Ktl-icon-tai-lieu

Những nhân vật cải cách trong lịch sử Việt Nam

Được đăng lên bởi levixhnv
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sự nghiệp đổi mới của Lý Công Uẩn là sự mở đầu và có hiệu quả lâu dài nhất
trong lịch sử dân tộc: Từ “Đổi mới triều đại đến đổi mới đế đô, đổi mới xã
hội", trong đó đổi mới đế đô là cơ bản. Nhìn lại có thể coi đó là: “Nắm khâu
chủ yếu để tiến hành đổi mới mà trước hết là đổi mới tư duy (biểu hiện ở
"Chiếu dời đô”).

Đổi mới triều đại
Đầu thế kỷ XI, triều Tiền Lê lâm vào khủng hoảng sâu sắc, từ khủng hoảng xã hội
dẫn đến khủng hoảng cung đình. Năm 1005, Lê Long Việt được Lê Đại Hành
truyền ngôi cho, lên ngôi được 3 ngày đã bị em (con thứ cùng mẹ) là kẻ tham ô, tàn
bạo Lê Long Đĩnh giết. Các em là Long Ngận và Long Kính chiếm giữ Phù Lan
(sau là xã Phù Vệ huyện Đường Hào) vẫn chống lại triều đình. Long Đĩnh cho vây
thành, lương cạn, Long Ngận bắt Long Kính đem nộp. Long Kính bị chém, Long
Ngận được tha tội. Long Đĩnh lại cho quân đi đánh Ngự - Man Vương Long Đinh
đang chiếm giữ Phong Châu. Long Đinh đầu hàng. Long Đĩnh (Lê Ngọa Triều)
chiếm được quyền hành thi hành những chính sách tàn bạo: Lê Văn Hưu đã ghi
“Ngọa Triều giết anh, tự lập làm vua, bạo ngược với dân chúng để thỏa lòng hung
ác...”. Ngô Sĩ Liên viết: “Vua làm việc càn dở, vua cướp ngôi thích dâm đãng...”.
(Đại Việt sử ký toàn thư, quyển 1). Khủng hoảng xã hội, khủng hoảng cung đình
đòi hỏi phải giải quyết. Lịch sử tất yếu phải dẫn đến “đổi mới triều đại": Nhà Lý
thay Tiền Lê.
Từ đổi mới đế đô đến đổi mới xã hội
Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi. Đó cũng là thời điểm lịch sử mà sự nghiệp “đổi
mới đế đô" đã đến độ chín muồi. Đổi mới đế đô là một sự kiện lịch sử trọng đại, có
quan hệ đến tiền đồ, vận mệnh của quốc gia. “Chiếu dời đô” của Lý Thái Tổ đã
nêu rõ: “Ngày xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh 5 lần dời đô, nhà Chu đến đời
Thành Vương 3 lần dời đô, há phải các vua đời Tam Đại ấy theo ý riêng tự dời đô
xằng bậy đâu. Làm thế nào cốt để mưu nghiệp lớn, chọn chỗ ở giữa, làm kế cho

con cháu muôn vạn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì
dời đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh".
Dời đô “cốt để mưu nghiệp lớn..., cho vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh". Rõ
ràng việc dời đô ra Thăng Long có ý nghĩa kinh tế sâu sắc. Và thực tế là, Thăng
Long với thế “Rồng cuộn, hổ ngồi bốn phương tụ hội" như Chiếu dời đô nói, đã
góp phần đưa kinh tế Việt Nam, sau hơn 100 năm độc lập tự chủ (từ Khúc đến
Tiền Lê, 907-1009) tiến lên đáng kể. Giao thông vận tải đã có dấu hiệu mở mang.
Để thông thương giữa miền Bắc và miền Trung các đoạn sông đào (được gọi
chung là “Kênh nhà Lê”) cứ ...
Sự nghiệp đổi mới của Công Uẩn là smở đầu hiệu quả lâu dài nhất
trong lịch sử dân tộc: Từ “Đổi mới triều đại đến đổi mới đế đô, đổi mới
hội", trong đó đổi mới đế đô là bản. Nhìn lại thể coi đó là: “Nắm khâu
chủ yếu để tiến hành đổi mới trước hết đổi mới duy (biểu hiện
"Chiếu dời đô”).
Đổi mới triều đại
Đầu thế kỷ XI, triều Tiền lâm vào khủng hoảng sâu sắc, từ khủng hoảng hội
dẫn đến khủng hoảng cung đình. Năm 1005, Lê Long Việt được Đại Hành
truyền ngôi cho, lên ngôi được 3 ngày đã bị em (con thứ cùng mẹ) là kẻ tham ô, tàn
bạo Long Đĩnh giết. Các em Long Ngận Long Kính chiếm giữ Phù Lan
(sau Phù Vệ huyện Đường Hào) vẫn chống lại triều đình. Long Đĩnh cho vây
thành, lương cạn, Long Ngận bắt Long Kính đem nộp. Long Kính bị chém, Long
Ngận được tha tội. Long Đĩnh lại cho quân đi đánh Ngự - Man Vương Long Đinh
đang chiếm giữ Phong Châu. Long Đinh đầu hàng. Long Đĩnh (Lê Ngọa Triều)
chiếm được quyền hành thi hành những chính sách tàn bạo: Văn Hưu đã ghi
“Ngọa Triều giết anh, tự lập làm vua, bạo ngược với dân chúng để thỏa lòng hung
ác...”. Ngô Liên viết: “Vua làm việc càn dở, vua cướp ngôi thích dâm đãng...”.
(Đại Việt sử toàn thư, quyển 1). Khủng hoảng hội, khủng hoảng cung đình
đòi hỏi phải giải quyết. Lịch sử tất yếu phải dẫn đến “đổi mới triều đại": Nhà
thay Tiền Lê.
Từ đổi mới đế đô đến đổi mới xã hội
Năm 1010,Công Uẩn lên ngôi. Đó cũng là thời điểm lịch sử mà sự nghiệp “đổi
mới đế đô" đã đến độ chín muồi. Đổi mới đế đô là một sự kiện lịch sử trọng đại, có
quan hệ đến tiền đồ, vận mệnh của quốc gia. “Chiếu dời đô” của Thái Tổ đã
nêu rõ: “Ngày xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh 5 lần dời đô, nhà Chu đến đời
Thành Vương 3 lần dời đô, phải các vua đời Tam Đại ấy theo ý riêng tự dời đô
xằng bậy đâu. Làm thế nào cốt để mưu nghiệp lớn, chọn chỗ giữa, làm kế cho
Những nhân vật cải cách trong lịch sử Việt Nam - Trang 2
Những nhân vật cải cách trong lịch sử Việt Nam - Người đăng: levixhnv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Những nhân vật cải cách trong lịch sử Việt Nam 9 10 745