Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Luật dân sự

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 6489 lần   |   Lượt tải: 26 lần
ÔN TẬP LUẬT DÂN SỰ
C©u 1. Chøng minh LuËt d©n sù lµ mét ngµnh luËt ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p
luËt ViÖt Nam.
Mét ngµnh luËt ®­îc gäi lµ ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p luËt khi nã cã ®èi t­îng
®iÒu chØnh riªng vµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng. XuÊt ph¸t tõ gãc ®é ®ã ®Ó
chøng minh ®iÒu LuËt D©n sù lµ mét ngµnh luËt ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p luËt
ViÖt Nam th× ta ph¶i lµm râ LuËt D©n sù cã ®èi t­îng ®iÒu chØnh riªng vµ
ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng.
§èi t­îng ®iÒu chØnh cña LuËt D©n sù lµ quan hÖ tµi s¶n vµ quan hÖ nh©n th©n
trong c¸c giao l­u d©n sù.
Quan hÖ tµi s¶n lµ quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi th«ng qua mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh.
Theo ®iÒu 172 - Bé LuËt D©n sù kh¸i niÖm tµi s¶n bao gåm: tiÒn, giÊy tê trÞ gi¸
®­îc b»ng tiÒn, c¸c quyÒn vÒ tµi s¶n. Tµi s¶n trong LuËt D©n sù ®­îc hiÓu theo
nghÜa réng kh«ng chØ lµ vËt thuéc vÒ ai, do an chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t mµ
bao gåm c¶ viÖc dÞch chuyÓn tµi s¶n tõ chñ thÓ nµy sang chñ thÓ kh¸c.
Quan hÖ tµi s¶n do l·nh ®¹o ®iÒu chØnh gåm 5 nhiÖm vô:
-Quan hÖ vÒ së h÷u (bao gåm c¶ së h÷u trÝ tuÖ)
-Quan hÖ vÒ nghÜa vô d©n sù vµ hîp ®ång d©n sù
-Quan hÖ vÒ thõa kÕ
-Quan hÖ vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt
-Quan hÖ vÒ båi th­êng thiÖt h¹i
C¸c quan hÖ tµi s¶n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh lµ quan hÖ tµi s¶n mang tÝnh chÊt
hµng ho¸ - tiÒn tÖ vµ cã c¸c ®Æc ®iÓm sau:
-§­îc h×nh thµnh theo quy luËt gi¸ trÞ nãi chung lµ sù ®Òn bï ngang gi¸. Sù ®Òn
bï t­¬ng ®­¬ng lµ ®Æc tr­ng cña c¸c quan hÖ d©n sù. Tuy nhiªn, trong giao l­u
d©n sù còng tån t¹i nh÷ng quan hÖ kh«ng mang tÝnh chÊt ®Òn bï t­¬ng ®­¬ng
(tÆng, cho, thõa kÕ) . Nh­ng nh÷ng quan hÖ nµy kh«ng ph¶i lµ c¬ b¶n vµ phæ
biÕn.
-Quan hÖ tµi s¶n lu«n mang tÝnh ý chÝ, ®ã chÝnh lµ môc ®Ých vµ ®éng c¬ cña c¸c
chñ thÓ tham gia quan hÖ tµi s¶n. Tuy nhiªn, ý chÝ cña c¸c chñ thÎ ph¶i phï hîp
víi ý chÝ Nhµ n­íc.
-§èi t­îng cña quan hÖ tµi s¶n lµ nh÷ng tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n
sù vµ ph¶i lµ nh÷ng tµi s¶n ®­îc phÐp l­u th«ng.
Nãi mét c¸ch chung nhÊt quan hÖ tµi s¶n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh lµ nh÷ng
quan hÖ kinh tÕ -x· héi cô thÓ th«ng qua viÖc chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t ®èi
víi mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng vµ tu©n theo quy
luËt gi¸ trÞ.

Quan hÖ nh©n th©n lµ quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi vÒ mét gi¸ trÞ th©n nh©n cña
c¸ nh©n tæ chøc ®­îc ph¸p luËt thõa nhËn.QuyÒn nh©n th©n lµ quyÒn d©n sù g¾n
liÒn víi mçi chñ thÓ vµ vÒ nguyªn t¾c kh«ng thÓ dÞch chuyÓn cho chñ thÓ kh¸c.
