Ktl-icon-tai-lieu

Nhừng bộ luật cổ nhất Việt Nam và một số giá trị đối với đương đại

Được đăng lên bởi tran xuan vu hoang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 6 lần
VNH3.TB7.490

NHỮNG BỘ LUẬT CỔ VIỆT NAM
VÀ MỘT SỐ GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI ĐƯƠNG ĐẠI

PGS.TS. Vũ Thị Phụng
Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG Hà Nội

1. Khái quát về những bộ luật cổ trong lịch sử Việt Nam
Trong lịch sử tồn tại và phát triển hàng nghìn năm, các nhà nước quân chủ và phong
kiến ở Việt Nam đã nhận thức được vai trò của luật pháp và quan tâm, đầu tư cho việc ban
hành pháp luật. Hệ thống pháp luật Việt Nam thời kỳ này gồm các bộ luật tổng hợp và các
văn bản pháp luật khác như: Chiếu, Chỉ, Lệ, Lệnh, Dụ, Sắc…Trong đó, các bộ luật: Hình
thư (thời Lý), Quốc triều Hình luật (thời Trần), Quốc triều Hình luật (gòn gọi là bộ luật
Hồng Đức - thời Lê), và Hoàng Việt Luật lệ (gòn gọi là bộ luật Gia Long - Thời Nguyễn) là
những bộ luật cổ tiêu biểu nhất được xây dựng và ban hành trong lịch sử Việt Nam (từ thế
kỷ XI đến thế kỷ XIX).
Theo các cứ liệu lịch sử, trong lịch sử lập pháp Việt Nam, Hình thư là bộ luật quốc
gia thành văn đầu tiên, được ban hành dưới thời nhà Lý. Toàn thư chép: “năm 1042, Lý Thái
Tông sai quan trung thư san định lệnh, châm chước những điều thời thế thông dụng, xếp
thành môn loại, biên rõ điều mục, làm thành riêng quyển Hình thư một triều đại, để cho
người xem dễ biết. Sách làm xong, chiếu ban ra cho thi hành. Dân đều lấy làm tiện1. Việc
ban hành bộ luật Hình thư được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong lịch sử lập pháp
ở Việt Nam. Về mặt văn bản, Bộ luật này không còn bản gốc 2, nhưng nội dung của nó còn
được ghi chép lại trong sử cũ. Căn cứ vào những ghi chép trong sách Đại Việt sử ký toàn
thư thì Hình thư là một sưu tập luật lệ có tính pháp điển. Về quy mô, theo Phan Huy Chú
trong Lịch triều hiến chương loại chí, Hình thư gồm 3 quyển. Về nội dung, qua những ghi
chép còn lại trong sử cũ, bộ luật có những quy định về tổ chức của triều đình, quân đội và
hệ thống quan lại; quy định biện pháp trừng trị đối với những hành vi nguy hiểm cho xã
hội; quy định một số vấn đề về sở hữu và mua bán đất đai, tài sản; quy định về thuế…Theo
đánh giá của các nhà nghiên cứu, bộ luật Hình thư được ban hành để khẳng định quyền lợi,

1

Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn (1960): Lịch sử Chế độ Phong kiến Việt Nam, Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1960, tr.
269, 270
2
Theo các tư liệu lịch sử, đầu thế kỷ XV, khi sang xâm chiếm Việt Nam, quân Minh đã tịch thu nhiều sách và văn bản
quý của nước Đại Việt để đưa về chính quốc. Trong số đó có bản gốc của cả 2 bộ luật thời Lý và Thời Trần.

1

địa vị của nhà nước phong kiến và giai cấp quý tộc quan liêu, đồng thời là công cụ để ổn
đị...
1
VNH3.TB7.490
NHNG B LUT C VIT NAM
VÀ MT S GIÁ TR ĐỐI VI ĐƯƠNG ĐẠI
PGS.TS. Vũ Th Phng
Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG Hà Ni
1. Khái quát v nhng b lut c trong lch s Vit Nam
Trong lch s tn ti và phát trin hàng nghìn năm, các nhà nước quân ch và phong
kiến Vit Nam đã nhn thc được vai trò ca lut pháp và quan tâm, đầu tư cho vic ban
hành pháp lut. H thng pháp lut Vit Nam thi k này gm các b lut tng hp và các
văn bn pháp lut khác như: Chiếu, Ch, L, L
nh, D, Sc…Trong đó, các b lut: Hình
thư (thi Lý), Quc triu Hình lut (thi Trn), Quc triu Hình lut (gòn gi là b lut
Hng Đức - thi Lê), và Hoàng Vit Lut l (gòn gi là b lut Gia Long - Thi Nguyn) là
nhng b lut c tiêu biu nht được xây dng và ban hành trong lch s Vit Nam (t thế
k XI đến thế k
XIX).
Theo các c liu lch s, trong lch s lp pháp Vit Nam, Hình thư là b lut quc
gia thành văn đầu tiên, được ban hành dưới thi nhà Lý. Toàn thư chép: “năm 1042, Lý Thái
Tông sai quan trung thư san định lnh, châm chước nhng điu thi thế thông dng, xếp
thành môn loi, biên rõ điu mc, làm thành riêng quyn Hình thư mt triu đại, để cho
người xem d biết. Sách làm xong, chiếu ban ra cho thi hành. Dân đều ly làm ti
n
1
. Vic
ban hành b lut Hình thư được đánh giá là mt ct mc quan trng trong lch s lp pháp
Vit Nam. V mt văn bn, B lut này không còn bn gc
2
, nhưng ni dung ca nó còn
được ghi chép li trong s cũ. Căn c vào nhng ghi chép trong sách Đại Vit s ký toàn
thư thì Hình thư là mt sưu tp lut l có tính pháp đin. V quy mô, theo Phan Huy Chú
trong Lch triu hiến chương loi chí, Hình thư gm 3 quyn. V ni dung, qua nhng ghi
chép còn li trong s cũ, b lut có nhng quy định v t chc ca triu đình, quân
đội và
h thng quan li; quy định bin pháp trng tr đối vi nhng hành vi nguy him cho xã
hi; quy định mt s vn đề v s hu và mua bán đất đai, tài sn; quy định v thuế…Theo
đánh giá ca các nhà nghiên cu, b lut Hình thư được ban hành để khng định quyn li,
1
Trn Quc Vượng, Hà Văn Tn (1960): Lch s Chế độ Phong kiến Vit Nam, Tp 1, Nxb Giáo dc, Hà Ni, 1960, tr.
269, 270
2
Theo các tư liu lch s, đầu thế k XV, khi sang xâm chiếm Vit Nam, quân Minh đã tch thu nhiu sách và văn bn
quý ca nước Đại Vit để đưa v chính quc. Trong s đó có bn gc ca c 2 b lut thi Lý và Thi Trn.
Nhừng bộ luật cổ nhất Việt Nam và một số giá trị đối với đương đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhừng bộ luật cổ nhất Việt Nam và một số giá trị đối với đương đại - Người đăng: tran xuan vu hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nhừng bộ luật cổ nhất Việt Nam và một số giá trị đối với đương đại 9 10 290