Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn lý luận hành chính về nhà nước

Được đăng lên bởi VOVANPHUOC80
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Làm rõ những điểm chung và khác
biệt giữa quản lý Nhà nước với các dạng
quản lý xã hội khác để chứng tỏ rằng “quản
lý Nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc
biệt”
* Quản lý là một hoạt động phức tạp và có
nhiều chức năng. Quản lý ở góc độ quản lý học
là sự tác động có tổ chức có hướng đích của
chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm
hướng hành vi của đối tượng đạt tới mục tiêu
đã định trước
* Quản lý báo gồm 3 dạng:
- quản lý giới vô sinh
- quản lý giới sinh vật
- quản lý tổ chức con người (quản lý xã hội)
* Quản lý xã hội báo cáo gồm các thực thể có
tổ chức, có lý trí kết thành hệ thống chặt chẽ.
Đây là dạng quản lý phức tạp nhất nhưng cũng
là hoàn thiện nhất vì đối tượng quản lý là con
người có lý trí và mối quan hệ nảy sinh liên tục.
Xã hội càng phát triển thì mối quan hệ giữa họ
càng phong phú, đa dạng, phức tạp cả bề rộng
lẫn chiều sâu, cả hữu hình lẫn vô hinh
* Quản lý Nhà nước là dạng quản lý xã hội nên
nó có đặc trưng của quản lý xã hội
* Quản lý Nhà nước cũng như quản lý xã hội
báo giờ cũng bao hàm chủ thể và đối tượng.
Chủ thể quản lý đều là các thực tế có tổ chức
có lý trí và đối tượng quản lý là con người với
đủ bản chất xã hội của mình.
* Quản lý Nhà nước bao giờ cũng có quyền
lực.Quyền hành là đặc quyền của chủ thể do tổ
chức trao cho, là phương tiện để chủ thể quản
lý Nhà nước hay xã hội tác động lên đối tượng
quản lý.
* Quản lý Nhà nước mang tính tổ chức giống
như các hoạt động quản lý xã hội khác. Tính tổ
chức là nền tảng của hoạt động quản lý.
* Quản lý xã hội, quản lý Nhà nước bao giờ
cũng phải có thông tin. Thôn tin trong quá trình
Nhà nước nói riêng trong quản lý xã hội nói
chung là cơ sở căn bản của quản lý các tác
nghiệp quản lý.
* Quản lý Nhà nước phải có mục tiêu nhất
định không nằm ngoài các yếu tố cấu thành
quá trình quản lý xã hội.
* Quản lý Nhà nước mang những đặc điểm
chung với của quản lý xã hội nhưng quản lý
nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt.
Tính chất đặc biệt ấy thể hiện ở sự khác biệt
giữa quản lý Nhà nước với các hoạt động quản
lý xã hội khác.
* Quản lý Nhà nước, chủ thể quản lý là các cơ
quan trong bộ máy Nhà nước: Lập pháp, Hành
pháp, Tư pháp. Còn quản lý xã hội chủ thể của
nó là các thực thể có lý trí và có tổ chức đảng,
đoàn thể, các tổ chức khác v.v...
- Đối tượng quản lý của quản lý Nhà nước bao
gồm toàn bộ nhân dân, mọi cá nhân sống và
làm việc trên lãnh thổ quốc gia và phạm vi của
nó mang tính toàn diện trên mọi lĩnh vực. Còn
đối tượng quản lý của quản lý xã hội nó bao
gồm các cá nhân, các n...
Câu 1: Làm rõ nhng đim chung và khác
bit gia quản lý Nhà nưc vi các dng
qun lý xã hi khác đ chng tỏ rng qun
lý Nhà nưc là mt dng qun lý xã hi đc
bit
* Qun lý là một hoạt đng phc tp và có
nhiu chc năng. Qun góc đ quản lý hc
là sự tác đng có tổ chc có hướng đích ca
chthqun lý lên đi tưng qun lý nhm
hưng hành vi ca đi tượng đt ti mc tiêu
đã đnh trưc
* Qun báo gm 3 dng:
- qun lý gii vô sinh
- qun lý gii sinh vt
- qun lý t chc con ngưi (quản lý xã hi)
* Qun lý xã hi báo cáo gm các thc thcó
tổ chc, có lý trí kết thành h thng cht ch.
