Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi bichnhung2201
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi :Làm rõ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Từ đó chứng minh
rằng con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý là “Từ trực quan sinh
động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn.
Trả lời:
* Khái niệm thực tiễn:
Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải
tạo tự nhiên và xã hội.
* Khái niệm nhận thức:
Là những tri thức, những hiểu biết của con người về thế giới khách quan
1. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
* Thực tiễn là cơ sở của nhận thức, động lực của nhận thức, mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn để
kiểm tra chân lý của quá trình nhận thức:
+ Thực tiễn đề ra nhu cầu, nhiệm vụ, cách thức và khuynh hướng vận động, phát triển của nhận thức.
+ Hoạt động thực tiễn làm cho các giác quan của con người ngày càng được hoàn thiện, năng lực tư duy
lôgic không ngừng được củng cố và phát triển.
* Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, kiểm tra tính chân lý của quá trình nhận thức:
+ Thực tiễn là thước đo giá trị của những tri thức đã đạt được trong nhận thức.
+ Nó bổ sung điều chỉnh, sữa chữa, phát triển và hoàn thiện nhận thức.
=> Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức đòi hỏi chúng ta phải luôn qúan triệt quan điểm thực tiễn.
Quan điểm này yêu cầu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa trên cơ sở thực tiễn, phải coi trọng
công tác thực tiễn.
2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
Quan điểm của Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
“Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng quay trở về thực tiễn, đó là
con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan”
a. Giai đoạn từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính
* Đặc điểm:
- Là giai đoạn đầu tiên của quá trình nhận thức.
- Là giai đoạn con người sử dụng các giác quan để nắm bắt các sự vật.
- Giai đoạn này giúp con người hiểu được cái bề ngoài của sự vật.
* Trực quan sinh động gồm 3 hình thức: Cảm giác, tri giác và biểu tượng
+ Cảm giác: là sự phản ánh những thuộc tính riêng lẻ của các sự vật, hiện tượng khi chúng đang tác động
trực tiếp vào các giác quan của con người.

+Tri giác: là hình ảnh tương đối toàn vẹn về sự vật khi sự vật đó đang trực tiếp tác động vào các giác
quan, nó là sự tổng hợp của nhiều cảm giác.
+ Biểu tượng: là hình thức phản ánh cao nhất và phức tạp nhất của giai đoạn trực quan sinh động, đó là hình ảnh
cảm tính và tương đối hoàn chỉnh còn lưu lại trong bộ óc người về sự vật khi sự vật đó không còn trực tiếp...
Câu hỏi :Làm vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Từ đó chứng minh
rằng con đường biện chứng của sự nhận thức chân “Từ trực quan sinh
động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn.
Trả lời:
* Khái niệm thực tiễn:
Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chấtmục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải
tạo tự nhiên và xã hội.
* Khái niệm nhận thức:
Là những tri thức, những hiểu biết của con người về thế giới khách quan
1. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
* Thực tiễn sở của nhận thức, động lực của nhận thức, mục đích của nhận thức tiêu chuẩn để
kiểm tra chân lý của quá trình nhận thức:
+ Thực tiễn đề ra nhu cầu, nhiệm vụ, cách thức và khuynh hướng vận động, phát triển của nhận thức.
+ Hoạt động thực tiễn làm cho các giác quan của con người ngày càng được hoàn thiện, năng lực duy
lôgic không ngừng được củng cố và phát triển.
* Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, kiểm tra tính chân lý của quá trình nhận thức:
+ Thực tiễn là thước đo giá trị của những tri thức đã đạt được trong nhận thức.
+ Nó bổ sung điều chỉnh, sữa chữa, phát triển và hoàn thiện nhận thức.
=> Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức đòi hỏi chúng ta phải luôn qúan triệt quan điểm thực tiễn.
Quan điểm này yêu cầu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa trên cơ sở thực tiễn, phải coi trọng
công tác thực tiễn.
2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
Quan điểm của Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý
“Từ trực quan sinh động đến duy trừu tượng, từ duy trừu tượng quay trở về thực tiễn, đó
con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan
a. Giai đoạn từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính
* Đặc điểm:
- Là giai đoạn đầu tiên của quá trình nhận thức.
- Là giai đoạn con người sử dụng các giác quan để nắm bắt các sự vật.
- Giai đoạn này giúp con người hiểu được cái bề ngoài của sự vật.
* Trực quan sinh động gồm 3 hình thức: Cảm giác, tri giác và biểu tượng
+ Cảm giác: là sự phản ánh những thuộc tính riêng lẻ của các sự vật, hiện tượng khi chúng đang tác động
trực tiếp vào các giác quan của con người.
Ôn tập Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Mác Lê Nin - Người đăng: bichnhung2201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Ôn tập Mác Lê Nin 9 10 906