C¸c quan hÖ nh©n th©n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh chia lµm hai nhãm:
-Quan hÖ nh©n th©n kh«n...
ÔN TẬP LUẬT DÂN SỰ
C©u 1. Chøng minh LuËt d©n mét ngµnh luËt ®éc lËp trong thèng ph¸p
luËt ViÖt Nam.
Mét ngµnh luËt ®îc gäi lµ ®éc lËp trong hÖ thèng ph¸p luËt khi nã cã ®èi tîng
®iÒu chØnh riªng ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng. XuÊt ph¸t gãc ®é ®ã ®Ó
chøng minh ®iÒu LuËt D©n sù lµ mét ngµnh luËt ®éc lËp trongthèng ph¸p luËt
ViÖt Nam th× ta ph¶i lµm LuËt D©n ®èi tîng ®iÒu chØnh riªng
ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh riªng.
§èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt D©n quan tµi s¶n vµ quan nh©n th©n
trong c¸c giao lu d©n sù.
Quan hÖ tµi sn lµ quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi th«ng qua mét tµi sn nhÊt ®Þnh.
Theo ®iÒu 172 - LuËt D©n sù kh¸i niÖm tµi s¶n bao gåm: tiÒn, giÊy trÞ gi¸
®îc b»ng tiÒn, c¸c quyÒn tµi s¶n. Tµi s¶n trong LuËt D©n sù ®îc hiÓu theo
nghÜa réng kh«ng chØ lµ t thuéc vÒ ai, do an chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t
bao gåm c¶ viÖc dÞch chuyÓn tµi s¶n tõ chñ thÓ nµy sang chñ thÓ kh¸c.
Quan hÖ tµi sn do l·nh ®¹o ®iÒu chØnh gåm 5 nhiÖm vô:
-Quan hÖ vÒ së h÷u (bao gåm c¶ së h÷u trÝ tuÖ)
-Quan hÖ vÒ nghÜa vô d©n sù vµ hîp ®ång d©n sù
-Quan hÖ vÒ thõa kÕ
-Quan hÖ vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt
-Quan hÖ vÒ båi thêng thiÖt h¹i
C¸c quan hÖ tµi s¶n do LuËt D©n sù ®iÒu chØnh lµ quan hÖ tµi s¶n mang tÝnh chÊt
hµng ho¸ - tiÒn tÖ vµ cã c¸c ®Æc ®iÓm sau:
-§îc h×nh thµnh theo quy luËt g trÞ nãi chung lµ ®Òn bï ngang g. ®Òn
t¬ng ®¬ng ®Æc trng cña c¸c quan d©n sù. Tuy nhiªn, trong giao lu
d©n sù còng tån t¹i nh÷ng quan hÖ kh«ng mang tÝnh chÊt ®Òn bï t¬ng ®¬ng
(tÆng, cho, thõa kÕ) . Nhng nh÷ng quan hÖ nµy kh«ng ph¶i b¶n phæ
biÕn.
-Quan hÖ i s¶n ln mang nh ý c, ®ã chÝnh lµ môc ®Ých ®éng cña c¸c
chñ ttham gia quan hÖ tµi s¶n. Tuy nhiªn, ý chÝ cña c chñ thÎ ph¶i phï hîp
víi ý chÝ Nhµ níc.
-§èi tîng cña quan hÖ tµi s¶n lµ nh÷ng tµi s¶n theo quy ®Þnh a ph¸p lt d©n
sù vµ ph¶i lµ nh÷ng tµi s¶n ®îc phÐp lu th«ng.
Nãi mét c¸ch chung nhÊt quan tµi s¶n do LuËt D©n ®iÒu chØnh nh÷ng
quan hÖ kinh tÕ -x· héi cô tth«ng qua viÖc chiÕm h÷u, sö ng, ®Þnh ®o¹t ®èi
víi mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng tu©n theo quy
luËt gi¸ trÞ.
Ôn tập Luật dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Luật dân sự - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Ôn tập Luật dân sự 9 10 320