Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn luật lao động và an sinh xã hội

Được đăng lên bởi hatngocxanh-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2133 lần   |   Lượt tải: 15 lần
1. Phân tích nguyên tắc bảo vệ người lao động?
Cơ sở xác định nguyên tắc:
Cơ sở pháp lý của của nguyên tắc bỏ vệ người lao động được ghi nhận trong hiến pháp và
trong bộ luật lao động.
Ở những nước có chưa phát triển, tỉ lệ thất nghiệp khá cao, NLĐ khó có điều kiện thỏa
thuận bình đẳng thực sự với người sử dụng lao động NSDLĐ như yêu cầu của thị trường.
Hơn nữa,tron quá trình làm việc, NLĐ là người phải trực tiếp thực hiện công việc theo yêu
cầu của NSDLĐ. Như vậy họ phải chấp nhận những điều kiện lao động, môi trường làm
việc không thuận lợi và những yếu tố không ảnh hưởng đến sức khỏe.Vì vậy NLĐ cần
được bảo vệ để hạn chế những bất lợi và phải được đảm bảo về sức khỏe, tính mạng.
Nội dung nguyên tắc:
a - Đảm bảo quyền tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử của
người lao động
Về việc làm, pháp luật bảo đảm quyền tự do lựa chọn việc làm nghề nghiệp và nơi làm
việc, không bị phân biệt đối xử. Điều 5 BLDS quy định: “Mọi người đều có quyền làm
việc, tự do chọn việc làm và nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc,
thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo”. Nội dung của các quy định này là sự đảm bảo về
mặt pháp lý cho NLĐ trong phạm vi khả năng, nguyện vọng của mình có được cơ hội tìm
kiếm việc làm và có quyền làm việc và không bị phân biệt đối xử. Pháp luật lao động bảo
vệ việc làm cho NLĐ, thể hiện ở việc Luật lao động luôn có các quy định hướng tới việc
đảm bảo để NLĐ thực hiện ở việc luật lao động luôn có các quy định hướng tới việc đảm
bảo để NLĐ thực hiện đúng công việc đã thỏa thuận; nếu các bên muốn thay đổi hoặc
NSDLĐ muốn tạm thời điều động, chuyển làm việc khác, tạm thời các quy định để bảo vệ
việc làm việc lâu dài, đúng thời hạn thỏa thuận cho NLĐ; luật lao động khuyến khích các
bên ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ví dụ: Khi hợp đồng lao động xác
định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời
hạn dưới 12 tháng hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ
ngày hợp đồng lao động hết hạn, hao bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không
ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết đã trở thành hợp đồng lao động
không xác định thời hạn…
b - Trả lương (tiền công) theo thỏa thuận
Luật lao động bảo về thu nhập và đời sống cho NLĐ. Tùy từng tính chất, đặc điểm khác
nhau của từng loại lao động mà NN quy định chế độ tiền lương hợp lý, và phải quán triệt
các nguyên tắc như lao động có trình độ chuyên môn cao, thành thạo, c...
1. Phân tích nguyên tắc bảo vệ người lao động?
Cơ sở xác định nguyên tắc:
sở pháp của của nguyên tắc bỏ vệ người lao động được ghi nhận trong hiến pháp
trong bộ luật lao động.
những nước chưa phát triển, tỉ lệ thất nghiệp khá cao, NLĐ khó điều kiện thỏa
thuận bình đẳng thực sự với người sử dụng lao động NSDLĐ nyêu cầu của thị trường.
Hơn nữa,tron quá trình làm việc, NLĐ là người phải trực tiếp thực hiện công việc theo yêu
cầu của NSDLĐ. Như vậy họ phải chấp nhận những điều kiện lao động, môi trường làm
việc không thuận lợi những yếu tố không ảnh hưởng đến sức khỏe.Vì vậy NLĐ cần
được bảo vệ để hạn chế những bất lợi và phải được đảm bảo về sức khỏe, tính mạng.
Nội dung nguyên tắc:
a - Đảm bảo quyền tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử của
người lao động
Về việc làm, pháp luật bảo đảm quyền tự do lựa chọn việc làm nghề nghiệp i làm
việc, không bị phân biệt đối xử. Điều 5 BLDS quy định: “Mọi người đều quyền làm
việc, tự do chọn việc làm nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc,
thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo”. Nội dung của các quy định này là sự đảm bảo về
mặt pháp lý cho NLĐ trong phạm vi khả năng, nguyện vọng của mình được hội tìm
kiếm việc làm quyền làm việc không bị phân biệt đối xử. Pháp luật lao động bảo
vệ việc làm cho NLĐ, thể hiện việc Luật lao động luôn c quy định ớng tới việc
đảm bảo để NLĐ thực hiện việc luật lao động luôn có các quy định hướng tới việc đảm
bảo để NLĐ thực hiện đúng công việc đã thỏa thuận; nếu các bên muốn thay đổi hoặc
NSDLĐ muốn tạm thời điều động, chuyển làm việc khác, tạm thời các quy định để bảo vệ
việc làm việc lâu dài, đúng thời hạn thỏa thuận cho NLĐ; luật lao động khuyến khích các
bên kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. dụ: Khi hợp đồng lao động c
định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời
hạn dưới 12 tháng hết hạn NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ
ngày hợp đồng lao động hết hạn, hao bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không
kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết đã trở thành hợp đồng lao động
không xác định thời hạn…
b - Trả lương (tiền công) theo thỏa thuận
Luật lao động bảo v thu nhập đời sống cho NLĐ. Tùy từng tính chất, đặc điểm khác
nhau của từng loại lao động NN quy định chế độ tiền lương hợp lý, phải quán triệt
các nguyên tắc như lao động trình độ chuyên môn cao, thành thạo, chất lượng cao, làm
việc nhiều thì được trả công cao trình độ chuyên môn cao, thành thạo, chất lượng cao,
làm việc nhiều thì được trả công cao ngược lại, những lao động ngang nhau phải được
trả công ngang nhau, bảo vệ tiền lương cho lao động nữ, lao động tàn tật, lao động vị thành
1
Ôn tập môn luật lao động và an sinh xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn luật lao động và an sinh xã hội - Người đăng: hatngocxanh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ôn tập môn luật lao động và an sinh xã hội 9 10 9