Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi duyenb1302960
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG I
Câu 1: Vì sao nói sự ra đời của ĐCS VN là một tất yếu khách quan?
1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó:
- Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai
đoạn độc quyền( chủ nghĩa đế quốc). Nền kinh tế hàng hóa ngày càng phát triển đòi hỏi
các nước CNĐQ không ngừng mở rộng thị trường chính vì thế cuộc chiến tranh xâm lược
thuộc địa diễn ra sôi nổi hơn
- Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt,
phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sôi nổi ở các nước thuộc địa.
- Nhân dân các nước thuộc địa đứng lên đấu tranh nhưng điều thất bại vì các cuộc đấu
tranh này mang tính lẻ tẻ trong khi các nước CNTB là một thể thống nhất, có sự liên kết
về kinh tế, chính trị.
b. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lenin
- Trước tình hình phon trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ đặt ra
yêu cầu bức thiết phải có hệ thống lý luận khoa học với tư cách là vũ khí tư tưởng của
giai cấp công nhân đấu tranh chống CNTB. Trong hoàn cảnh đó chủ nghĩa Mác- Lenin ra
đời.
- Chủ nghĩa Mác- Lenin chỉ rõ, muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh thực
hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải lập ra Đảng cộng sản.
c. Tác động của cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế cộng sản
- Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) thắng lợi mở ra một thời đại mới trong lịch sử
nhân loại, có tác động thức tỉnh các dân tộc đang đấu tranh giải phóng.
- Tháng 3- 1919, Quốc tế cộng sản được thành lập, thúc đẩy sự phát triển của phong trào
cộng sản và công nhân quốc tế.
2. Hoàn cảnh trong nước
a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
* Chính sách cai trị của thực dân Pháp:
- Năm 1958, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, thiết lập bộ máy cai trị ở nước
ta
- Chính trị:
+ Thực hiện chính sách chia để trị: về lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, giai cấp → dễ bề cai trị
+ Lợi dụng triều đình phong kiến → làm cánh tay sai
=> phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
- Kinh tế:
+ du nhập một phần rất nhỏ phương thức sản xuất tư bản, duy trì phương thức sản xuất
phong kiến → nền KT VN hoàn toàn phụ thuộc Pháp
+ Chiếm đoạt, tịch thu ruộng đất để lập đồn điền
- Văn hóa: thực hiện chính sách “ngu dân”
* Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam
- Xã hội Việt Nam lúc bấy giờ có 5 giai cấp: địa chủ, nông dân, công nhân, tư sản và tiểu
tư sản. Trong đó giai cấp công nhân và tư sản là hai giai cấp mới

- Sự khai thác và bóc lột th...
CHƯƠNG I
Câu 1: Vì sao nói sự ra đời của ĐCS VN là một tất yếu khách quan?
1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó:
- Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai
đoạn độc quyền( chủ nghĩa đế quốc). Nền kinh tế hàng hóa ngày càng phát triển đòi hỏi
các nước CNĐQ không ngừng mở rộng thị trường chính vì thế cuộc chiến tranh xâm lược
thuộc địa diễn ra sôi nổi hơn
- Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt,
phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sôi nổi ở các nước thuộc địa.
- Nhân dân các nước thuộc địa đứng lên đấu tranh nhưng điều thất bại c cuộc đấu
tranh này mang tính lẻ tẻ trong khi các nước CNTB một thể thống nhất, sự liên kết
về kinh tế, chính trị.
b. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lenin
- Trước tình hình phon trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh m đặt ra
yêu cầu bức thiết phải h thống luận khoa học với cách khí tưởng của
giai cấp công nhân đấu tranh chống CNTB. Trong hoàn cảnh đó chủ nghĩa Mác- Lenin ra
đời.
- Chủ nghĩa Mác- Lenin chỉ rõ, muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh thực
hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải lập ra Đảng cộng sản.
c. Tác động của cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế cộng sản
- Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) thắng lợi mở ra một thời đại mới trong lịch sử
nhân loại, có tác động thức tỉnh các dân tộc đang đấu tranh giải phóng.
- Tháng 3- 1919, Quốc tế cộng sản được thành lập, thúc đẩy sự phát triển của phong trào
cộng sản và công nhân quốc tế.
2. Hoàn cảnh trong nước
a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
* Chính sách cai trị của thực dân Pháp:
- Năm 1958, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, thiết lập bộ máy cai trị nước
ta
- Chính trị:
+ Thực hiện chính sách chia để trị: về lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, giai cấp → dễ bề cai trị
+ Lợi dụng triều đình phong kiến → làm cánh tay sai
=> phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
- Kinh tế:
+ du nhập một phần rất nhỏ phương thức sản xuất bản, duy trì phương thức sản xuất
phong kiến → nền KT VN hoàn toàn phụ thuộc Pháp
+ Chiếm đoạt, tịch thu ruộng đất để lập đồn điền
- Văn hóa: thực hiện chính sách “ngu dân”
* Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam
- Xã hội Việt Nam lúc bấy giờ có 5 giai cấp: địa chủ, nông dân, công nhân, tư sản và tiểu
tư sản. Trong đó giai cấp công nhân và tư sản là hai giai cấp mới
Ôn tập đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: duyenb1302960
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Ôn tập đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 31