Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập lịch sử triết học

Được đăng lên bởi Hoàng Phú
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
OÂN TAÄP LÒCH SÖÛ TRIEÁT HOÏC
Caâu 1 : Trình baøy quan ñieåm nhaân sinh quan trong Trieát hoïc Phaät Giaùo
AÁn Ñoä coå ñaïi.
* Sô löôïc tieåu söû :
_ Phaät Giaùo laø traøo löu toân giaùo, xuaát hieän khoaûng TK6 TCN ôû mieàn Baéc AÁn
Ñoä. Phaät Giaùo phaûn aùnh söï phaûn ñoái ñaïo Balamon, söï phaân chia ñaúng caáp
khaéc nghieät, ñoøi töï do tö töôûng, lyù giaûi söï khoå ñau cuûa con ngöôøi, vaø ñi tìm
con ñöôøng ñeå giaûi thoaùt con ngöôøi khoûi khoå ñau. _ Phaät Giaùo ñöôïc xaây döïng
treân cô sôû ñôøi soáng cuûa ñöùc Thích Ca Maâu Ni (Sakyamauni – töùc laø baäc hieàn
giaû doøng Sakya ) Phaät (Buït) coù nghóa laø ñaáng giaùc ngoä ngöôøi khaùc. _ Lòch söû
cuûa ñaïo Phaät ñöôïc ghi cheùp trong kinh Jakata ( ñöôïc vieát sau khi Phaät ñaõ
maát 100 naêm ), theâm nöõa, toân giaùo khi xaây döïng toân giaùo cuûa mình thöôøng
theâm thaét caùc chi tieát ñeå laøm taêng chaát linh thieâng. Tuy nhieân, giôùi nghieân
cöùu ñeàu thoáng nhaát ôû caùc ñieåm sau :
1+ Phaät laø ngöôøi coù thaät, con cuûa vöông haàu soáng caïnh daõy nuùi Malayia,
boá laø Suildhodina, vaø meï laø Maga. Töông truyeàn ñöùc Phaät khi sinh ra
noùi ñöôïc ngay, 1 tay chæ leân trôøi, 1 tay chæ xuoáng ñaát, meï ñöùc Phaät
maát, soáng vôùi dì gheû ( cuõng laø dì ruoät ).
2+ Theo Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam; Phaät sinh 624 TCN, theo taøi lieäu
cuûa Trung Quoác trong taùc phaåm Tyø Baø Sa Luaän cho raèng Phaät sinh
486386 TCN.
3+ Phaät ñi tu vì : ngay töø nhoû laø ngöôøi töø bi yeâu thöông nhaân loaïi. Naêm
19t, vua baét Phaät laáy vôï, vì sôï Phaät boû nhaø neân moãi laàn Phaät ñi chôi
ñeàu cho ñi theo vaø 4 laàn Phaät ñi chôi ñeàu gaëp caûnh khoå. Naêm 29t,
Phaät töø boû taát caû ( vôï, con, cung ñieän ) ñeå ñi tu. Luùc ñaàu tu ôû doøng
Sankhya ( laáy roi quaät vaøo ngöôøi ) 6 naêm nhöng khoâng giaùc ngoä neân
Phaät ñaõ boû xuoáng nuùi ñoåi caùch tu. Phaät ngoài goác caây boà ñeà 48 ngaøy vaø
khi nhaän 1 baùt söõa töø tay coâ gaùi chaên boø, coù 1 luoàng saùng töø trôøi chieáu
xuoáng neân giaùc ngoä.
4+ Sau ñoù Phaät trôû veà doøng Sankhya giaùc ngoä cho caùc baïn cuøng tu, roài
truyeàn ñaïo khaép nôi, gaëp muøa möa thì löu laïi, muøa khoâ thì tieáp tuïc

truyeàn ñaïo.
+Naêm 80t, ñöùc Phaät maát ôû Korilaga, sau khi maát xaùc Phaät ñöôïc thieâu vaø laáy
tro ñeå thôø ôû chuøa Xaù Lôïi ( nôi thôø cuûa Phaät ). _ Lyù thuyeát Phaät Giaùo môû ra 1
vaán ñeà raát môùi veà nhaân sinh : Phaät chuû tröông khoâng taùn thaønh ñaúng caáp.
