Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn đường lối chính sách

Được đăng lên bởi Master Minh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 11: Xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nhiệm vụ để phát triển nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bằng nhận thức lý luận và thực tiễn, anh (chị) hãy làm rõ
nhiệm vụ trên.
I. CÁC KHÁI NIỆM
“ Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ,
chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày
về mặc, ăn ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”. (HCM)
“ Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo (của các cá nhân và cộng đồng) trong quá khứ và trong
hiện tại. Qua các thế kỷ hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên hệ thống giá trị, truyền thống, thị hiếu –
những đặc tính riên của mỗi dân tộc” (UNESCO).
Môi trường văn hóa là môi trường sống của con người chứa đựng những giá trị văn hóa của quá khứ
và hiện tại , trong đó bao gồm các hoạt động văn hóa của con người: sáng tạo, phân phối, bảo quản, tiêu dùng
các sản phẩm văn hóa. Môi trường văn hóa được tạo nên bởi nhiều yếu tố mà yếu tố trung tâm chính là con
người văn hóa và các quan hệ xã hội của nó.
Xây dựng môi trường văn hóa là tạo ra những điều kiện để các hoạt động văn hóa diễn ra thường xuyên, liên
tục và đáp ứng nhu cầu tinh thần lành mạnh và ngày càng tăng lên của nhân dân. Xây dựng môi trường văn hóa
góp phần tạo ra môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn&bền vững trên cơ sở đời sống ktế được bảo đảm.
Môi trường Vhóa còn bao gồm cả môi trường sống, sinh thái của con người được bảo vệ và chăm sóc tốt.
Sgk trang 157
II KẾT QUẢ ĐẠT DƯỢC TRONG MÔI TRƯƠNG VĂN HÓA?
Trong hơn 25 năm đổi mới nền văn hóa Việt Nam đã đạt được những thành tựu:
1 Văn hóa gắn kết chặt chẽ hơn với các lĩnh vực đời sống xã hội : giữ vững chính trị, phát triển kinh tế - xã hội,
an ninh , ngoại giao…..
2 Tính chủ động sáng tạo, tính tích cực xã hội của nhân dân được phát huy, dân chủ được mở rộng…
3 Văn hóa trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền….Những nét mới
trong chuẩn mực văn hóa và trong nhân cách con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng
bước được hình thành; Một số tác phẩm văn học-nghệ thuật có giá trị về đề tài cách mạng và sự nghiệp đổi mới
đã xuất hiện. Hoạt động thông tin, báo chí ngày càng mở rộng.
4 Việc thể chế hóa đường lối, tạo hành lang pháp lý phù hợp và thông thoáng cho hoạt động và sáng tạo văn
hóa được coi trọng.
III. NHỮNG HẠN CHẾ
A Hạn chế:
1. Thành tựu về tiến...
Câu 11: Xây dựng môi trường văn hóa một trong những nhiệm vụ đphát triển nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bằng nhận thức luận thực tiễn, anh (chị) hãy làm
nhiệm vụ trên.
I. CÁC KHÁI NIỆM
“ Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ,
chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày
về mặc, ăn ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”. (HCM)
“ Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo (của các cá nhân và cộng đồng) trong quá khứ và trong
hiện tại. Qua các thế kỷ hoạt động sáng tạo y đã hình thành nên hệ thống giá trị, truyền thống, thị hiếu
những đặc tính riên của mỗi dân tộc” (UNESCO).
Môi trường văn hóa môi trường sống của con người chứa đựng những giá trị văn hóa của quá khứ
hiện tại , trong đó bao gồm các hoạt động văn hóa của con người: sáng tạo, phân phối, bảo quản, tiêu dùng
các sản phẩm văn hóa. Môi trường văn hóa được tạo nên bởi nhiều yếu tố yếu tố trung tâm chính con
người văn hóa và các quan hệ xã hội của nó.
Xây dựng môi trường văn hóa tạo ra những điều kiện đểc hoạt động văn hóa diễn ra thường xuyên, liên
tục và đáp ứng nhu cầu tinh thần lành mạnh và ngày càng tăng lên của nhân dân. Xây dựng môi trường văn hóa
góp phần tạo ra môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn&bền vững trên cơ sở đời sống ktế được bảo đảm.
Môi trường Vhóa còn bao gồm cả môi trường sống, sinh thái của con người được bảo vệ và chăm sóc tốt.
Sgk trang 157
II KẾT QUẢ ĐẠT DƯỢC TRONG MÔI TRƯƠNG VĂN HÓA?
Trong hơn 25 năm đổi mới nền văn hóa Việt Nam đã đạt được những thành tựu:
1 Văn hóa gắn kết chặt chẽ hơn với các lĩnh vực đời sống xã hội : giữ vững chính trị, phát triển kinh tế - xã hội,
an ninh , ngoại giao…..
2 Tính chủ động sáng tạo, tính tích cực xã hội của nhân dân được phát huy, dân chủ được mở rộng…
3 Văn hóa trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền….Những nét mới
trong chuẩn mực văn hóa trong nhân cách con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng
bước được hình thành; Một số tác phẩm văn học-nghệ thuật có giá trị về đề tài cách mạng và sự nghiệp đổi mới
đã xuất hiện. Hoạt động thông tin, báo chí ngày càng mở rộng.
4 Việc thể chế hóa đường lối, tạo hành lang pháp phù hợp thông thoáng cho hoạt động sáng tạo văn
hóa được coi trọng.
III. NHỮNG HẠN CHẾ
A Hạn chế:
1. Thành tựu về tiến bộ văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa đủ để tác động có hiệu
quả đến đời sống xã hội đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống…..
VD: Giáo dục ngày nay trở nên nặng nề hơn về thành tích điểm số - > dẫn đến việc chạy trường
chạy lớp
2. Sự phát triển văn hóa chưa đồng bộ chưa tương xứng với TTKT ( tăng trưởng kinh tế ? ), thiếu
gắn bó nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng…
VD : Hầu hết các nhà Văn hóa chưa sử dụng hết công năng nhưng thanh thiếu niên lại thiếu sân chơi
nhất là các hoạt động về văn hóa, truyền thống…
3.Việc xây dựng thể chế văn hóa, các văn bản pháp luật, c chính sách văn hóa còn chậm, chưa đổi
mới, thiếu đồng bộ….
VD : Trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật nhiều diễn viên ăn mặc hở hang không quản được. Các
văn bản pháp lý còn chậm chạp chưa định hướng và điều chỉnh kịp
4. Trình trạng nghèo nàn, thiếu thốn, lạc hậu về đời sống văn hóa tinh thần nhiều vùng…chưa được
khắc phục có hiệu quả. Khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ văn hóa ….tiếp tực mở rộng
VD: Ở Cần Giờ còn thiếu rạp chiếu phim
Ôn tập môn đường lối chính sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn đường lối chính sách - Người đăng: Master Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn tập môn đường lối chính sách 9 10 8