Đây là dng qun lý phc tạp nht nhưng cũng
là hoàn thin nht đi tưng quản lý con
ngưi có lý t và mi quan h ny sinh liên tc.
Xã hi càng phát trin thì mi quan hgia h
càng phong phú, đa dng, phc tp cbrng
ln chiu sâu, c hu hình ln vô hinh
* Qun Nhà nưc là dạng qun lý xã hi nên
nó có đặc trưng ca quản lý xã hi
* Quản lý Nhà c cũng như qun lý xã hi
báo gi cũng bao hàm chủ thể và đi tưng.
Chủ th qun lý đu là các thc tế có t chc
có lý trí và đi tưng quản lý là con ngưi vi
đ bn cht xã hi ca mình.
* Qun lý Nhà nưc bao gicũng có quyn
lc.Quyn hành là đc quyn của ch th do t
chc trao cho, là phương tin đ ch thqun
lý Nhà c hay xã hi tác đng n đi tượng
qun lý.
* Quản lý Nhà c mang tính tổ chc ging
như các hot đng quản lý xã hi khác. Tính t
chc là nn tng ca hot đng qun lý.
* Qun lý xã hi, qun lý Nhà nưc bao gi
cũng phi có thông tin. Thôn tin trong quá trình
Nhà nưc nói riêng trong quản lý xã hi nói
chung là cơ s căn bn ca quncác tác
nghip qun lý.
* QunNhàc phi có mc tiêu nht
đnh không nm ngoài các yếu t cu thành
quá tnh qun lý xã hội.
* Qun lý Nhà nưc mang nhng đc đim
chung với ca qun lý xã hi nhưng qun lý
nhà nước là mt dng qun lý xã hi đc bit.
Tính cht đc bit ấy thể hin ở sự khác bit
gia qun lý Nhà nước vi các hot đng quản
lý xã hội khác.
* Qun lý Nhà nưc, ch th quản lý là các cơ
quan trong b y Nhà nưc: Lập pháp, Hành
pháp, Tư pháp. Còn qun lý xã hi chth ca
nó là các thc th có lý trí và có t chc đng,
đoàn thể, các t chc khác v.v...
- Đi tưng qun lý của qun lý Nhà nước bao
gm toàn bộ nhân dân, mi cá nhân sng và
làm vic trên lãnh th quc gia phm vi ca
nó mang tính toàn din tn mi lĩnh vc. Còn
đi tưng qun lý của quản lý xã hi nó bao
gm các cá nn, các nhóm trong phạm vi một
t chc.
- Qun lý N c mang tính quyn lc N
nưc và s dng pháp luật làm công cụ ch
yếu đduy trì trt txã hi và thúc đy xã hi
phát trin. Qun lý xã hi mang nh quyn lc
xã hội s dng các quy phm quychế ni bộ đ
điu chnh các quan hệ.
Câu 2: Phân tích khái niệm hành chính
công t các góc đ tiếp cn bn.
- Cách tiếp cn t giác đ qun lý: Theo
cách tiếp cn này Hành chính công đưc hiu
theo nghĩa là jd qun lý Nhà nước, nghĩa là
nhn mnh Hành chính công từ giác đqun
lý và tổ chc các cơ quan công quyn.
+ đây Hành chính công có nhim v cơ bn
là phải ch huy, lãnh đo, phi hợp và kim
soát mi hot đng của các ch thcá nhân
trong quc gia đđạt đưc mc tiêu quốc gia,
đây đng nht Hành chính công vi qun lý
Nhà nưc.
+ Theo ch tiếp cn quản lý Nhà nưc cũng
có th hiu hành chính công là hot đng thc
thi quản lý Nhà nưc, nhm duy trì và phát
trin cao các mối quan h gia xã hi và pháp
lut, tho mãn nhu cu hp pháp của con
ngưi.