Sau khi ñöùc Phaät maát. Ca Dieáp ñaõ trieäu taäp Keát taäp 1 goïi laø...
OÂN TAÄP LÒCH SÖÛ TRIEÁT HOÏC
Caâu 1 : Trình baøy quan ñieåm nhaân sinh quan trong Trieát hoïc Phaät Giaùo
AÁn Ñoä coå ñaïi.
* Sô löôïc tieåu söû :
_ Phaät Giaùo laø traøo löu toân giaùo, xuaát hieän khoaûng TK6 TCN ôû mieàn Baéc AÁn
Ñoä. Phaät Giaùo phaûn aùnh söï phaûn ñoái ñaïo Balamon, söï phaân chia ñaúng caáp
khaéc nghieät, ñoøi töï do tö töôûng, lyù giaûi söï khoå ñau cuûa con ngöôøi, vaø ñi tìm
con ñöôøng ñeå giaûi thoaùt con ngöôøi khoûi khoå ñau. _ Phaät Giaùo ñöôïc xaây döïng
treân cô sôû ñôøi soáng cuûa ñöùc Thích Ca Maâu Ni (Sakyamauni – töùc laø baäc hieàn
giaû doøng Sakya ) Phaät (Buït) coù nghóa laø ñaáng giaùc ngoä ngöôøi khaùc. _ Lòch söû
cuûa ñaïo Phaät ñöôïc ghi cheùp trong kinh Jakata ( ñöôïc vieát sau khi Phaät ñaõ
maát 100 naêm ), theâm nöõa, toân giaùo khi xaây döïng toân giaùo cuûa mình thöôøng
theâm thaét caùc chi tieát ñeå laøm taêng chaát linh thieâng. Tuy nhieân, giôùi nghieân
cöùu ñeàu thoáng nhaát ôû caùc ñieåm sau :
1+ Phaät laø ngöôøi coù thaät, con cuûa vöông haàu soáng caïnh daõy nuùi Malayia,
boá laø Suildhodina, vaø meï laø Maga. Töông truyeàn ñöùc Phaät khi sinh ra
noùi ñöôïc ngay, 1 tay chæ leân trôøi, 1 tay chæ xuoáng ñaát, meï ñöùc Phaät
maát, soáng vôùi dì gheû ( cuõng laø dì ruoät ).
2+ Theo Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam; Phaät sinh 624 TCN, theo taøi lieäu
cuûa Trung Quoác trong taùc phaåm Tyø Baø Sa Luaän cho raèng Phaät sinh
486386 TCN.
3+ Phaät ñi tu vì : ngay töø nhoû laø ngöôøi töø bi yeâu thöông nhaân loaïi. Naêm
19t, vua baét Phaät laáy vôï, vì sôï Phaät boû nhaø neân moãi laàn Phaät ñi chôi
ñeàu cho ñi theo vaø 4 laàn Phaät ñi chôi ñeàu gaëp caûnh khoå. Naêm 29t,
Phaät töø boû taát caû ( vôï, con, cung ñieän ) ñeå ñi tu. Luùc ñaàu tu ôû doøng
Sankhya ( laáy roi quaät vaøo ngöôøi ) 6 naêm nhöng khoâng giaùc ngoä neân
Phaät ñaõ boû xuoáng nuùi ñoåi caùch tu. Phaät ngoài goác caây boà ñeà 48 ngaøy vaø
khi nhaän 1 baùt söõa töø tay coâ gaùi chaên boø, coù 1 luoàng saùng töø trôøi chieáu
xuoáng neân giaùc ngoä.
4+ Sau ñoù Phaät trôû veà doøng Sankhya giaùc ngoä cho caùc baïn cuøng tu, roài
truyeàn ñaïo khaép nôi, gaëp muøa möa thì löu laïi, muøa khoâ thì tieáp tuïc
Ôn tập lịch sử triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập lịch sử triết học - Người đăng: Hoàng Phú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Ôn tập lịch sử triết học 9 10 320