Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Thành tựu và hạn chế

Được đăng lên bởi Nhi Trần
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Thành tựu và hạn chế

MỤC LỤC
MỤC LỤC......................................................................................................................1
PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................................2
PHẦN NỘI DUNG........................................................................................................3
I. Cơ sở lý luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam....3
1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...........................................3
2. Nguyên tắc cơ bản của xây dựng Nhà nước pháp quyền.....................................6
II. Thực trạng xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta..........................................8
1. Những thành tựu trong xây dựng nhà nước pháp quyền.....................................8
2. Hạn chế..............................................................................................................11
3. Đánh giá.............................................................................................................12
PHẦN KẾT LUẬN......................................................................................................15
DANH MỤC NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................16

1

Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Thành tựu và hạn chế

PHẦN MỞ ĐẦU
Đất nước Việt Nam đang chuyển mình bước sang thời kì hội nhập kinh tế quốc
tế, gần đây nhất việc nước ta tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên
Thái Bình Dương (TPP) vào ngày 05/10/2015 chính thức được thông qua, theo đó 12
nước thành viên Hiệp định mở cửa thị trường, đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn
bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình; xóa bỏ thuế xuất khẩu hoặc chỉ duy trì ở mức hạn
chế, không mở rộng thêm thuế xuất khẩu trong tương lai. Đây là điều kiện thuận lợi
cho sự phát triển kinh tế của đất nước nhưng cũng là thách thức lớn đối với Nhà nước
ta trong việc ban hành và áp dụng pháp luật trong tình hình mới.
Hiến pháp năm 2013 tại khoản 1 Điều 2 quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do
Nhân dân, vì Nhân dân”. Từng bước đi của lịch sử từ khi nước ta dành được chủ
quyền đến nay cho thấy Đảng và Nhà nước ta đã, đang...
Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Thành tựu và hạn chế
MỤC LỤC
MỤC LỤC......................................................................................................................1
PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................................2
PHẦN NỘI DUNG........................................................................................................3
I. Cơ sở lý luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam....3
1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam...........................................3
2. Nguyên tắc cơ bản của xây dựng Nhà nước pháp quyền.....................................6
II. Thực trạng xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta..........................................8
1. Những thành tựu trong xây dựng nhà nước pháp quyền.....................................8
2. Hạn chế..............................................................................................................11
3. Đánh giá.............................................................................................................12
PHẦN KẾT LUẬN......................................................................................................15
DANH MỤC NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................16
1
Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Thành tựu và hạn chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Thành tựu và hạn chế - Người đăng: Nhi Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Thành tựu và hạn chế 9 10 401