+ Tcách tiếp cn này thì Hành cnh công
cn lưu ý mt s các đim Hành chính công là
hot đng thc thi quyn hành pháp, hành
chính công là sự tác đng có tchc và tuân
th theo quy tc ca pháp luật và pháp chế.
- Cách tiếp cn t gc đ chính trị: thì Hành
chính công là hot đng liên quan đến xây
dng và thc thi chính sách công như tư vn
chính sách, xây dựng dtho hay tha nhn
Hành cnh công là ngưi thc thi đy đ Hiến
pháp và pháp lut của Nhà nưc, Hành chính
công biến các mc tiêu chính tr thành các mc
tiêu cụ th và hin thc.
- Cách tiếp cn t giác đ pháp lý: Thì Hành
chính công là lut tng hành đng đưa pháp
lut vào đi sng, ban hành ra các văn bn
dưi luật đ thể hin luật, trin khai các văn
bn pháp lut ca Nhà nưc và biến c ý
tưng đó thành sn phm c th.
- Cách tiếp cn Hành chính công tthut
ngữ khu vc công: Thì Hành chính công là
squn lý ca các cơ quan hành chính Nhà
nưc đi vi các chủ thể khác ca xã hi, và
Nhà nưc tham gia nhiu vào các hot đng
mà khu vc tư không làm.
- Cách tiếp cn coi nh chính công là khoa
hc và ngh thut:
+ Hành chính công là khoa hc nó da trên các
tiêu chí khoa học có ngưi nghiên cu , có
các công tnh nghiên cu, có cơ s đ nghiên
cu nó.
đây đi ng nghiên cu ca khoa hc
hành chính là rt rng ln, bao gm các quy
lut tổ chc và vn hành b y hành pháp, nó
nghiên cu các phương pháp quản lý trong
hành chính Nhà nưc, nghiên cu phong cách
lãnh đo, tâm lý công chức, đạo đc công
chc, hay nghiên cu về t chc điu nh
công s, kỹ thut xây dng và ban hành văn
bn và đc bit là nghiên cu chuyên sâu ca
vic qun lý Nhà nưc trên các lĩnh vực kinh
tế, xã hội, văn hoá, i trưng...
+ Hành chính công là ngh thuật: Đây là ngh
thut làm vic vi con ngưi giao tiếp, tìm hiu
tâm lý con ngưi và nghệ thut này đưc ng
dng vào bt c lĩnh vc nào để công vic
đưc thực hin mt cách hoàn ho, khéo léo.
+ Hành chính công là khoa hc kết hp vi
ngh thuật: Nghĩa là Hành chính công tác
đng đến hot đng ca con ngưi mang tính 2
mt, mt mt là ngh thut, ngh thut ca vic
sử dng kỹ năng, các mi quan h; mt khác
đòi hi phi vn dng nhiu quy lut. Mt mặt
nó là khoa hc vì nếu thiếu cơ skhoa hc thì
Hành cnh công không th tn ti.
Từ cách tiếp cn tn chúng ta cóthể đi đến
mt kết luận: Hành chính công là hot đng
thc thi quyn hành pháp ca Nhà nưc,là s
tác đng có tổ chc và là sự điu chỉnh bằng
quyn lc pháp lut ca N nưc ti các quá
trình xã hi và hành vi của con ngưi đưc các
cơ quan hành chính Nhà nưc từ trung ương
đến đa phương tiến hành nhm duy trì phát
trin các mi quan hxã hi và trt t pháp
lut,tho mãn nhu cu hp pháp ca công dân,
trong công cuộc xây dng và bo vệ tổ quc
đt đưc các mc tiêu ca quc gia một cách
hu hiu nht trong từng giai đon phát trin.
Ôn tập môn lý luận hành chính về nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn lý luận hành chính về nhà nước - Người đăng: VOVANPHUOC80
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Ôn tập môn lý luận hành chính về nhà nước 9 10 425