Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập HSG 9 sinh

Được đăng lên bởi Hoàng Lâm Lê
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1501 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÔN THI HỌC KÌ I MÔN SINH
CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
Câu 1: Kiểu hình là gì? VD
- Kiểu hình là tổ hợp các tính trạng của cơ thể
- VD: hoa đỏ, hoa trắng, thân cao, thân thấp…
Câu 2: Nội dung qui luật phân li:
“ Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền
phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng P”
Câu 3: Do cơ chế nào mà cơ thể lai F1 trong htí nghiệm của lai hai cặp tính trạng
của Menđen đã tạo ra được 4 loại giao tử?
Do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng
Câu 4: Nội dung qui luật phân li độc lập:
“ Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử”
Câu 5: Muốn xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần làm gì?
- Thực hiện phép lai hân tích.
- Nội dung phép lai phân tích:
+ Nếu kết quả phép lai đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có KG đồng hợp.
VD:
P: AA × aa
F1:
Aa (đồng tính)
P: mang KG đồng hợp
(thuần chủng)
+ Nếu kết quả phép lai phân tính theo tỉ lệ 1:1 thì cá thể mang tính trạng trội có
KG dị hợp.
VD:
P: Aa × aa
F1: 1Aa : 1aa ( phân tính)
P: mang KG dị hợp
(không thuần chủng)
Câu 6: Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?
- Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ làm xuất hiện kiểu hình
khác P.
- Nguyên nhân: do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do lại các cặp tính trạng làm
xuất hiện các kiểu hình khác P ( biến dị tổ hợp)
- Biến dị tổ hợp xuất hiện ở hình thúc sinh sản hữu tính.
Câu 7: Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa?
Vì biến dị tổ hợp tạo ra sự phong phú đa dạng về kiểu gen, kiểu hình ở sinh vật.
- Trong chọn giống: tính đa dạng ở vật nuôi và cây trồng giúp con người có
nhiều điều kiện để chọn và giữ lại những dạng phù hợp nhằm tạo giống mới có
năng suất và chất lượng tốt.

- Trong tiến hóa: tính đa dạng giúp mỗi loài có khả năng phân vố và thích nghi
ở nhiều môi trường sống khác nhau làm tăng khả năng đấu tranh sinh tồn của
chúng.
Tại sao ở các loài sinh sản giao phối, biến dị lai phong phú hơn nhiều so với loài
sinh sản vô tính?
- Sự sinh sản trong sinh sản vô tính: Chỉ đơn thuần dựa trên cơ chế nguyên
phân: tế bào con luôn luôn giống hệt tế bào mẹ (nếu không xảy ra đột biến) →
cơ thể con giống hệt cơ thể mẹ → không (ít) co biến dị.
- Sự sinh sản trong sinh sản giao phối (hửu tính): dựa trên hai cơ chế chủ yếu:
+ Cơ chế giảm phân: Có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp nhân tố di
truyền (cặp gen) trong quá trình phát s...
ÔN THI HỌC KÌ I MÔN SINH
CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
Câu 1: Kiểu hình là gì? VD
- Kiểu hình là tổ hợp các tính trạng của cơ thể
- VD: hoa đỏ, hoa trắng, thân cao, thân thấp…
Câu 2: Nội dung qui luật phân li:
“ Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền
phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng P”
Câu 3: Do cơ chế nào mà cơ thể lai F1 trong htí nghiệm của lai hai cặp tính trạng
của Menđen đã tạo ra được 4 loại giao tử?
Do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng
Câu 4: Nội dung qui luật phân li độc lập:
“ Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử”
Câu 5: Muốn xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần làm gì?
- Thực hiện phép lai hân tích.
- Nội dung phép lai phân tích:
+ Nếu kết quả phép lai đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có KG đồng hợp.
VD:
P: AA × aa
F1: Aa (đồng tính)
P: mang KG đồng hợp
(thuần chủng)
+ Nếu kết quả phép lai phân tính theo tỉ lệ 1:1 thì cá thể mang tính trạng trội có
KG dị hợp.
VD:
P: Aa × aa
F1: 1Aa : 1aa ( phân tính)
P: mang KG dị hợp
(không thuần chủng)
Câu 6: Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?
- Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ làm xuất hiện kiểu hình
khác P.
- Nguyên nhân: do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do lại các cặp tính trạng làm
xuất hiện các kiểu hình khác P ( biến dị tổ hợp)
- Biến dị tổ hợp xuất hiện ở hình thúc sinh sản hữu tính.
Câu 7: Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa?
Vì biến dị tổ hợp tạo ra sự phong phú đa dạng về kiểu gen, kiểu hình ở sinh vật.
- Trong chọn giống: tính đa dạng ở vật nuôi và cây trồng giúp con người có
nhiều điều kiện để chọn và giữ lại những dạng phù hợp nhằm tạo giống mới có
năng suất và chất lượng tốt.
Ôn tập HSG 9 sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập HSG 9 sinh - Người đăng: Hoàng Lâm Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ôn tập HSG 9 sinh 9 10 383