Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Môn Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam của Học viện báo chí tuyên truyền

Được đăng lên bởi pavelvn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN – K32
Câu 13: Đường lối công nghiệp hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Nội dung, kết
quả, nhận xét?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 78 - 84)
Câu 14: Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 84 – 91)
Câu 15: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của
Đảng. Nội dung, kết quả, nhận xét?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 92 - 96)
Câu 16: Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về hệ thống chính trị và xây dựng hệ
thống chính trị ở Việt Nam?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 107 - 113)
Câu 19: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng, thời kỳ đổi mới. Nội
dung, kết quả, nhận xét?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 119 - 123)
Câu 20: Đường lối giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng, thời kỳ đổi mới. Nội dung,
kết quả, nhận xét?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 127 - 131)
Câu 22: Đường lối đối ngoại của Đảng, thời kỳ đổi mới. Nội dung, kết quả, nhận xét?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 135 - 144)

...
ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN – K32
Câu 13: Đường lối công nghiệp hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Nội dung, kết
quả, nhận xét?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 78 - 84)
Câu 14: Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 84 – 91)
Câu 15: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định ớnghội chủ nghĩa của
Đảng. Nội dung, kết quả, nhận xét?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 92 - 96)
Câu 16: Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về hệ thống chính trị xây dựng hệ
thống chính trị ở Việt Nam?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 107 - 113)
Câu 19: Đường lối xây dựngphát triển nền văn hóa của Đảng, thời kỳ đổi mới. Nội
dung, kết quả, nhận xét?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 119 - 123)
Câu 20: Đường lối giải quyết các vấn đề hội của Đảng, thời kỳ đổi mới. Nội dung,
kết quả, nhận xét?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 127 - 131)
Câu 22: Đường lối đối ngoại của Đảng, thời kỳ đổi mới. Nội dung, kết quả, nhận xét?
Đáp án: Sách giáo khoa: (từ trang 135 - 144)
Ôn tập Môn Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam của Học viện báo chí tuyên truyền - Người đăng: pavelvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ôn tập Môn Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam của Học viện báo chí tuyên truyền 9 10 797