Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi manhtienmlm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: sự biến đổi kt xh dưới
sự thống trị cảu td P: Năm
1858 thực dân p nổ súng tấn
công xâm lược Vn sau khi
tạm thới dập tắt đc các phong
trào đấu tranh của nd ta, p
từng bc thiết lập bộ máy
thống trị: về chính trị, kinh
tế, văn hóa, tình hình giai cấp
và mâu thuẫn cơ bản trong
xh( địa chủ, nông dân, công
nhân, tư sản, tiểu ts) chính
sách thống trị của td p đã tđ
mạnh mẽ đến xh vn trên các
lĩnh vực trong đó đặc biệt là
sự ra đời 2 giai cấp mới là
công nhân và tư sản. các gc
đều mang thân phận người
dân mất nước, ngoài mâu
thuẫn cơ bản giữa nd vs địa
chủ pk còn nảy sinh mẫu
thuẫn giữa toàn thể nd Vn vs
td P xâm lược
Câu 2: hội nghị thành lập Đ:
HOÀN CẢNH cuối năm
1929, nhận thức mới về việc
thành lập 1 Đ. QTCS gửi tài
liệu vv thành lập 1 đcs ở
Đông dương, chỉ rõ phương
thức tiến hành, chỉ rõ mqh vs
pt CS QT. NỘI DUNG: NAQ
rời xiêm đến tq chủ trì hn tại
HC từ 6/1- 8/2. 5 thành phần,
5 điểm lớn, thảo luận cương
và thống qua 4 văn kiện,
quyết đinh p/c, kế hoạch
thống nhất, ra báo. 24/2/30,
nghị quyết chấp nhận Đ D cs
liên đoàn gia nhập DCS
->Quy tụ 1 đảng thống nhất
về tư tưởng, chính trị, hđ
hướng tới mtieu ĐL& CNXH
Ý NGHĨA: là kết quả tất yếu
của cuộc đấu tranh dân tộc vs
đẩu tranh gc, khẳng định vai
trò lãnh đạo của gc CN và hệ
tt Mác- lê nin, đ ra đời là sự
kết hợp Cn mác, pt CN, pt
yêu nước. ko chỉ vận dụng
sáng tạo mà còn bổ sung pt
học thuyết mác
Câu 3: cương lĩnh chính trị:
hợp thành từ 3 văn kiện, xđ
các vđ của cm VN: phương
hướng chiến lược; nhiệm vụ
của CM ts dân quyền và thổ
địa CM ( về chính trị, kt, văn
hóa xã hội, lực lượng cm, lđ
cm, quan hệ vs cm tg) Ý
NGHĨA: xác định đúng đắn
con đường Cm là giải phóng
dt. Là cơ sở đến đcs vừa ra
đời đã nắm ngọn cờ lãnh đạo
pt cm vn, giải quyết vđ khủng
hoảng đl và gc lãnh đạo, mở
ra con đường pt cho đn

Câu 4: luận cương chính trị
HOÀN CẢNH: 4/30; 7/30;
14-30/10/30 thông uqa nghị
quyết, thảo luận cương, đổi
tên, cử BCH. NỘI DUNG:
phân tích đặc điểm tình hình
xã hội, chỉ rõ mâu thuẫn,
vạch ra phương hướng chiến
lược , khẳng định nhiệm vụ
cm ts dân quyền,về lưc lượng
cm( vô sản, dân cày, tiểu ts
thủ công nghiệp, thương gia,
trí thức) phương pháp cm, qh
vs cm tg, vai trò lđ của đ. Ý
NGHĨA: khẳng đinh lại n vđ
căn bản về chiến lược cm mà
chánh cương vs sách lược
nêu ra, ko nêu đc mâu thuẫn
chủ yều, ko đặt nvu chống đế
quốc lên đầu, phủ nhận mặt
tích cực của ts dân tộc, chưa
thấy k.n lôi kéo phân hóa của
bộ phận địa chủ, ko để ra cl
liên mình dân tộc và gc rộng
rãi chống đq. NGUYÊN
NHÂN: chưa nắm vững đ của
xh ...
