Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập đường lối CSVN

Được đăng lên bởi Khép Lại Cánh Cửa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của ĐCSVN.
-

Tính tất yếu dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam .

- Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. Ý nghĩa của sự
chuyển hướng này đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.
- Sự sáng tạo của Đảng trong chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền
- Chủ trương Kháng chiến kiến quốc gia đoạn 1945-1946
- Chủ trương kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954.)
-Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 (1/1959). Từ đó rút ra ý nghĩa của nghị quyết đối với cách mạng miền Nam
giai đoạn (1954 - 1964).
- Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng (khóa III) đối với cách mạng Miền Bắc và cách mạng miền Bắc.

-Phân tích các quan điểm của Đảng về CNH, HĐH. Liên hệ thực tiễn.
- CNH, HĐH gắn với KT tri thức. Liên hệ thực tiễn

-Những ưu điểm và khuyết điểm của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay; cần phải làm gì để khắc phục
những khuyết điểm .
-Quá trình nhận thức và chủ trương về KTTT định hướng XHCN
-Chủ trương của Đảng trong việc xác định mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý” là
cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội. Liên hệ.
- Các quan đểm, chủ trương của Đảng về văn hóa thời kì đổi mới. Liên hệ.
- Vai trò của văn hóa đối với bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người.Liên hệ.
- Xu thế toàn cầu hóa và tác động của nó đối với Việt Nam hiện nay. Làm gì để tận dụng tốt những mặt tích cực và
hạn chế những mặt tiêu cực trong quan hệ quốc tế.
- chủ trương của Đảng: “phối hợp chặt chẽ chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại”. Từ đó nêu lên mối quan hệ của
chủ trương này trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay

...
- Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của ĐCSVN.
- Tính tất yếu dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam .
- Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. Ý nghĩa của sự
chuyển hướng này đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.
- Sự sáng tạo của Đảng trong chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền
- Chủ trương Kháng chiến kiến quốc gia đoạn 1945-1946
- Chủ trương kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954.)
-Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 (1/1959). Từ đó rút ra ý nghĩa của nghị quyết đối với cách mạng miền Nam
giai đoạn (1954 - 1964).
- Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng (khóa III) đối với cách mạng Miền Bắc và cách mạng miền Bắc.
-Phân tích các quan điểm của Đảng về CNH, HĐH. Liên hệ thực tiễn.
- CNH, HĐH gắn với KT tri thức. Liên hệ thực tiễn
Ôn tập đường lối CSVN - Trang 2
Ôn tập đường lối CSVN - Người đăng: Khép Lại Cánh Cửa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ôn tập đường lối CSVN 9 10 956