Ktl-icon-tai-lieu

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác_ Lênin

Được đăng lên bởi Bùi Tấn Phát
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: sản xuất hàng hóa
sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm sản xuất ra là để bán.

a) điều kiện ra đời
-phân công lao động xã hội
-sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất

b)đặc trưng của sản xuất hàng hóa
-Thứ nhất sản xuất hàng hóa là sản xuất để trao đổi, mua bán, không phải để người sản xuất ra nó tiêu
dùng
-thứ hai lao động của người sản xuất hàng hóa vừa mang tính chất tư nhân, vừa mang tính chất xã hội
-thứ ba, mục đích của sản xuất hàng hóa là giá trị, là lợi nhuận chứ không phải giá trị sử dụng

c)ưu thế của sản xuất hàng hóa
-một là sự phát triển của hàng hóa đẩy mạnh quá trình xã hội hóa sản xuất và lao động
-hai là, tính tách biệt về kinh tế đòi hỏi người sản xuất phải năng động trong sản xuất kinh doanh để sản
xuất và tiêu thụ hàng hóa.
-ba là sản xuất hàng hóa quy mô lớn là hình thức tổ chức kinh tế xã hội hiện đại phù hợp với xu thế thời
đại ngày nay.
-bốn là sản xuất hàng hóa thúc đẩy giao lưu kinh tế,văn hóa tạo điều kiện cải thiện nậng cao cải thiện đời
sống vật chất và tinh thần của xã hội.
tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực như đã nêu trên,sản xuất hàng hóa cũng có những mặt trái của nó như
phân hóa giàu nghèo, tìm ẩn khả năng khủng hoảng kinh tế- xã hội, phá hủy môi trường sinh thái

Câu 2: khái niệm lượng giá trị hàng hóa
-lượng giá trị của hàng hóa là lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó quyết định. được tính
bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.
-lượng lao động xã hội cần thiết, hay thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa, mới
quyết định đại lượng giá trị của hàng hóa.
-thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa trong điều kiện bình
thường của xã hội tức là với một trình độ kĩ thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình và cường độ lao
động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định
-các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa
+thứ nhất: năng suất lao động: là năng lực sản xuất của lao động. Nó được đo bằng số lượng sản phẩm
sản xuất ra trong một đơn vị thời gian,năng suất lao động lại phụ thuộc vào nhìu yếu tố như: trình độ khéo
léo, mức độ phát triển của khoa học kỉ thuật, trình độ tổ chức quản lý...

+thứ hai: Mức độ phức tạp của lao động cũng ảnh hưởng nhất định đến lượng giá trị của hàng hóa. Theo
mức độ phức tạp của lao động, có thể chia lao động thành lao động giản đơn và lao động phức tạp.
*lao động giản đơn: là lao động mà một người lao động bình thường không cần phải trải qua đào tạo
cũng ...
Câu 1: sản xuất hàng hóa
sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm sản xuất ra là để bán.
a) điều kiện ra đời
-phân công lao động xã hội
-sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất
b)đặc trưng của sản xuất hàng hóa
-Thứ nhất sản xuất hàng hóa là sản xuất để trao đổi, mua bán, không phải để người sản xuất ra nó tiêu
dùng
-thứ hai lao động của người sản xuất hàng hóa vừa mang tính chất tư nhân, vừa mang tính chất xã hội
-thứ ba, mục đích của sản xuất hàng hóa là giá trị, là lợi nhuận chứ không phải giá trị sử dụng
c)ưu thế của sản xuất hàng hóa
-một là sự phát triển của hàng hóa đẩy mạnh quá trình xã hội hóa sản xuất và lao động
-hai là, tính tách biệt về kinh tế đòi hỏi người sản xuất phải năng động trong sản xuất kinh doanh để sản
xuất và tiêu thụ hàng hóa.
-ba là sản xuất hàng hóa quy mô lớn là hình thức tổ chức kinh tế xã hội hiện đại phù hợp với xu thế thời
đại ngày nay.
-bốn là sản xuất hàng hóa thúc đẩy giao lưu kinh tế,văn hóa tạo điều kiện cải thiện nậng cao cải thiện đời
sống vật chất và tinh thần của xã hội.
tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực như đã nêu trên,sản xuất hàng hóa cũng có những mặt trái của nó như
phân hóa giàu nghèo, tìm ẩn khả năng khủng hoảng kinh tế- xã hội, phá hủy môi trường sinh thái
Câu 2: khái niệm lượng giá trị hàng hóa
-lượng giá trị của hàng hóa là lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó quyết định. được tính
bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.
-lượng lao động xã hội cần thiết, hay thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa, mới
quyết định đại lượng giá trị của hàng hóa.
-thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa trong điều kiện bình
thường của xã hội tức là với một trình độ kĩ thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình và cường độ lao
động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định
-các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa
+thứ nhất: năng suất lao động: là năng lực sản xuất của lao động. Nó được đo bằng số lượng sản phẩm
sản xuất ra trong một đơn vị thời gian,năng suất lao động lại phụ thuộc vào nhìu yếu tố như: trình độ khéo
léo, mức độ phát triển của khoa học kỉ thuật, trình độ tổ chức quản lý...
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác_ Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác_ Lênin - Người đăng: Bùi Tấn Phát
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác_ Lênin 9 10 139