Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung ôn tập thi môn triết học

Được đăng lên bởi Dung Thi Phuong Tran
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

NỘI DUNG ÔN TẬP THI môn TRIẾT HỌC

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

DÙNG CHO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ

I. NỘI DUNG ÔN TẬP
1) Quan niệm mácxít về vật chất và ý thức
a) Nội dung và ý nghĩa của định nghĩa của V.I.Lênin về vật chất
b) Bản chất và kết cấu của ý thức
c) Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
2) Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
a) Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
b) Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển
3) Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
a) Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại
b) Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt
đối lập
c) Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật phủ định của phủ định
4) Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
a) Khái niệm và kết cấu của lực lượng sản xuất
b) Khái niệm và kết cấu của quan hệ sản xuất
c) Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản
xuất
5) Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
a) Khái niệm và kết cấu của cơ sở hạ tầng
b) Khái niệm và kết cấu của kiến trúc thượng tầng
c) Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
6) Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
a) Khái niệm và kết cấu của tồn tại xã hội
b) Khái niệm và kết cấu của ý thức xã hội
c) Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
II. TÀI LIỆU ÔN TẬP
Giáo trình Triết học Mác – Lênin (dùng trong các trường đại học và cao đẳng), Bộ giáo dục và
đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2013
KT. Trưởng khoa
Phó Trưởng khoa

TS. BÙI VĂN MƯA

...
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
NỘI DUNG ÔN TẬP THI môn TRIẾT HỌC
DÙNG CHO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
I. NỘI DUNG ÔN TẬP
1) Quan niệm mácxít về vật chất và ý thức
a) Nội dung và ý nghĩa của định nghĩa của V.I.Lênin về vật chất
b) Bản chất và kết cấu của ý thức
c) Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
2) Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
a) Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
b) Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển
3) Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
a) Nội dung ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về
lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại
b) Nội dung ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt
đối lập
c) Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật phủ định của phủ định
4) Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
a) Khái niệm và kết cấu của lực lượng sản xuất
b) Khái niệm và kết cấu của quan hệ sản xuất
c) Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản
xuất
5) Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
a) Khái niệm và kết cấu của cơ sở hạ tầng
b) Khái niệm và kết cấu của kiến trúc thượng tầng
c) Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
6) Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
a) Khái niệm và kết cấu của tồn tại xã hội
b) Khái niệm và kết cấu của ý thức xã hội
c) Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
II. TÀI LIỆU ÔN TẬP
Giáo trình Triết học Mác – Lênin (dùng trong các trường đại học và cao đẳng), Bộ giáo dục và
đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2013
KT. Trưởng khoa
Phó Trưởng khoa
TS. BÙI VĂN MƯA
Nội dung ôn tập thi môn triết học - Người đăng: Dung Thi Phuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội dung ôn tập thi môn triết học 9 10 561