Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Lịch sử Đảng cho hệ văn bằng 2

Được đăng lên bởi thanhlong-qtkdk5-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

NỘI DUNG ÔN TẬP
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Dùng cho các lớp Đại học văn bằng II)
1. Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước và chuẩn bị thành lập Đảng
1.1. Người đi tìm đường cứu nước và tiếp thu CN Mác – Lênin: Điều kiện
khách quan và nhân tố chủ quan để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu được CN Mác –
Lênin
1.1.1. Điều kiện khách quan:
- Nguyễn ái Quốc là người kế thừa một cách xuất xắc những giá trị truyền thống
văn hoá đẹp của dân tộc . Đó là truyền thống bất khuất, cần cù lao động , yêu hoà bình,
trọng đạo lý....mà nổi bật hơn cả là truyền thống yêu nước.
- Nguyễn ái Quốc sinh ra và lớn lên trong thời đại có nhiều chuyển biến quan
trọng:
- Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917) mở ra một thời kỳ mới: thời kỳ
đấu tranh giải phóng dân tộc và quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, cho thấy
sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác.
- Quốc tế cộng sản III (1919) ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt, một thắng lợi vĩ
đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế cộng sản III kiên quyết ủng hộ
phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.
- Năm 1920 tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp với việc bỏ phiếu tán thành gia nhập
Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp, Người khẳng định sự lựa chọn dứt
khoát: Đứng hẳn về phía Chủ nghĩa Mác-Lênin và quốc tế cộng sản.
- Các phong trào yêu nước theo xu hướng phong kiến, tư sản, nông dân… nổ ra
đều bị thất bại và lâm vào tình trạng khủng hoảng về đường lối. Chỉ có một con đường
cách mạng duy nhất là con đường cách mạng vô sản.
- Cách mạng Việt Nam đang bị khủng hoảng về đường lối và con đường cứu nước.
Nhiều phong trào đấu tranh nổ ra nhưng đều bị thất bại và bị dìm trong biển máu, đời
sống nhân dân lầm than cơ cực. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin là
con đường cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc đã mất nhiều năm tìm kiếm, là giải pháp cho
những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam nói riêng cũng như cách mạng thuộc địa nói
chung.
1.1.2. Nhân tố chủ quan:
- Sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước, lớn lên trên quê hương giàu truyền
thống đấu tranh bất khuất, lại được tiếp nhận sự giáo dục của gia đình theo tư tưởng yêu
nước, thương dân....tất cả đã hình thành cho Nguyễn ái Quốc lòng căm thù giặc Pháp xâm
lược và phong kiến tay sai, thông cảm với nỗi khổ của nhân dân , ngay từ thời niên thiếu.
Tuy chịu ảnh hưởng tinh thần yêu nước của cha anh, nhưng bằng suy nghĩ độc lập, trí tuệ
thiên tài đã tạo cho Người một chí hướng hoàn toàn khác với các phong trào yêu nước
đư...
1
NỘI DUNG ÔN TẬP
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Dùng cho các lớp Đại học văn bằng II)
1. Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước và chuẩn bị thành lập Đảng
1.1. Người đi tìm đường cứu nước và tiếp thu CN Mác Lênin: Điều kiện
khách quan nhân tố chủ quan để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu được CN Mác
Lênin
1.1.1. Điều kiện khách quan:
- Nguyễn ái Quốc người kế thừa một cách xuất xắc những giá trị truyền thống
văn hoá đẹp của dân tộc . Đó truyền thống bất khuất, cần cù lao động , yêu h bình,
trọng đạo lý....mà nổi bật hơn cả là truyền thống yêu nước.
- Nguyễn ái Quốc sinh ra lớn lên trong thời đại nhiều chuyển biến quan
trọng:
- Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917) mở ra một thời kỳ mới: thời kỳ
đấu tranh giải phóng dân tộc và quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, cho thấy
sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác.
- Quốc tế cộng sản III (1919) ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt, một thắng lợi
đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế cộng sản III kiên quyết ủng hộ
phong trào giải phóng dân tộc các nước thuộc địa, trong đó Việt Nam.
- Năm 1920 tại Đại hội Đảng hội Pháp với việc bỏ phiếun thành gia nhập
Quốc tế Cộng sản thành lập Đảng cộng sản Pháp, Người khẳng định sự lựa chọn dứt
khoát: Đứng hẳn về phía Chủ nghĩa Mác-Lênin và quốc tế cộng sản.
- Các phong trào yêu nước theo xu hướng phong kiến, sản, nông dân… n ra
đều bị thất bại lâm vào nh trạng khủng hoảng v đường lối. Chỉ có một con đường
cách mạng duy nhất là con đường cách mạng vô sản.
- Cách mạng Việt Nam đang bị khủng hoảng về đường lối và con đường cứu nước.
Nhiều phong trào đấu tranh nổ ra nhưng đều b thất bại và bị dìm trong biển máu, đời
sống nhân dân lầm than cực. Luận cương về vấn đề dân tộc thuộc địa của Lênin
con đườngch mạng Nguyễn Ái Quốc đã mất nhiều năm tìm kiếm, giải pháp cho
những vấn đề bản cách mạng Việt Nam nói riêng cũng như cách mạng thuộc địa nói
chung.
1.1.2. Nhân tố chủ quan:
- Sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước, lớn lên trên quêơng giàu truyền
thống đấu tranh bất khuất, lại được tiếp nhận sự giáo dục của gia đình theo tưởng u
nước, thương dân....tất cả đã hình thành cho Nguyễn ái Quốc lòng căm thù giặc Pháp xâm
lược phong kiến tay sai, thông cảm với nỗi khổ của nhân dân , ngay từ thời niên thiếu.
Tuy chịu ảnh hưởng tinh thần yêuớc của cha anh, nhưng bằng suy nghĩ độc lập, trí tuệ
thiên tài đã tạo cho Người một chí ớng hoàn toàn khác với các phong trào yêu nước
đương thời. Người sớm thấy những hạn chế, sai lầm của các nhà cách mạng tiền bối n
đã chọn hướng đi sang Tây Âu vừa để tâm xem xét tình hình, nghiên cứu luận kinh
nghiệm của các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới , vừa tham gia lao động đấu
tranh trong hàng ngũ giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước để tìm đường cứu
nước. Đó là sự lựa chọn sáng suốt, đúng đắn, mang tầm vóc lịch sử.
N g u y e n T h a n h L o n g 0988549401
Ôn tập Lịch sử Đảng cho hệ văn bằng 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Lịch sử Đảng cho hệ văn bằng 2 - Người đăng: thanhlong-qtkdk5-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Ôn tập Lịch sử Đảng cho hệ văn bằng 2 9 10 568