Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung ôn tập Triết 2

Được đăng lên bởi Vân Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP
Lớp nguyên lý: HT2- Tiết 1- 3
Môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
PHẦN I: LÝ THUYẾT
Câu 1. Trình bày khái niệm của hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa.
Câu 2. Trình bày khái niệm lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến
lượng giá trị hàng hóa
Câu 3. Trình bày nội dung quy luật giá trị và tác động của quy luật giá trị.
Câu 4. So sánh công thức lưu thông của tư bản và công thức lưu thông của hàng
hóa
Câu 5. Trình bày khái niệm hàng hóa sức lao động, điều kiện để sức lao động trở
thành hàng hóa.
Câu 6. Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động.
Câu 7. Trình bày khái niệm giá trị thặng dư, so sánh phương pháp sản xuất giá trị
thặng dư tuyệt đối và tương đối.
Câu 8. Trình bày bản chất của tư bản, vai trò của tư bản bất biến và tư bản khả biến
trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư.
Câu 9. Tại sao sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa
tư bản.
Câu 10. Tích lũy tư bản là gì, những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư
bản.
Câu 11. Phân biệt tư bản cố định và tư bản lưu động.
Câu 12. Trình bày nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh
tranh sang độc quyền.
Câu 13. Trình bày những đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Câu 14. Trình bày nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền
nhà nước.
Câu 15. Trình bày những hình thức biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà
nước.
Câu 16. Trình bày khái niệm giai cấp công nhân, nội dung và điều kiện khách quan
quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Câu 17. Trình bày quy luật ra đời của Đảng Cộng sản, vai trò của Đảng Cộng sản
với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Câu 18. Trình bày khái niệm và nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 19. Trình bày tính tất yếu và đặc điểm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 20. Trình bày đặc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa.
Câu 21. Trình bày tính tất yếu và nội dung của liên minh giữa giai cấp công nhân
và giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa
Câu 22. Trình bày khái niệm và bản chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Câu 23. Trình bày khái niệm dân tộc và nguyên tắc của chủ nghĩa Mác- Lênin
trong giải quyết vấn đề dân tộc.
Câu 24. Trình bày khái niệm tôn giáo, những nguyên nhân tồn tại của tôn giáo
trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 25. Trình bày những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênnin trong giải
quyết vấn đề tôn giáo.
PHẦN II. BÀI TẬP
Các dạng bài tập liên quan đến giá trị...
NỘI DUNG ÔN TẬP
Lớp nguyên lý: HT2- Tiết 1- 3
Môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin
PHẦN I: LÝ THUYẾT
Câu 1. Trình bày khái niệm của hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa.
Câu 2. Trình bày khái niệm lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến
lượng giá trị hàng hóa
Câu 3. Trình bày nội dung quy luật giá trị và tác động của quy luật giá trị.
Câu 4. So sánh công thức lưu thông của tư bản và công thức lưu thông của hàng
hóa
Câu 5. Trình bày khái niệm hàng hóa sức lao động, điều kiện để sức lao động trở
thành hàng hóa.
Câu 6. Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động.
Câu 7. Trình bày khái niệm giá trị thặng dư, so sánh phương pháp sản xuất giá trị
thặng dư tuyệt đối và tương đối.
Câu 8. Trình bày bản chất của tư bản, vai trò của tư bản bất biến và tư bản khả biến
trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư.
Câu 9. Tại sao sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa
tư bản.
Câu 10. Tích lũy tư bản là gì, những nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư
bản.
Câu 11. Phân biệt tư bản cố định và tư bản lưu động.
Câu 12. Trình bày nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh
tranh sang độc quyền.
Câu 13. Trình bày những đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền.
Nội dung ôn tập Triết 2 - Trang 2
Nội dung ôn tập Triết 2 - Người đăng: Vân Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nội dung ôn tập Triết 2 9 10 486