Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung thi môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Yến
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nội dung thi môn Lý luận Nhà nước và pháp luật 1 (KL101)
I. Nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích?
1. Tập quán và những tín điều tôn giáo trong thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ
chính là pháp luật bởi đó chính là những quy tắc xử sự hình thành trật tự của xã hội.
2. Nguyên nhân của sự hình thành pháp luật chính là nhu cầu quản lý và phát
triển của xã hội.
3. Pháp luật chỉ có thể được hình thành bằng con đường ban hành của Nhà
nước.
4.

Nền chính trị của giai cấp cầm quyền quy định bản chất, nội dung của pháp

luật.
5.

Pháp luật là phương tiện mô hình hóa cách thức xử sự của con người.

6. Lợi ích giai cấp thống trị luôn là sự ưu tiên và luôn là được lựa chọn có
tính quyết định khi hình thành các quy định pháp luật.
7. Pháp luật sẽ quyết định toàn bộ nội dung, hình thức, cơ cấu và sự phát
triển của kinh tế.
8.

Pháp luật luôn tác động tích cực đối với kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển.

9. Pháp luật là tiêu chuẩn (chuẩn mực) duy nhất đánh giá hành vi của con
người.
10. Ngôn ngữ pháp lý rõ ràng, chính xác thể hiện tính quy phạm phổ biến của
pháp luật.
11. Việc pháp luật đưa ra khuôn mẫu, chuẩn mực cho hành vi xử sự của con
người thể hiện tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật.
12. Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật lạc hậu, thể hiện trình độ pháp lý thấp.
13. Tập quán pháp và tiền lệ pháp có điểm chung là cùng dựa trên cơ sở các
quy tắc xử sự đã tồn tại trong cuộc sống để hình thành các quy định pháp luật.
14. Các nhà nước xã hội chủ nghĩa không áp dụng hình thức tập quán pháp và
tiền lệ pháp.
15. Nhà nước là một hiện tượng có tính giai cấp có nghĩa là Nhà nước chỉ
thuộc về một giai cấp hoặc một liên minh giai cấp nhất định trong xã hội.
1

16. Nhà nước mang tính giai cấp vì xét về nguồn gốc Nhà nước, Nhà nước ra
đời khi mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức độ không thể điều hòa được.
17. Quyền lực kinh tế đóng vai trò quan trọng nhất so với quyền lực chính
trị và tư tưởng bởi nó tạo nên sự lệ thuộc cơ bản nhất giữa giai cấp bị trị đối với
giai cấp thống trị.
18. Mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước luôn luôn mâu
thuẫn với nhau.
19. Quyền lực tư tưởng chỉ thể hiện vai trò quan trọng trong những nhà nước
quân chủ mang nặng tính duy tâm.
20. Quyền lực chính trị là cơ bản và quan trọng nhất so với quyền lực kinh
tế và tư tưởng vì đó là sự bảo đảm cai trị bằng cưỡng chế của giai cấp thống trị đối
với giai cấp bị trị, là phương thức để giành chính quyền về tay giai cấp thống trị.
21. Quyết định những vấn đề quan trọng nhất ...
1
Ni dung thi môn Lý luận Nhà nưc và pháp lut 1 (KL101)
I. Nhận định sau đây là đúng hay sai? Gii thích?
1. Tp quán nhng tín điu n giáo trong thi k cng sn nguyên thu
chính
pháp lut bi đó chính là nhng quy tc x s hình thành trt t ca xã h
i
.
2. Nguyên nhân ca s hình thành pháp lut chính nhu cu qun lý phát
trin
c
a
xã h
i
.
3. Pháp lut ch có th đưc hình thành bng con đưng ban hành ca N
n
ước
.
4. Nn chính tr ca giai cp cm quyn quy đnh bn cht, ni dung ca pháp
l
u
t
.
5. Pháp lut là phương tin mô hìnha cách thc x s ca con ng
ười
.
6. Li ích giai cp thng tr luôn s ưu tiên luôn được la chn có
tính quy
ết
định khi hình thành các quy định pháp
l
u
t
.
7. Pháp lut s quyết đnh toàn b ni dung, hình thc, cơ cu s phát
trin
c
a
kinh
tế
.
8. Pháp lut luôn tác động tích cc đi vi kinh tế, thúc đy kinh tế phát
t
r
i
n.
9. Pháp lut tiêu chun (chun mc) duy nht đánh g hành vi ca con
ng
ười
.
10. Ngôn ng pháp ràng, chính xác th hin tính quy phm ph biến ca
pháp
l
u
t
.
11. Vic pháp lut đưa ra khuôn mu, chun mc cho hành vi x s ca con
người
t
h
hin tính xác định cht ch v hình thc ca pháp
l
u
t
.
12. Tin l pháp là hình thc pháp lut lc hu, th hin trình độ pháp lý
t
h
p.
13. Tp quán pháp tin l pháp có đim chung là cùng da trên cơ s các
quy tc x
s đã tn ti trong cuc sng đ hình thành các quy đnh pháp
l
u
t
.
14. Các nhà nước hi ch nghĩa không áp dng hình thc tp quán pháp
tin
l
ph
á
p.
15. Nhà nưc mt hin tượng tính giai cp nghĩa là Nhà nước ch
thuc v
m
t
giai cp hoc mt liên minh giai cp nht đnh trong xã h
i
.
Nội dung thi môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật - Trang 2
Nội dung thi môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật - Người đăng: Nguyễn Hoàng Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nội dung thi môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật 9 10 855