Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Được đăng lên bởi Tuấn Dương
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 6778 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Bài3
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
1. SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG NỀN
SẢN XUẤT HÀNG HÓA
1.1. Hàng hóa
LU. Hàng hóa và điểu kiện ra đồi của sản xuất hàng hóa
1.1.1.
Khái niệm
Hàng hóa là một vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con
người và đi vào quá trình tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán.
Có nhiều cách phân loại hàng hóa như: hàng hóa vật thể, hàng hóa phi
vật thể; hàng hóa tiêu dùng, hàng hóa phục vụ sản xuất, V.V.. .
Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức sản xuất, mà trong đó sản phẩm làm ra
không phải là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cửa chính người trực tiếp sản
xuất ra nó mà là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người khác, thông qua
việc trao đổi, mua bán.
1.1. .2. Hai điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

Thứ nhất, có sự phân công lao động xã hội (điều kiện cần).
Phân công lao động xã hội là sự chuyên mồn hóa sản xuất, phân chia lao
động xã hội vào các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác nhau. Mỗi người,
mỗi cơ sở chỉ sản xuất một hoặc vài thứ sản phẩm nhất định, nhưng nhu cầu
cuộc sống đòi hỏi họ phải tiêu dùng nhiều loại sản phẩm khác nhau, do đó,
họ phải trao đổi sản phẩm với nhạu.
Nhờ có phân cống lao động xã hội, chuyên môn hóa sản xuất mà năng
suất lao động tăng lên, làm ra nhiều sản phẩm để trao đổi và tiêu dùng. Phân
công lao động xã hội càng phát triển, thi sản xuất và trao đổi hàng hóa càng
mở rộng hơn, đa dạng hơn.
Thứ hai, có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những chủ thể sản
xuất độc lập nhất định (điều kiện đủ).
Sự tách biệt này xuất hiện đầu tiên trong lịch sử do quan hệ sở hữu tư
nhân về tư liệu sản xuất, về sau, do sự đa dạng về quan hệ sở hữu hoặc sự
1

tách, biệt tương đối giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng tư liệu sản xuất
quy định. Do đó, sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc chi phối của họ,
người này muốn tiêu dùng sản phẩm của người khác cần phải thông qua trao
đổi, mua bán hàng hóa.
Qua đây chúng ta hiểu rõ cơ sở khách quan của sự hình thành và phát
triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện
nay. Muốn đẩỵ mạnh phát triển kinh tế thị trường ở một địa bàn, ngành cũng
cần thúc đẩy phần công lao động thông qua hướng nghiệp, đào tạo và tạo
quyền tự chủ về quyền sở hữu, sử dụng các yếu tố sản xuất.
Cần phê phán quan niệm đòi phải tư nhân hóa hoặc quan niệm đối lập
kinh tế tibi trường với chủ nghĩa xã hội.
L 1.1.3, Những mi thế của sản xuất hàng hóa
Sản xuất hàng hóa có những ưu thế hơn hẳn so với sản xuất tự cung, tự
cấp.
Thứ nhất, ...
Bài3
NHỮNG VẤN ĐCƠ BN CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT BẢN CHNGHĨA
1. SẢN XUẤT HÀNG HÓA QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG NỀN
SẢN XUẤT HÀNG HÓA
1.1. Hàng hóa
LU. Hàng hóa và điu kin ra đi ca sn xut hàng hóa
1.1.1. Khái nim
Hàng hóa một vật phẩm thể thỏa mãn nhu cầu o đó của con
người và đi vào quá trình tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán.
nhiều cách phân loại hàng hóa như: hàng hóa vật thể, hàng hóa phi
vật th; hàng hóa tiêu dùng, hàng hóa phục vụ sản xuất, V.V.. .
Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức sản xuất, mà trong đó sản phẩm làm ra
không phải để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cửa chính người trực tiếp sản
xuất ra đ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người khác, thông qua
việc trao đổi, mua bán.
1.1. .2. Hai điu kin ra đi ca sn xut hàng hóa
Th nht, có sự phân công lao động xã hội (điều kiện cần).
Phân công lao động xã hội là sự chuyên mồn hóa sản xuất, phân chia lao
động hội vào các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác nhau. Mỗi người,
mỗi cơ sở chỉ sản xuất một hoặc vài thứ sản phẩm nhất định, nhưng nhu cầu
cuộc sống đòi hỏi h phải tiêu dùng nhiều loại sản phẩm khác nhau, do đó,
họ phải trao đổi sản phẩm với nhạu.
Nhờ phân cống lao động hội, chuyên môn hóa sản xuất năng
suất lao động tăng lên, làm ra nhiều sản phẩm để trao đổi và tiêu dùng. Phân
công lao động hội càng phát triển, thi sản xuất trao đổi hàng hóa càng
mở rộng hơn, đa dạng hơn.
Thhai, có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những chủ thể sản
xuất độc lập nhất định (điều kiện đủ).
Sự tách biệt này xuất hiện đầu tiên trong lịch sử do quan hệ sở hữu
nhân v liệu sản xuất, v sau, do sự đa dạng v quan hệ sở hữu hoặc sự
1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA - Người đăng: Tuấn Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 9 10 185