Ktl-icon-tai-lieu

Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Cương lĩnh 2011

Được đăng lên bởi vantri
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 5796 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Cương lĩnh 2011
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung,
phát triển năm 2011) - gọi tắt là Cương lĩnh 2011 về cơ bản giữ lại những nội dung
quan trọng của Cương lĩnh 1991 mà cho đến nay qua sự kiểm nghiệm của thời gian
chúng ta thấy vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta bổ sung và phát triển thêm nhiều nội
dung mới mà những nội dung ấy phải đảm bảo được nguyên tắc: Một là, đây là
những nội dung cho đến nay đã rõ, đã thống nhất, đã được kiểm nghiệm trong thực
tiễn, đã được thể hiện, được khẳng định trong nghị quyết các Đại hội, các Hội nghị
Trung ương; Hai là, không đưa vào Cương lĩnh 2011 những nội dung chưa rõ, chưa
được nhận thức, chưa được khẳng định tính đúng đắn trong thực tiễn.
Cương lĩnh 2011 cơ bản giữ kết cấu tổng thể của Cương lĩnh 1991. Có 4 phần
lớn: Phần thứ nhất, quá trình cách mạng Việt Nam và những bài học kinh
nghiệm; phần thứ hai, thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta; phần thứ ba, những
định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối
ngoại; phần thứ tư, về hệ thống chính trị và sự lãnh đạo của Đảng. Đây là 4 phần
được kết cấu rất chặt chẽ; phần đầu là chuẩn bị và mở ra cho phần tiếp theo; phần
tiếp theo là cụ thể hóa những nội dung của phần trước đó.
Phần thứ nhất: Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm
1. Về quá trình cách mạng, có hai điểm chúng ta cần chú ý.
Điểm thứ nhất, Cương lĩnh đã khẳng định những thắng lợi vĩ đại, những thành
tựu to lớn của cách mạng Việt Nam 80 năm qua. Cương lĩnh 1991 được xây dựng
và ban hành năm 1991- tức là tổng kết và nhìn lại 60 năm cách mạng Việt Nam.
Trong Cương lĩnh 1991 có điểm lại quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam
qua 3 chặng đường chính: một là, thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, tiến hành
kháng chiến để bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng qua các năm
1930, 1945, 1954, 1975, coi đó là một chặng đường lớn; hai là, chặng đường cả
nước đi lên CNXH; ba là, những năm đầu đổi mới.
Cương lĩnh 1991 nhìn lại quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam theo các
thời kỳ, giai đoạn phát triển của cách mạng. Đến Cương lĩnh 2011, trên cơ sở kế
thừa những nội dung của Cương lĩnh 1991 có khái quát hơn, bổ sung thêm quá
trình thực tiễn của 20 năm đổi mới và nhấn mạnh vào 3 thắng lợi vĩ đại: một là,
Cách mạng Tháng Tám; hai là, những cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc,
bảo vệ độc lập chủ quyền và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; ba là, thắng lợi của công
cuộc đổi mới. Cách tr...
Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Cương lĩnh 2011
ơng lĩnh y dựng đất nước trong thời kỳ quá độ n chnghĩa xã hội (bổ sung,
phát triển năm 2011) - gọi tắt là Cương lĩnh 2011 về cơ bản giữ lại những nội dung
quan trọng của Cương lĩnh 1991 mà cho đến nay qua sự kiểm nghiệm của thời gian
chúng ta thấy vn còn nguyên giá trị. Chúng ta bổ sung và pt trin tm nhiu nội
dung mới những nội dung ấy phi đảm bảo đưc nguyên tắc: Một là, đây là
những nội dung cho đến nay đã rõ, đã thống nht, đã được kiểm nghiệm trong thực
tiễn, đã được thể hiện, được khng định trong nghquyết các Đại hội, các Hội ngh
Trung ương; Hai là, kng đưa vào Cương lĩnh 2011 những nội dung chưa rõ, ca
được nhận thức, chưa được khẳng đnh tính đúng đắn trong thực tiễn.
Cương lĩnh 2011 bản giữ kết cấu tổng thể của Cương lĩnh 1991. 4 phần
lớn: Phần thứ nhất, q trình cách mạng Việt Nam những bài học kinh
nghiệm; phần thứ hai, thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta; phần thứ ba, những
định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, hội, quốc phòng, an ninh, đối
ngoại; phần thứ tư, về hệ thống chính trị sự lãnh đạo của Đảng. Đây 4 phần
được kết cấu rất chặt chẽ; phần đầu là chuẩn bị và mở ra cho phần tiếp theo; phần
tiếp theo là cụ thể hóa những nội dung của phần trước đó.
Phần thứ nhất: Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm
1. Về quá trình cách mạng, có hai điểm chúng ta cần chú ý.
Điểm thứ nhất, Cương lĩnh đã khẳng định những thắng lợi vĩ đại, những thành
tựu to lớn của cách mạng Việt Nam 80 năm qua. Cương lĩnh 1991 được xây dựng
ban hành năm 1991- tức tổng kết nhìn lại 60 năm cách mạng Việt Nam.
Trong Cương lĩnh 1991 điểm lại quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam
qua 3 chặng đường chính: một là, thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, tiến hành
kháng chiến để bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng qua các năm
1930, 1945, 1954, 1975, coi đó một chặng đường lớn; hai là, chặng đường cả
nước đi lên CNXH; ba là, những năm đầu đổi mới.
Cương lĩnh 1991 nhìn lại quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam theo các
thời kỳ, giai đoạn phát triển của cách mạng. Đến Cương lĩnh 2011, trên sở kế
thừa những nội dung của Cương lĩnh 1991 khái quát hơn, bổ sung thêm quá
trình thực tiễn của 20 năm đổi mới nhấn mạnh vào 3 thắng lợi đại: một là,
Cách mạng Tháng Tám; hai là, những cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc,
bảo vệ độc lập chủ quyền làm tròn nghĩa vụ quốc tế; ba là, thắng lợi của công
cuộc đổi mới. Cách trình bày về quá trình cách mạng Việt Nam trong Cương lĩnh
2011 so với Cương lĩnh 1991 khái quát hơn, đánh giá, cân nhắc chính xác hơn, có
tính đến sự tinh tế trong quan hệ quốc tế.
Nhìn lại quá trình cách mạng Việt Nam, trong Cương lĩnh 1991 cũng như trong
Cương lĩnh 2011 đều phần đánh giá một cách rất nghiêm khắc những sai lầm,
khuyết điểm của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Cương lĩnh 1991
Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Cương lĩnh 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Cương lĩnh 2011 - Người đăng: vantri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Cương lĩnh 2011 9 10 277