Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập mô công pháp quốc tế

Được đăng lên bởi Tân Bùi
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2490 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LUẬT CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
1.

Trình bày khái niệm, đặc điểm, lịch sử của CPQT?

2. Tại sao nói các nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế hiện đại là phương tiện
quan trọng để duy trì pháp trật tự lý quốc tế? Cho ví dụ minh họa.
3. Nêu nghĩa của nguyên tắc dân tộc tự quyết đối với phong tào giải phóng dân tộc của
các nước phụ thuộc và thuộc địa. Liên hệ với Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ
4. Trình bày quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao. Vid sao viên chức ngoại giao được
hưởng những quyền đó?
5. Tại sao công pháp quốc tế lại đặt ra nguyên tắc: các quốc gia không được viện dẫn
vào pháp luậy nước mình để tự chối thực hiện cam kết quốc tế.
6.

Hãy trình bày vài trò của LHQ trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế.

7. Trình bày quy chế pháp lý của thềm lục địa: tại sao quốc gia ven biển chỉ có quyền
chủ quyền đối với thềm lục địa.
8.

Phân tích nội dung và ý nghĩa nguyên tắc dân tộc tự quyết

9. Trình bày quy chế pháp lý của nội thủy, qua đó cho biết tại sao nội thủy và một trong
những bộ phận cấu thành nên lãnh thổ của quốc gia ven biển.
10. Hãy trình bày mối quan hệ giữa công pháp quốc tế và luật quốc gia
11. Tại sao quốc gia ven biển chỉ có chủ quyền đối vói vùng tiêp giáp lãnh hải và vùng đặc
quyền kinh tế
12. Phân biệt cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện lãnh sự?
13. Tại sao nội thủy thuộc quyền hòan tòan, đầy đủ và riêng biệt, nhưng lãnh hải chỉ
thuộc chủ quyền hoàn tòan và đầy đủ của quốc gia ven biển.
14. Tại sao nói biển cả (công hải) không thuộc chủ quyền cd quyền tài phán của quốcgia
nào?

15. Trình bày về cơ quan đại diện lãnh sự. Cơ quan nào với cơ quan đại diện ngoại giao có
những điểm khác biệt cơ bản gì?
16. Trình bày cơ sở pháp lý và cơ sở thực hiện của trách nhiệm pháp lý quốc tế.
17. Hãy so sánh quy chế pháp lý của nội thủy lãnh hải.
18. Hãy trình bày xcc phương thức hưởng quốc tịch theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
Pháp luật Việt Nam vấn đề quốc tịch có sử dụng phương thức hưởng quốc tịch theo sự lựa
chọn hay không? Chứng minh bằng một ví dụ cụ thể.
19. Trình bày khái niệm và đặc điểm của sự công nhận chủ thể trong côn pháp quốc tế.
Vấn đề công nhận có quyết định tới tư tư cách chủ thể của một thành viên mới hay
không? Tại sao?
20. Trình bài khái niệm và thủ tục ký kết điều ước quốc tế? Việc thực hiện các điều ước
quốc tế được lựa chọn dựa trên nguyên tắc nào, tại sao?
21. Tại sao nói quốc gia là chủ thể chủ yếu và cơ bản cua công pháp quốc tế.
22. Hãy so sánh những đặc điểm cơ bản của công ...
LUẬT CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
1. Trình bày khái niệm, đặc điểm, lịch sử của CPQT?
2. Tại sao nói các nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế hiện đại là phương tiện
quan trọng để duy trì pháp trật tự lý quốc tế? Cho ví dụ minh họa.
3. Nêu nghĩa của nguyên tắc dân tộc tự quyết đối với phong tào giải phóng dân tộc của
các nước phụ thuộc và thuộc địa. Liên hệ với Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ
4. Trình bày quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao. Vid sao viên chức ngoại giao được
hưởng những quyền đó?
5. Tại sao công pháp quốc tế lại đặt ra nguyên tắc: các quốc gia không được viện dẫn
vào pháp luậy nước mình để tự chối thực hiện cam kết quốc tế.
6. Hãy trình bày vài trò của LHQ trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế.
7. Trình bày quy chế pháp lý của thềm lục địa: tại sao quốc gia ven biển chỉ có quyền
chủ quyền đối với thềm lục địa.
8. Phân tích nội dung và ý nghĩa nguyên tắc dân tộc tự quyết
9. Trình bày quy chế pháp lý của nội thủy, qua đó cho biết tại sao nội thủy và một trong
những bộ phận cấu thành nên lãnh thổ của quốc gia ven biển.
10. Hãy trình bày mối quan hệ giữa công pháp quốc tế và luật quốc gia
11. Tại sao quốc gia ven biển chỉ có chủ quyền đối vói vùng tiêp giáp lãnh hải và vùng đặc
quyền kinh tế
12. Phân biệt cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện lãnh sự?
13. Tại sao nội thủy thuộc quyền hòan tòan, đầy đủ và riêng biệt, nhưng lãnh hải chỉ
thuộc chủ quyền hoàn tòan và đầy đủ của quốc gia ven biển.
14. Tại sao nói biển cả (công hải) không thuộc chủ quyền cd quyền tài phán của quốcgia
nào?
Ôn tập mô công pháp quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập mô công pháp quốc tế - Người đăng: Tân Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Ôn tập mô công pháp quốc tế 9 10 756