Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề cơ bản về đường lối quân sự – quốc phòng của Đảng

Được đăng lên bởi thanhdtk
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 2: Đường lối quân sự của Đảng
2.1 Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
2.1.1 Một số khái niệm
- Quốc phòng toàn dân:
+ Là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân, của dân”, phát triển theo phương
hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lưc, tự cường và ngày càng hiện đại,
kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự
quản lý, điều hành của nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hoà bình,
ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật
đổ của các thế lực đế quốc, phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội
chủ nghĩa.
+ “Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước được xây dựng
trên nền tảng nhân lực, tinh thần mang tính chất toàn dân, toàn diện độc lập, tự chủ,
tự lực, tự cường.”
- An ninh nhân dân:
+ Là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân tiến hành, lực lượng an ninh nhân dân
làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Kết hợp
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các biện pháp nghiệp vụ của lực
lượng chuyên trách, nhằm đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm an ninh
quốc gia và trật tự an toàn xã hội, cùng vói QP toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Viêt nam xã hội chủ nghĩa.”
+ Bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân Việt nam có vai trò nòng cốt trong sự
nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. An ninh quốc gia có nhiêm vụ : đấu tranh làm thất
bại mọi âm mưu của hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội
chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân”.
Nền an ninh là sức mạnh về tinh thần,vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng
nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc
gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh nhân dân làm nòng cốt.
2.1.2 Vị trí:
- Xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân vững mạnh là tạo ra sức mạnh để
ngăn ngừa đẩy lùi đánh bại mọi âm mưu hành động xâm hại đến mục tiêu trong sự
nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Đảng ta khẳng định: “Trong khi đặt
trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng ta không một chút lơi
lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, luôn luôn coi trọng quốc phòng an ninh, coi đó là
nhiệm vụ chiến lược gắn bó chặt chẽ”.

2.1.3 Đặc trưng:
Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của ta có những đặc trưng:
- Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân chỉ có mục đích duy nhất là tự vệ
chính đáng. Đặc trưng thể hiện sự khác nhau về bản chất trong xây dựng nền...
Bài 2: Đường lối quân sự của Đảng
2.1 Vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
2.1.1 Một số khái niệm
- Quốc phòng toàn dân:
+ Là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân, của dân”, phát triển theo phương
hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lưc, tự cường và ngày càng hiện đại,
kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự
quản lý, điều hành của nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hoà bình,
ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật
đổ của các thế lực đế quốc, phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội
chủ nghĩa.
+ “Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước được xây dựng
trên nền tảng nhân lực, tinh thần mang tính chất toàn dân, toàn diện độc lập, tự chủ,
tự lực, tự cường.”
- An ninh nhân dân:
+ Là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân tiến hành, lực lượng an ninh nhân dân
làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Kết hợp
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các biện pháp nghiệp vụ của lực
lượng chuyên trách, nhằm đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm an ninh
quốc gia và trật tự an toàn xã hội, cùng vói QP toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Viêt nam xã hội chủ nghĩa.”
+ Bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân Việt nam có vai trò nòng cốt trong sự
nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. An ninh quốc gia có nhiêm vụ : đấu tranh làm thất
bại mọi âm mưu của hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội
chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân”.
Nền an ninh là sức mạnh về tinh thần,vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng
nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc
gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh nhân dân làm nòng cốt.
2.1.2 Vị trí:
- Xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân vững mạnh là tạo ra sức mạnh để
ngăn ngừa đẩy lùi đánh bại mọi âm mưu hành động xâm hại đến mục tiêu trong sự
nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Đảng ta khẳng định: “Trong khi đặt
trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng ta không một chút lơi
lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, luôn luôn coi trọng quốc phòng an ninh, coi đó là
nhiệm vụ chiến lược gắn bó chặt chẽ”.
Những vấn đề cơ bản về đường lối quân sự – quốc phòng của Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề cơ bản về đường lối quân sự – quốc phòng của Đảng - Người đăng: thanhdtk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những vấn đề cơ bản về đường lối quân sự – quốc phòng của Đảng 9 10 996