Câu 1: sự biến đổi kt xh dưới
sự thống trị cảu td P: Năm
1858 thực dân p nổ súng tấn
công xâm lược Vn sau khi
tạm thới dập tắt đc các phong
trào đấu tranh của nd ta, p
từng bc thiết lập bộ máy
thống trị: về chính trị, kinh
tế, văn hóa, tình hình giai cấp
và mâu thuẫn cơ bản trong
xh( địa chủ, nông dân, công
nhân, tư sản, tiểu ts) chính
sách thống trị của td p đã tđ
mạnh mẽ đến xh vn trên các
lĩnh vực trong đó đặc biệt là
sự ra đời 2 giai cấp mới là
công nhân và tư sản. các gc
đều mang thân phận người
dân mất nước, ngoài mâu
thuẫn cơ bản giữa nd vs địa
chủ pk còn nảy sinh mẫu
thuẫn giữa toàn thể nd Vn vs
td P xâm lược
Câu 2: hội nghị thành lập Đ:
HOÀN CẢNH cuối năm
1929, nhận thức mới về việc
thành lập 1 Đ. QTCS gửi tài
liệu vv thành lập 1 đcs ở
Đông dương, chỉ rõ phương
thức tiến hành, chỉ rõ mqh vs
pt CS QT. NỘI DUNG: NAQ
rời xiêm đến tq chủ trì hn tại
HC từ 6/1- 8/2. 5 thành phần,
5 điểm lớn, thảo luận cương
và thống qua 4 văn kiện,
quyết đinh p/c, kế hoạch
thống nhất, ra báo. 24/2/30,
nghị quyết chấp nhận Đ D cs
liên đoàn gia nhập DCS
->Quy tụ 1 đảng thống nhất
về tư tưởng, chính trị, hđ
hướng tới mtieu ĐL& CNXH
Ý NGHĨA: là kết quả tất yếu
của cuộc đấu tranh dân tộc vs
đẩu tranh gc, khẳng định vai
trò lãnh đạo của gc CN và hệ
tt Mác- lê nin, đ ra đời là sự
kết hợp Cn mác, pt CN, pt
yêu nước. ko chỉ vận dụng
sáng tạo mà còn bổ sung pt
học thuyết mác
Câu 3: cương lĩnh chính trị:
hợp thành từ 3 văn kiện, xđ
các vđ của cm VN: phương
hướng chiến lược; nhiệm vụ
của CM ts dân quyền và thổ
địa CM ( về chính trị, kt, văn
hóa xã hội, lực lượng cm, lđ
cm, quan hệ vs cm tg) Ý
NGHĨA: xác định đúng đắn
con đường Cm là giải phóng
dt. Là cơ sở đến đcs vừa ra
đời đã nắm ngọn cờ lãnh đạo
pt cm vn, giải quyết vđ khủng
hoảng đl và gc lãnh đạo, mở
ra con đường pt cho đn
Câu 4: luận cương chính trị
HOÀN CẢNH: 4/30; 7/30;
14-30/10/30 thông uqa nghị
quyết, thảo luận cương, đổi
tên, cử BCH. NỘI DUNG:
phân tích đặc điểm tình hình
xã hội, chỉ rõ mâu thuẫn,
vạch ra phương hướng chiến
lược , khẳng định nhiệm vụ
cm ts dân quyền,về lưc lượng
cm( vô sản, dân cày, tiểu ts
thủ công nghiệp, thương gia,
trí thức) phương pháp cm, qh
vs cm tg, vai trò lđ của đ. Ý
NGHĨA: khẳng đinh lại n vđ
căn bản về chiến lược cm mà
chánh cương vs sách lược
nêu ra, ko nêu đc mâu thuẫn
chủ yều, ko đặt nvu chống đế
quốc lên đầu, phủ nhận mặt
tích cực của ts dân tộc, chưa
thấy k.n lôi kéo phân hóa của
bộ phận địa chủ, ko để ra cl
