Ktl-icon-tai-lieu

những câu nói của Bác Hồ

Được đăng lên bởi Tram Phan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG CÂU NÓI CỦA BÁC

Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "cộng sản" là ta
được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quư mến những người có tư cách đạo đức.
Muốn hướng dẫn nhân dân, ḿnh phải làm mực thước cho người ta bắt chước.
Đồng chí ta nhiều người đă làm được, nhưng vẫn c cn những người hủ hóa. Đảng
có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.
Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ 6, 18-11949

CCn non, c Cn nước, c Cn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!
Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế
quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất.
Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là
một nước nhỏ mà đă anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đă
góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.
Di chúc - 1969

Các vua Hùng đă có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.
Nói khi đến thăm bộ đội ở đền Hùng, trước khi về tiếp quản thủ đô, 1954

Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm
là ham chuộng hh nh thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng. Rất mong

toàn thể thanh niên ta ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết
điểm ấy. Huy hiệu của thanh niên ta là "tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên". Ư
nghĩa của nó là: phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi,
trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to
lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Đồng thời phải vui
vẻ, hoạt bát. Bác mong mỗi cháu và toàn thề các cháu nam nữ thanh niên cố
gắng làm tṛn nhiệm vụ, để xứng đáng với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy.
Thư

Bác

viết

gửi

thanh

niên,

tháng

4-

1951

Hồ Chí Minh toàn tập

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ vô cùng đảm đang, đă đóng góp
rất nhiều trong chiến đấu và sản xuất. Đảng, Chính phủ cần có kế hoạch thiết
thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ
trách nhiều công việc kể cả lănh đạo. Phụ nữ phải phấn đấu vươn lên, đây là
thực sự là một cuộc cách mạng.
Di chúc

Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ
ǵn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lănh đạo, là người đầy tớ
trung thành của nhân dân.
Di Chúc

Ví không có cảnh đông tàn/ Thh đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân...

 !"#$%&#'()*$#+,-.",(/$
0123)'456'+7#8*09:0%4
;<=>?=?@!"#(/A:7#$BC4
DEF$#G7#0H(/01&>
I
+7#J8$4D"
8*#K-L$:+0EF084
 !"#$"$
"%&%
'
(
!
(
)*!
(
)+,-./01!2345678)+9
MN8H#$O0'P3?=?$P0Q.R:/:/C(1#4D'
<;SP0Q!"#T#$4O<$P0Q.R<P4
DEB/:$CP0Q.R.2!-/4$.R8&#=A((/
-T/0H$=U0*C$#0'<:V(/W*!&/;SX&/0H
8!!Y%0*&/:!:/:#"#!8=?-4
:;$"% %
*&$N0H8 =AB**$!"#N$#+(P34
<=>?>@>AB!)*=CADE>F!"%G&
Z0#[J$$#)$(/H*##/#Y!:4\3'0#[
(/$-
]
%#'A'BK*?BK$N4^P:
những câu nói của Bác Hồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những câu nói của Bác Hồ - Người đăng: Tram Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
những câu nói của Bác Hồ 9 10 93