Ktl-icon-tai-lieu

Những họat động kinh tế cơ bản của khu vực công, liên hệ thực tiễn

Được đăng lên bởi thuyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những họat động kinh tế cơ bản của khu vực công, liên
hệ thực tiễn
Bài làm
Bốn câu hỏi được đặt ra là:
1.
2.
3.
4.

Sản xuất cái gì?
Sản xuất cái đó như thế nào?
Sản xuất cái đó cho ai?
Quyết định những vấn đề đó như thế nào?

Giống như mọi lĩnh vực khác của kinh tế, kinh tế của khu vực công
liên quan đến những câu hỏi cơ bản về sự lựa chọn này. Nhưng nó
đặt trọng tâm vào những lựa chọn đưa ra trong chính khu vực công
về vai trò của Chính phủ, về cách thức Chính phủ gây tác động đến
những quyết định trong khu vực công.
1.Sản xuất cái gì? Nên dành ra bao nhiêu nguồn lực để sản xuất
hàng hóa cung cấp cho khu vực công, như quốc phòng đường cao
tốc...
2. Sản xuất cái đó như thế nào? Câu hỏi thứ hai, sản xuất cái gì và
nên sản xuất như thế nào, cũng quan trọng như câu hỏi thứ nhất. Khi
nào chính phủ nên phân trách nhiệm sản xuất ra những hàng hóa do
công cộng cung cấp và khi nào chính phủ nên mua hàng hóa này từ
các hãng tư nhân? Trong khi hầu hết vũ khí đều do các hãng tư nhân
sản xuất ra, thì chỉ có một tỷ lệ nhỏ chi tiêu cho giáo dục công đến
với các trường học tư. Chính sách của chính phủ có tác động đến
việc các hãng sản xuất ra hàng hóa như thế nào: luật bảo vệ môi
trường hạn chế việc hãng gây ra ô nhiễm; thuế, quỹ lương mà hãng
phải nộp cho công nhân của mình làm cho chi phí lao động cao hơn
và do đó không khuyến khích các hãng sử dụng kỹ thuật tốn nhiều
lao động; những quy định khác của luật thuế có thể làm thay đổi sự
hấp dẫn của máy móc này so với máy móc kia.
3. Cho ai? Vấn đề phân phối. Những quyết định của chính phủ về
đánh thuế hay chương trình phúc lợi có tác động ra sao đến khoản
tiền thu nhập mà cá nhân có được để chi tiêu. Tương tự như vậy,

chính phủ cần quyết định phải sản xuất ra khu vực công nào; một số
nhóm khác lại được lợi ở những hàng hóa khác.
4. Thực hiện những lựa chọn tập thể như thế nào? Có một lĩnh
vực mà kinh tế học khu vực công quan tâm hơn so với các lĩnh vực
khác, đó là cách thực hiện những lựa chọn tập thể . Những lựa chọn
tập thể này là cái mà cả xã hội chúng ta phải cùng nhau thực hiện, ví
dụ như đối với cơ cấu pháp luật của chúng ta, quy mô của căn cứ
quân sự, chi tiêu vào khu vực công, v.v…Những bài viết kinh tế học
ngoài phạm vi kinh tế công cộng thường đặt trọng tâm vào việc mọi
người quyết định tiêu dùng ra sao, các hãng quyết định sản xuất như
thế nào, và hệ thống giá cả vận hành như thế nào, để đảm bảo hàng
hóa mà người tiêu dùng cần sẽ được các hãng sản xuất ra. Ra
quyết định một cách tập thể phức tạp hơn nhiều, v...
Những họat động kinh tế cơ bản của khu vực công, liên
hệ thực tiễn
Bài làm
Bốn câu hỏi được đặt ra là:
1. Sản xuất cái gì?
2. Sản xuất cái đó như thế nào?
3. Sản xuất cái đó cho ai?
4. Quyết định những vấn đề đó như thế nào?
Giống như mọi lĩnh vực khác của kinh tế, kinh tế của khu vực công
liên quan đến những câu hỏi bản về s lựa chọn này. Nhưng
đặt trọng tâm vào những lựa chọn đưa ra trong chính khu vực công
về vai trò của Chính phủ, về cách thức Chính phủ gây tác đng đến
những quyết định trong khu vực công.
1.Sản xuất cái gì? Nên dành ra bao nhiêu nguồn lực để sản xuất
hàng hóa cung cấp cho khu vực công, như quốc phòng đường cao
tốc...
2. Sản xuất cái đó như thế nào? Câu hỏi thứ hai, sản xuất cái gì và
nên sản xuất như thế nào, ng quan trọng như câu hỏi thứ nhất. Khi
nào chính phủ nên phân trách nhiệm sản xuất ra những hàng hóa do
công cộng cung cấp khi nào chính phủ nên mua hàng a này từ
các hãng tư nhân? Trong khi hầu hết vũ khí đều do các hãng tư nhân
sản xuất ra, thì chỉ một t lệ nhỏ chi tiêu cho giáo dục công đến
với các trường học tư. Chính sách của chính phủ tác động đến
việc các hãng sản xuất ra hàng hóa như thế nào: luật bảo vệ môi
trường hạn chế việc hãng gây ra ô nhiễm; thuế, quỹ lương mà hãng
phải nộp cho công nhân của mình làm cho chi phí lao đng cao hơn
do đó không khuyến khích các hãng sử dụng kỹ thuật tốn nhiều
lao động; những quy định khác của luật thuế thể làm thay đổi s
hấp dẫn của máy móc này so với máy móc kia.
3. Cho ai? Vấn đề phân phối. Những quyết định của chính phủ về
đánh thuế hay chương trình phúc lợi tác động ra sao đến khoản
tiền thu nhập nhân được để chi tiêu. Tương tự như vậy,
Những họat động kinh tế cơ bản của khu vực công, liên hệ thực tiễn - Trang 2
Những họat động kinh tế cơ bản của khu vực công, liên hệ thực tiễn - Người đăng: thuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Những họat động kinh tế cơ bản của khu vực công, liên hệ thực tiễn 9 10 859