Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Được đăng lên bởi lythu59
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhữngnguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
HP2

Chủ đề 3:
Tích lũy tư bản

Nhóm 3
Các thành viên của nhóm3
21.NguyễnĐìnhThiênPhú
22.LýAnhThư
23.PhạmCẩm
24.TrươngNhư Liễu
25.NguyễnNgọc Xuân Tâm
26.Thu Thủy
27.Nguyễn ThịThanhTiền
28.Nguyễn Thị Ngọc Bích
29.Bùi Đức NhậtHào

4/5/15

Nhưng nhân tô anh hương đên quy mô cua tich luy tư ban

•

Tich tu va tâp trung tư ban

•

Câu tao hưu cơ cua tư ban

•

4

3

2

1

Tích lũy tư

Tái sản xuất ?

bản

Quá trình sản xuất lặp đi lặp lại không

Tái sản xuất
giản đơn

Tái sản xuất
giản đơn

Lặp lại như cũ
Không tích lũy

ngừng

Tái sản xuất
mở rộng

Tái sản xuất
rộng
Quy mô lớn mở
hơn trước
Có tích lũy
Điều kiện: phải tích lũy giá trị thặng dư

Giá trị thặng dư

Tiêu dùng cá nhân

Tái sản xuất mở

Tái sản xuất mở

rộng

rộng

Giá trị thặng dư

Tư bản phụ thêm

Tích lũy tư bản

Giá trị thặng dư

Tích lũy tư bản

Sở hữu

Chiếm đoạt TBCN

Động cơ của tích lũy tư bản là quy luật giá trị thặng dư và cạnh
tranh

Cườngđộ lao động
Ngày lao động
Tiền công

Năng suất lao động

Khấu hao

Sử dụng tiếp

Giá trị
Bộ phận
khả biến

thặng dư

Tích
lũy
lũy
bản

THẾ NÀO LÀTÍCH TỤVÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN?

4/5/15

Tich tu tư ban



La sư tăng quy mô tư ban cá biệt bằng cách tư ban hóa giá trị thặng dư
Nó la kêt qua trưc tiêp cua tich luy TB. Tich luy tư ban, xét về mặt lam tăng thêm quy mô cua tư ban cá biệt
la tich tu tư ban

4/5/15

Tích tụ tư bản

Quá trình tích tụ tư bản

Giá trị thặng dư

Tái sản xuất mở rộng

Nguyên nhân nào làm cho tích tụ tư bản xảy ra?

Mở rộng sản xuất

Áp dụng tiến bộ KH-KT

Giá trị thặng
dư tăng==>
tăng khả
năng hiện
thực tích lũy
TB mạnh

4/5/15

Tâp trung tư ban
 La sư tăng thêm quy mô cua TB cá biệt bằng cách
hợp nhât nhưng TB cá biệt có sẵn trong XH thanh
môt TB cá biệt khác lớn hơn.

4/5/15

TẬP TRUNG TƯ BẢN

Canhtranh

Tindungtưbantâptrungtiềnvaotaycácnhatưban

Sátnhâp,liênkêt

VAI TRÒ CỦA TẬP TRUNG TƯ BẢN
Biênquátrìnhsanxuâtrờirac,thucôngthanhquátrìnhsanxuâtphôihợptheoquymô
lớn,sửdungđượckĩthuâtvacôngnghệhiệnđai

Năngsuâtlaođôngtănglênnhanhchóng

Mâuthuẫnkinhtêcơbancuachunghĩatưbancangth
êmsâusắc

* So sánh tích tụ TB và tập trung TB:
* Giống :đều làm tăng quy mô của TB cá biệt.
* Khác :

Tích tụ tư bản

Tập trung tư bản





Là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng

Là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng

cách tư ba...



!"#$
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin - Người đăng: lythu59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 9 10 54