Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung ôn tập môn đường lối bách khoa

Được đăng lên bởi duchuy0608
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung ôn tập môn đường lối
1 . Quan điểm HCM về cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm 20 của TK 20



Ra báo Người cùng khổ, viết bài trên báo Nhân đạo, Đời sống công nhân của Đảng Cộng sản Pháp, đặc
biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (xuất bản 1925) để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin .







Tháng 11/1924 về Quảng Châu (Trung Quốc) lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925), Hội
nêu rõ mục đích, chương trình và điều lệ là làm cách mạng dân tộc và cách mạng thế giới, sau khi thành
công sẽ lập ra chính phủ nhân dân, tiến lên xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, thực hiện đoàn kết với
phong trào cách mạng thế giới và giai cấp vô sản các nước .
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Nguyễn Ái Quốc đã :



Mở lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ cách mạng tại số13A đường Văn Minh thành phố Quảng
Châu Trung Quốc) .



Hội đã xây dựng nhiều cơ sở cách mạng trong nước .



Thực hiện chủ trương “vô sản hóa” để rèn luyện hội viên (1928) .





Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của chủ
nghĩa đế quốc, khơi dậy tinh thần yêu nước, thức tỉnh tinh thần dân tộc nhằm đánh đuổi thực dân
Pháp xâm lược .

Thông qua lớp huấn luyện của Hội, Nguyễn Ái Quốc lựa chọn những người ưu tú đi đào tạo tại
Liên Xô và trường quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc) .

Nguyễn Ái Quốc ra các tờ báo Thanh Niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong để truyền bá chủ
nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. Tác phẩm Đường cách mệnh xuất bản năm 1927 .

 Nội dung tác phẩm đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc (1927)


Chỉ ra tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam .



Quan hệ cách mạng giải phóng dân tộc vói cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng giải phóng
dân tộc mở đường tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa .



Chỉ ra lực lượng cách mạng là toàn dân mà nòng cốt là công nông, sự cần thiết phải thực hiện
khối đoàn kết toàn dân .



Chỉ rõ phải có Đảng lãnh đạo cách mạng mới thành công, Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa
Mác Lênin làm “cốt”.



Chỉ rõ cách mạng Việt Nam phải đoàn kết với cách mạng thế giới và là một bộ phận của cách
mạng thế giới .



Về phương pháp cách mạng phải tập hợp, giác ngộ và tổ chức quần chúng, phải nắm vững tình
thế và thời cơ của cách mạng .



Đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc nêu lên những vấn đề cơ bản của một Cương lĩnh chính trị,
chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam .
Đường cách mạng có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với cách mạng Việt Nam .



2. C...
Nội dung ôn tập môn đường lối
1 . Quan điểm HCM về cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm 20 của TK 20
Ra báo Người cùng khổ, viết bài trên báo Nhân đạo, Đời sống công nhân của Đảng Cộng sản Pháp, đặc
biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (xuất bản 1925) để truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin .
Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của chủ
nghĩa đế quốc, khơi dậy tinh thần yêu nước, thức tỉnh tinh thần dân tộc nhằm đánh đuổi thực dân
Pháp xâm lược .
Tháng 11/1924 về Quảng Châu (Trung Quốc) lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925), Hội
nêu rõ mục đích, chương trình và điều lệ là làm cách mạng dân tộc và cách mạng thế giới, sau khi thành
công sẽ lập ra chính phủ nhân dân, tiến lên xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, thực hiện đoàn kết với
phong trào cách mạng thế giới và giai cấp vô sản các nước .
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Nguyễn Ái Quốc đã :
Mở lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ cách mạng tại số13A đường Văn Minh thành phố Quảng
Châu Trung Quốc) .
Hội đã xây dựng nhiều cơ sở cách mạng trong nước .
Thực hiện chủ trương “vô sản hóa” để rèn luyện hội viên (1928) .
Thông qua lớp huấn luyện của Hội, Nguyễn Ái Quốc lựa chọn những người ưu tú đi đào tạo tại
Liên Xô và trường quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc) .
Nguyễn Ái Quốc ra các tờ báo Thanh Niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong để truyền bá chủ
nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. Tác phẩm Đường cách mệnh xuất bản năm 1927 .
Nội dung tác phẩm đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc (1927)
Chỉ ra tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam .
Quan hệ cách mạng giải phóng dân tộc vói cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng giải phóng
dân tộc mở đường tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa .
Chỉ ra lực lượng cách mạng là toàn dân mà nòng cốt là công nông, sự cần thiết phải thực hiện
khối đoàn kết toàn dân .
Chỉ rõ phải có Đảng lãnh đạo cách mạng mới thành công, Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa
Mác Lênin làm “cốt”.
Chỉ rõ cách mạng Việt Nam phải đoàn kết với cách mạng thế giới và là một bộ phận của cách
mạng thế giới .
Về phương pháp cách mạng phải tập hợp, giác ngộ và tổ chức quần chúng, phải nắm vững tình
thế và thời cơ của cách mạng .
Nội dung ôn tập môn đường lối bách khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung ôn tập môn đường lối bách khoa - Người đăng: duchuy0608
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nội dung ôn tập môn đường lối bách khoa 9 10 756