Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung cơ bản về quốc phòng an ninh theo đại hội Đảng lần thứ 11

Được đăng lên bởi daubathanh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số nội dung cơ
bản về xây dựng
nền quốc phòng
toàn dân trong
Nghị quyết Đại hội
XI của Đảng
26/07/2011 - 08:48
Xây dựng nền quốc
phòng toàn dân vững
mạnh

toàn

diện

nhằm bảo vệ vững
chắc Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ
nghĩa là quan điểm
xuyên suốt của Đảng
ta và một lần nữa
tiếp tục được khẳng
định tại Đại hội lần
thứ XI.

Trên cơ sở phân tích,
đánh giá tình hình
thế giới, khu vực,
trong nước, yêu cầu
bảo vệ Tổ quốc trong
thời kỳ mới, Đại hội
XI của Đảng xác
định, phải tiếp tục
đẩy mạnh xây dựng
nền quốc phòng toàn
dân

vững

chắc

nhằm: tăng cường

sức

mạnh

quốc

phòng - an ninh cả
về tiềm lực và thế
trận; xây dựng khu
vực phòng thủ tỉnh
(thành

phố)

vững

mạnh; xây dựng "thế
trận lòng dân" vững
chắc trong thực hiện
Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc; kết hợp
chặt chẽ kinh tế với
quốc phòng - an
ninh, quốc phòng an ninh với kinh tế
trong

từng

chiến

lược, quy hoạch, kế
hoạch phát triển kinh
tế - xã hội.

Thực tiễn cho thấy,
xây dựng nền quốc
phòng toàn dân là
một nhiệm vụ chiến
lược cơ bản, lâu dài
và là yêu cầu tất yếu
của cả thời kỳ quá độ
đi lên chủ nghĩa xã
hội ở nước ta. Chừng
nào hòa bình còn bị
uy hiếp, chế độ xã

hội chủ nghĩa còn bị
đe dọa, thì nền quốc
phòng toàn dân phải
không ngừng được
xây dựng, phát triển
để bảo vệ vững chắc
Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa.
Mặt khác, quá trình
xây dựng, củng cố
nền quốc phòng toàn
dân luôn có liên
quan mật thiết với
đặc điểm, yêu cầu
nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc
trong từng thời kỳ.
Do vậy, trước những
biến động của tình
hình

thế

giới

và

trong nước, chúng ta
phải tiếp tục đổi mới
tư duy hận thức để
có chủ trương, giải
pháp xây dựng nền
quốc phòng toàn dân
phù hợp với thực
tiễn.

Để thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ xây

dựng

nền

quốc

phòng toàn dân trong
thời kỳ đất nước đẩy
mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá,
hội nhập quốc tế sâu
rộng theo tinh thần
Nghị quyết Đại hội
XI của Đảng, chúng
ta cần quán triệt và
nắm vững những nội
dung cơ bản sau:

Trước hết, cần nhận
thức đầy đủ về bối
cảnh quốc tế và tình
hình đất nước trong
những năm tới, cũng
như cả thời kỳ quá
độ đi lên chủ nghĩa
xã hội. Đây là vấn đề
tác động trực tiếp
đến nhiệm vụ xây
dựng

nền

quốc

phòng toàn dân vững
chắc ở nước ta. Báo
cáo Chính trị của
Ban

Chấp

hành

Trung ương Đảng
khóa 10 tại Đại hội
XI của Đảng đã chỉ

rõ: “Nước ta bước
vào thời kỳ chiến
lược mới trong bối
cảnh thế giới đang
thay đổi rất nhanh,
phức tạp, khó lường.
Hòa bình, hợp tác và
phát triển vẫn là xu
thế lớn, nhưng xung
đột sắc tộc, tôn giáo,
chiến tranh cục ...
Một số nội dung cơ
bản về xây dựng
nền quốc phòng
toàn dân trong
Nghị quyết Đại hội
XI của Đảng
26/07/2011 - 08:48
Xây dựng nền quốc
phòng toàn dân vững
mạnh toàn diện
nhằm bảo vệ vững
chắc Tổ quốc Việt
Nam hội chủ
nghĩa quan điểm
xuyên suốt của Đảng
ta một lần nữa
tiếp tục được khẳng
định tại Đại hội lần
thứ XI.
Trên sở phân tích,
đánh giá nh hình
thế giới, khu vực,
trong nước, yêu cầu
bảo vệ Tổ quốc trong
thời kỳ mới, Đại hội
XI của Đảng xác
định, phải tiếp tục
đẩy mạnh y dựng
nền quốc phòng toàn
dân vững chắc
nhằm: tăng cường
Nội dung cơ bản về quốc phòng an ninh theo đại hội Đảng lần thứ 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung cơ bản về quốc phòng an ninh theo đại hội Đảng lần thứ 11 - Người đăng: daubathanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nội dung cơ bản về quốc phòng an ninh theo đại hội Đảng lần thứ 11 9 10 239