Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Được đăng lên bởi yen461202
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN:
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM
Đề tài: Tổng hợp các vấn đề ôn tập
BẢNG ĐÁNH GIÁ
ST

Họ và tên

Công việc

T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Doãn Thu Phương
Huy Thị Phương
Lê Thị Hồng Phương
Trần Thị Phương
Vũ Thị Thu Phương
Lưu Thị Quyên
Đào Thị Son
Chung Thanh Tâm
Phùng Thị Tâm
Nguyễn Thị Thắm
Lê Tất Thành
Trịnh Thị Thảo
Nguyễn Thị Thêu
Đoàn Kim Thoa
Phạm Thị Lệ Thu
Trịnh
T.Thùy
Liên(BS)
Lê Kim Lan

Vấn đề 1+2
Vấn đề 3+4
Vấn đề 5+6
Tổng hợp, chỉnh sửa
Vấn đề 7+ 16
Vấn đề 8+9
Vấn đề 10+11
Vấn đề 12
Vấn đề 26+ 17
Vấn đề 13+14
Vấn đề 15
Tổng hợp, chỉnh sửa
Vấn đề 18+ 19
Vấn đề 27
Vấn đề 20+ 21
Vấn đề 22+23
Vấn đề 24+ 25

Nhóm trưởng : Trần Thị Phương
Thư kí

: Trịnh Thị Thảo

PHỤ LỤC
Chương I:

Tự

NT

đánh

đánh

giá

giá

1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong thành lập Đảng
2. Nội dung của cương lĩnh tháng 2
Chương II: Nội dung sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 1939- 1945
Chương III: Phương châm kháng chiến toàn dân, phương châm kháng chiến toàn
diện
Chương IV:
1. Mô hình công nghiệp hóa trước đổi mới:
2. Đặc trưng của công nghiệp hóa trước đổi mới:
3. Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa, CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế
tri thức, kinh tế tri thức và đặc điểm của kinh tế tri thức
4. Vai trò của khoa học công nghệ trong công nghiệp hóa:
5. Vai trò của nguồn nhân lực trong công nghiệp hóa
6. Lợi thế của VN khi tiến hành công nghiệp hóa thời kì đổi mới
Chương V: Kinh tế thị trường
1. Tính tất yếu khách quan của phát triển kinh tế thị trường ở VN
2. Ưu điểm, nhược điểm của kinh tế thị trường. Vai trò của nền kinh tế nhà
nước
3. KT thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
4. Tư duy của Đảng về kinh tế từ đại hội VI- XI
5. Đặc trưng phản ánh tính định hướng XHCN trong kinh tế thị trường hiện
nay
Chương VI
1. Mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành trong hệ thống chính trị ở VN
2. Nhận thức của Đảng về đổi mới chính trị, đổi mới kinh tế
3. Nội dung của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay
Chương VII:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Đề cương văn hóa năm 1943
Văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Văn hóa đa dạng và thống nhất
Giáo dụ đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu
Kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội
Vấn đề việc làm hiện nay.

Chương VIII:
1. Thế nào là hội nhập kinh tế quốc tế
2. Phân biệt hội nhập kinh tế quốc tế với hội nhập quốc tế
3. Đại hội 11 nhận định:

- Toàn cầu hóa kinh tế, tiếp tục phát triển với quy mô hình thức mức
độ biểu hiện khác nhau…..
- Toàn cầu hóa kinh tế, tiếp tục phát tr...
BỘ MÔN:
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM
Đề tài: Tổng hợp các vấn đề ôn tập
BẢNG ĐÁNH GIÁ
ST
T
Họ và tên Công việc Tự
đánh
giá
NT
đánh
giá
1 Doãn Thu Phương Vấn đề 1+2
2 Huy Thị Phương Vấn đề 3+4
3 Lê Thị Hồng Phương Vấn đề 5+6
4 Trần Thị Phương Tổng hợp, chỉnh sửa
5 Vũ Thị Thu Phương Vấn đề 7+ 16
6 Lưu Thị Quyên Vấn đề 8+9
7 Đào Thị Son Vấn đề 10+11
8 Chung Thanh Tâm Vấn đề 12
9 Phùng Thị Tâm Vấn đề 26+ 17
10 Nguyễn Thị Thắm Vấn đề 13+14
11 Lê Tất Thành Vấn đề 15
12 Trịnh Thị Thảo Tổng hợp, chỉnh sửa
13 Nguyễn Thị Thêu Vấn đề 18+ 19
14 Đoàn Kim Thoa Vấn đề 27
15 Phạm Thị Lệ Thu Vấn đề 20+ 21
16 Trịnh T.Thùy
Liên(BS)
Vấn đề 22+23
17 Lê Kim Lan Vấn đề 24+ 25
Nhóm trưởng : Trần Thị Phương
Thư kí : Trịnh Thị Thảo
PHỤ LỤC
Chương I:
Ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN - Người đăng: yen461202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 9 10 636