Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập chủ nghĩa Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi chuhathu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2351 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ
( Hệ cao đẳng nghề)
Câu 1: Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lê nin và
rút ra ý nghĩa phương pháp luận.
Những nội dung cơ bản:
- Định nghĩa vật chất của Lê nin: “ Vật chất là một phạm
trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho
con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép
lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
- Những nội dung cơ bản của định nghĩa:
+ Vật chất là một phạm trù triết học.
+ Thuộc tính chung nhất của vật chất là tồn tại ở bên ngoài,
không lệ thuộc vào cảm giác. Bất cứ những gì tồn tại khách
quan đều là vật chất và ngược lại.
+ Vật chất không phải tồn tại trừu tượng mà tồn tại thông
qua các sự vật hiện tượng cụ thể, được cảm giác của con
người chép lại, chụp lại và phản ánh.
- Ý nghĩa:
+ Định nghĩa vật chất của Lê nin đã giải quyết được vấn đề
cơ bản của triết học theo lập trường duy vật biện chứng.
+ Mở đường cho các ngành khoa học cụ thể đi sâu nghiên
cứu thế giới
+ Đem lại niềm tin cho con người trong việc nhận thức thế
giới và cải tạo thế giới.
Câu 2: Phân tích nguồn gốc, bản chất và mối quan hệ giữa
vật chất và ý thức.
• Nguồn gốc của ý thức:

+ Khái niệm ý thức: Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế
giới khách quan.
+ Ý thức ra đời từ hai nguồn gốc: Nguồn gốc tự nhiên của ý
thức từ hai yếu tố đó là bộ óc người và thế giới khách quan;
nguồn gốc xã hội của ý thức do hai yếu tố đó là lao động và
ngôn ngữ.
• Bản chất của ý thức: Bản chất của ý thức là sự phản ánh
thế giới khách quan vào bộ óc con người. Phản ánh của
bộ óc người với hiện thực khách quan là sự phản ánh đặc
biệt của ý thức.
• Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức:
- Vật chất quyết định ý thức:
+ Vật chất là tiền đề, là cơ sở và nguồn gốc cho sự ra đời
tồn tại và phát triển của ý thức.
+ Điều kiện vật chất như thế nào thì ý thức như thế đó.
+ Khi cơ sở vật chất, điều kiện vật chất thay đổi thì ý
thức cũng thay đổi theo.
+ Vật chất quyết định ý thức cả nội dung, bản chất và
khuynh hướng vận động và phát triển của ý thức.
- Ý thức tác động trở lại vật chất:
+ Ý thức giúp con người hiểu được bản chất, quy luật
vận động của các sự vật và hiện tượng để hình thành
phương hướng, mục tiêu và những phương pháp, cách
thức thực hiện phương hướng, mục tiêu đó.
+ Có ý thức, con người biết lựa chọn những khả năng
phù hợp thúc đẩy sự vật phát triển.
+ Vai trò của ý thức thực chất là vai trò hoạt động thực
tiễn của của con người.
• Ý nghĩa: Tro...
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ
( Hệ cao đẳng nghề)
Câu 1: Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của nin
rút ra ý nghĩa phương pháp luận.
Những nội dung cơ bản:
- Định nghĩa vật chất của nin: Vật chất là một phạm
trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho
con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép
lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
- Những nội dung cơ bản của định nghĩa:
+ Vật chất là một phạm trù triết học.
+ Thuộc tính chung nhất của vật chất tồn tại bên ngoài,
không lệ thuộc vào cảm giác. Bất cứ những tồn tại khách
quan đều là vật chất và ngược lại.
+ Vật chất không phải tồn tại trừu tượng tồn tại thông
qua các sự vật hiện tượng cụ thể, được cảm giác của con
người chép lại, chụp lại và phản ánh.
- Ý nghĩa:
+ Định nghĩa vật chất của Lê nin đã giải quyết được vấn đề
cơ bản của triết học theo lập trường duy vật biện chứng.
+ Mở đường cho các ngành khoa học cụ thể đi sâu nghiên
cứu thế giới
+ Đem lại niềm tin cho con người trong việc nhận thức thế
giới và cải tạo thế giới.
Câu 2: Phân tích nguồn gốc, bản chất mối quan hệ giữa
vật chất và ý thức.
Nguồn gốc của ý thức:
Ôn tập chủ nghĩa Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập chủ nghĩa Mác Lê Nin - Người đăng: chuhathu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ôn tập chủ nghĩa Mác Lê Nin 9 10 734