liên mình dân tộc và gc rộng
rãi chống đq. NGUYÊN
NHÂN: chưa nắm vững đ của
xh thuộc địa nửa pk, nhận
thức giáo điều máy móc vđ
dân tộc và gc trong cm thuộc
địa, chịu a/h của khuynh
hướng tả, ko chấp nhận n
quan điểm mới sáng tạo của
NAQ trong đường cách
mệnh, chính cương, sách
lược
Câu 5: chủ chương chuyển
hướng cl 36/39: HOÀN
CẢNH: khủng hoảng kt 29-
33, chủ nghĩa phát xít xuất
hiaanj, nguy cơ px và chiễn
tranh tg đe dọa nền hb và an
ninh quốc tế. đh 7 QT CS
7/35 xác đinh kẻ thù nguy
hiểm trước mắt là chủ nghĩa
px; vạch ra phương hương
nhiệm vụ là đt chống px,
chiến tranh, bv dân chủ hb;
lập mặt trận nd chống px, đòi
tự do dân chủ cơm áo, hb; lập
mặt trận thống nhất chống đế
quốc ở các nước thuộc đía.
Trong nước khủng hoảng
kinh tế đã tác động sâu rộng
đến mọi tầng lớp, bọn cầm
quyền vẫn ra sức vơ vét bọc
lột, các gc tầng lớp đều căm
thu thực dân và có nguyện
vong đấu tranh. Hệ thống tổ
chức đ và cơ sở cm đã đc
khôi phục. NỘI DUNG: ĐH
2, 3, 4, 5 đề ra chủ trương
mới về tình hình tổ chức và
hình thức đấu tranh mới phù
hợp vs tình hình cm chủ
trương đấu tranh đòi quyền
dân chủ dân sinh: BCH xđ
cm đông dương vẫn là cm ts
dân quyền phản đế và điền
địa, lập chính quyền công
nông bằng hình thức xô viết
dự bị đk đi tới cm XHCN.
Song cuộc vận động quần
chúng cả về tổ chức và chính
trị chưa tới trình độ trực tiếp
đánh đổ đq, lập chính q công
nông và giải quyết vđ điền
địa. yêu cầu cấp thiết lúc này
là tự do dân chủ cải thiện đs.
Đ phải nắm lấy n y/c này đề
phát động quần chúng đấu
tranh tạo tiền đề đưa cm tiến
lên bc cao hơn. Về kẻ thù cm
bọn phản động và bè lũ tay
sai, về nhiệm vụ trước mắt
chống px, ct đế quốc, phản
động thuộc đia, đòi tự do dc
cơm áo hb; để thực hiện nv
này phải lập mt nd phản đế
gồm các giai cấp dân tộc
đảng phái nòng cốt là liên
minh công nông, đỏi tên
thành mt dc đ.dương để phù
hợp vs y/c cm, về đoàn kết
quốc tế, hình thức tổ chức và
biện pháp đấu tranh nhận
thức mới của đ về mqh giữa
2 nv dân tộc và dân chủ. 3/39
tuyên ngôn của đcs đông
dương nêu rõ họa px đang
đến gần, cp pháp ra sức bóp
nghẹt tự do dân chủ tăng
cường bóc lột ráo riết chuẩn
bị chiến tranh, kêu gọi các
tầng lớp nd thống nhất đòi
quyền tự do dân chủ chống ct
đế quốc
Câu 6: sự chuyển hướng chỉ
đạo cl 39-45: HOÀN CẢNH
1/9 PX Đ tấn công Ba lan, 2
ngày sau ct Tg bùng nổ. Cp p
thi hành biện pháp đàn áp lực
lượng dân chủ trong nước và
pt cm ở các nước thuộc địa.
dcs p bị đặt ngoài vòng pl.
