Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập chính trị tốt nghiệp

Được đăng lên bởi berieng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN CHÍNH TRỊ TỐT NGHIỆP
1. Phân tích định nghĩa vật chất LêNin. Ý nghĩa?
 Phân tích định nghĩa
- Vật chất là phạm trù triết học khác với phạm trù vật lý, khác với phạm trù hóa học
(khác ở chỗ giới hạn)
- Vật chất là vô cùng vô tận
- Con người có thể nhận thức được thế giới vật chất, vì có tính phản ánh
- Vật chất vô cùng vô tận vì nó tồn tại khách quan ( không phụ thuộc vào tư duy của
con người )
 Ý nghĩa
- Góp phần giải quyết vấn đề cơ bản của triết học.
+ Quan hệ giữa vật chất và ý thức
+ Vai trò của con người đối với thế giới
- Đặt nền móng cho sự phát triển của khoa học tự nhiên
- Góp phần chống lại những tư tưởng duy tâm
2. Mối quan hệ vật chất với ý thức và vận dụng vấn đề này?
 Quan hệ vật chất với ý thức:
- Vật chất quyết định ý thức.
+ Điều kiện vật chất như thế nào thì trình độ tương đương
Vd: Sản xuất nhỏ thì tiểu nông bảo thủ
+ Điều kiện vật chất thay đổi thì ý thức cũng thay đổi theo.
Vd: Người chạy honda thì tư duy khác người chạy xe máy
+ Điều kiện vật chất mất đi thì ý thức do nó sinh ra cũng mất đi.
 Ý thức tác động trợ lại vật chất
- Theo hai hướng
+ Ý thức tiến bộ sẽ thúc đẩy sự phát triển của điều kiện vật chất
Vd: Những chính sách không phù hợp sẽ kiềm hãm sự phát triển của xã hội.
- Ý thức tự nó không làm thay đổi đượ sự vật mà phải thông qua con người , phát
hiện được quy luật vận động của sự vật để có biện phát giải quyết hiệu quả hơn
- Ý thức tác động trở lại vật chất , những phải trên quan điểm vật chất quyết định ý
thức
 Vận dụng (ý nghĩa )
- Trong mọi hoạt động phải tuân theo cái hiện thực khách quan
- Mọi đường lối chính sách phải bắt nguồn từ thực tế
- Mỗi người phải tăng cường tham gia hoạt động sản xuất để cải tạo cuộc sống
- Con người phải tăng cường học tập : Học tập lý luận và học tập chuyên môn
3. Mối liên hệ phổ biến, ý nghĩa
Nội dung
- Triết học của Mac cho rằng mọi sự vật dù trực tiếp hay gián tiếp đều có mối quan hệ
với nhau
-Mối quan hệ phổ biến trong 3 lĩnh vực:
+ Tự nhiên (trong tự nhiên vạn vật tồn tại dựa vào nhau)
+ Xã hội (trong xã hội bản chất của con người là quan hệ xã hội)
+ Tư duy (trong tư duy nhận thức của người này chịu ảnh hưởng của người khác, chịu
ảnh hưởng của xã hội.)

1

- Không chỉ giữa các sự vật mà trong một sự vật thì các bộ phận cũng có mối quan
hệ với nhau
Ý nghĩa
-Vì mối liên hệ là phổ biến, để tìm hiểu 1 sự vật cần phải có quan điểm toàn diện, đặt
sự vật đó vào trong toàn bộ hoàn cảnh đó
Vd: Tìm hiểu 1 con người cần tìm hiểu gia đình nhà trường, xã hội, sự nổ lực cửa bản
thân
- Cầ...
ÔN CHÍNH TRỊ TỐT NGHIỆP
1. Phân tích định nghĩa vật chất LêNin. Ý nghĩa?
Phân tích định nghĩa
- Vật chất phạm trù triết học khác với phạm trù vật lý, khác với phạm trù hóa học
(khác ở chỗ giới hạn)
- Vật chất là vô cùng vô tận
- Con người có thể nhận thức được thế giới vật chất, vì có tính phản ánh
- Vật chất cùng tận tồn tại khách quan ( không phụ thuộc vào duy của
con người )
Ý nghĩa
- Góp phần giải quyết vấn đề cơ bản của triết học.
+ Quan hệ giữa vật chất và ý thức
+ Vai trò của con người đối với thế giới
- Đặt nền móng cho sự phát triển của khoa học tự nhiên
- Góp phần chống lại những tư tưởng duy tâm
2. Mối quan hệ vật chất với ý thức và vận dụng vấn đề này?
Quan hệ vật chất với ý thức:
- Vật chất quyết định ý thức.
+ Điều kiện vật chất như thế nào thì trình độ tương đương
Vd: Sản xuất nhỏ thì tiểu nông bảo thủ
+ Điều kiện vật chất thay đổi thì ý thức cũng thay đổi theo.
Vd: Người chạy honda thì tư duy khác người chạy xe máy
+ Điều kiện vật chất mất đi thì ý thức do nó sinh ra cũng mất đi.
Ý thức tác động trợ lại vật chất
- Theo hai hướng
+ Ý thức tiến bộ sẽ thúc đẩy sự phát triển của điều kiện vật chất
Vd: Những chính sách không phù hợp sẽ kiềm hãm sự phát triển của xã hội.
- Ý thức tự không làm thay đổi đượ sự vật phải thông qua con người , phát
hiện được quy luật vận động của sự vật để có biện phát giải quyết hiệu quả hơn
- Ý thức tác động trở lại vật chất , những phải trên quan điểm vật chất quyết định ý
thức
Vận dụng (ý nghĩa )
- Trong mọi hoạt động phải tuân theo cái hiện thực khách quan
- Mọi đường lối chính sách phải bắt nguồn từ thực tế
- Mỗi người phải tăng cường tham gia hoạt động sản xuất để cải tạo cuộc sống
- Con người phải tăng cường học tập : Học tập lý luận và học tập chuyên môn
3. Mối liên hệ phổ biến, ý nghĩa
Nội dung
- Triết học của Mac cho rằng mọi sự vật dù trực tiếp hay gián tiếp đều có mối quan hệ
với nhau
-Mối quan hệ phổ biến trong 3 lĩnh vực:
+ Tự nhiên (trong tự nhiên vạn vật tồn tại dựa vào nhau)
+ Xã hội (trong xã hội bản chất của con người là quan hệ xã hội)
+ Tư duy (trong tư duy nhận thức của người này chịu ảnh hưởng của người khác, chịu
ảnh hưởng của xã hội.)
1
Ôn tập chính trị tốt nghiệp - Trang 2
Ôn tập chính trị tốt nghiệp - Người đăng: berieng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ôn tập chính trị tốt nghiệp 9 10 153