Ktl-icon-tai-lieu

những thuyết cơ bản về xã hội học

Được đăng lên bởi 13116726
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1762 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
 

Môn : Xã Hội Học Đại
Cương
GV: Nguyễn Đức Thành

NHÓM 2
Danh sách nhóm :
Họ và Tên

L ớp

MSSV

Lê Minh Triều

DH13NT

13116726

Thân Thị Phượng

DH13CT

13117117

Đặng Đình Hùng

DH13NH

13113087

Trần Thị Loan

DH13TB

13124193

Trần Thị Xuân An

DH13KN

13155051

2

3

3 trường phái lý
thuyết chính của
xã hội học .

Một số lý thuyết xã hội khác

4

I. Lý thuyết chức năng cấu trúc
•Thuyết chức năng cấu trúc có được ý nghĩa ban đầu bắt
ngồn từ ý tưởng của E. Durkheim

Thuyết chức năng cấu trúc của Talcott Parsons trong nhiều năm
là lý thuyết xã hội học thống trị

Émile Durkheim
Sinh: 15 -04, 1858, tại
Épinal, PhápMất: 15 -11,
1917, tại Paris, Pháp
Émile Durkheim là một nhà
xã hội học người Pháp nổi
tiếng, người đặt nền móng xây
dựng chủ nghĩa chức năng và
chủ nghĩa cơ cấu; người đã
góp công lớn trong sự hình
thành bộ môn xã hội học và
nhân chủng học.
6

 Talcott Parsons: ( 19021979 )
Là nhà xã hội học người
Mỹ, giáo sư của Đại Học
Harvard từ ( 1927- 1973 )

7

I.1

Lý thuyết cấu trúc chức năng

Khái miện: Là một lý thuyết xã hội giải thích thiết chế
XH:
Ban đầu: p.tiện chọn lọc đáp ứng nhu cầu sinh học cá
nhân (thuyết chức năng)
Sau đó: cách đáp ứng nhu cầu XH con người (chức
năng cấu trúc)
Chủ nghĩa chức năng có được ý nghĩ ban đầu bắt
nguồn từ ý tưởng của E.Durkheim quan tâm đến câu
hỏi: “Tại sao các xã hội duy trì được tính ổn định bên
trong và tồn tại theo thời gian?”

8

 Nội

dung:
Giaỉ thích: tính ổn định hiển nhiên và sự gắn kết bên
trong của xã hội.

Các nhà chủ nghĩa chức năng cho rằng:
•
Thiết chế XH được tích hợp về chức năng để tạo
thành một hệ thống ổn định
•
1 sự thay đổi ở một thiết chế sẽ kéo theo sự thay
đổi ở thiết chế khác

9

• Theo cách tiếp cận này, xã hội được nhìn như một
tổng thể gồm nhiều bộ phận cấu thành nhưng giữa các
bộ phận có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, với những
chức năng được xác định hợp thành nên một chỉnh
thể xã hội. Nói cách khác, xã hội được nhìn như 1 cỗ
máy hoặc cái đồng hồ trong đó bộ phận nào có chức
năng của bộ phận ấy.
• Với cách nhìn nhận như vậy, một xã hội lý tưởng là
xã hội có tính hài hòa trong đó các bộ phận làm đúng
chức năng, phận sự của mình, sẽ tạo nên sự ổn định
cho xã hội và ngươc c lại là bất ổn xã hội Giải pháp cho
các bất ổn xã hội là làm sao giúp cho các bộ phận, các
phần cấu thành nên xã hội trở về trạng thái tự nhiên,
vốn có, làm đúng chức năng, bổn phận của mình.
10

 Lý thuyết cơ cấu, chức năng ẩn chứa ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Môn : Xã Hội Học Đại
Môn : Xã Hội Học Đại
Cương
Cương
GV: Nguyễn Đức Thành
GV: Nguyễn Đức Thành
những thuyết cơ bản về xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những thuyết cơ bản về xã hội học - Người đăng: 13116726
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
những thuyết cơ bản về xã hội học 9 10 612