666/40 Đ tấn công P, P đầu
hàng 22/6/41 px Đ tần công
LX, tính chất ct đq chuyển
thành ct giữa các ll dân chủ
và ll px. ở trong nc chịu a.h
mạnh 28/9/39 toàn quyền
đ.dương cấm tuyên truyền cs,
đặt đcs Đ.d ngoài vòng pl,
giải tán, đóng cửa các tờ bảo,
cấm hội họp. td p thẳng tay
đàn áp pt cm của nd, tập
trung đánh vào dcs đ. Dương,
ban bố lện tổng động viên
thực hiện cs kinh tế chỉ huy
nhằm tăng cường vơ vét sức
người sức của phục vụ chiến
tranh. P thua Đ, 22/9/40 px N
tiến vào LS và đổ bộ vào HP
23/9/40 P đầu hàng N, nd ta
chịu cảnh 1 cổ 2 tròng, mâu
thuẫn dt vs đế quốc px P_N
càng trở nên gay gắt NỘI
DUNGhn 6, 7 ,8 nhận thức
diễn biến ct TG và tình hình
cụ thể trong nc quyết định
chuyển hướng chỉ đạo một là
đưa nvu giải phóng dt lên
hàng đầu bch tu nêu rõ mâu
thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn
giữa dt ra vs đế quốc, px.
Tạm gác khẩu hiệu đánh đổ
địa chủ chia ruộng đất cho
dân cày thay bằng tịch thu
ruộng đất của đế quốc và việt
gian cho dân cày hai là quyết
định thành lập MTVM tập
hợp ll cm mtieu giải phóng dt
ba là xúc tiến chuẩn bị khởi
nghĩa là nvu trung tâm của đ
và nd ra sức pt ll cm, xúc tiến
xd căn cứ địa cm, duy trì ll
vũ trang Bắc Sơn, thành lập
đội du kích, xác định p/c và
hình thái kn, chú trọng công
tác xd đ Ý NGHĨA: giả quyết
mtieu số 1 của cm là đl dt và
đề ra n chủ trương để thực
hiện mục tiêu đó, giương cao
ngon cờ giải phòng dt, tập
hợp rộng rãi mọi ng vn yêu
nc, xd ll chính trị của quần
chúng, xd căn cứ địa cm và
ll vũ trang là ngọn cờ dẫn
đường cho nd ta giành thắng
lợi
Câu 7: đl xd bv chính quyền
cm HOÀN CẢNH CMT8
thành công, nc VNDCCH ra
đời thuận lợi: hệ thống xhcn
do lx đứng đầu hình thành, pt
dt có đk phát triển, pt dc hb
vươn lên mạnh mẽ, chính q
nd đc thành lập, nd làm chủ
đn, ll vũ trang tăng cường,
toàn dân tin tưởng ủng hộ
cm. khó khăn là nạn đói nạn
dốt ngân quỹ trống rỗng, kinh
nghiệm quản lí yếu kém, nền
đl chưa đc công nhân, quân
đội các nc ồ ạt kéo đến chiếm
đóng và khuyến khích bọn
việt gian chống phá, AP đánh
chiếm sg tách mN khỏi VN
NỘI DUNG tư đ phân tích
tình thế dự báo chiều hướng
pt của trào lưu cm tg và sm
dân tộc vạch ta chủ trương
đấu tranh giữ vững chính
quyền bv nền đl. 25/11/45
bch tư ra chỉ thị KCKQ vạch
con đường đi lên cho CM VN
trong gđ mới. về chỉ đạo cl;
xđ kẻ thù; phương hướng 4
nvu Ý NGHĨA xác định đúng
kẻ thù là td p xl, chỉ ra kịp
thời n vđ cơ bản về cl và sách
lược cm, nêu 2 nvu mới là xd
đn đi đôi vs bv đn, đề ra bp
cụ thể về đối nội đối ngoại
Ôn tập đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Ôn tập đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: manhtienmlm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ôn tập đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 236