Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi phamvansinh085
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM
Vấn đề 1: Khái niệm tư tưởng HCM, ý nghĩa việc học tập nghiên cứu tư tưởng HCM đối với
sinh viên (tự nghiên cứu)
Khái niệm tư tưởng HCM
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ
bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân
tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại
Trong định nghĩa này, Đảng ta đã làm rõ được:
Một là, bản chất cách mạng, khoa học và nội dung của tư tưởng HCM
Hai là, nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng HCM: chủ nghĩa Mác Lenin ; giá trị văn
hóa dân tộc; tinh hoa văn hóa nhân loại
Ba là, giá trị, ý nghĩa, sức sống lâu bền của tư tưởng HCM: là tài sản to lớn của Đảng, và
dân tộc, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp CM của nhân dân ra giành thắng lợi
Ý nghĩa việc học tập tư tưởng HCM đối với sinh viên
1, Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
Tư tưởng HCM soi đường cho Đảng và nhân dân VN trên con đường thực hiện mục tiêu:
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thông qua học tập, nghiên cứu tư tưởng HCM để bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên quan
điểm cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; phê phán những quan
điểm sai trái, bảo vệ chủ ngĩa Mác Lenin, tư tưởng HCM, đường lối, chủ trương chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà Nước. Biết vận dụng tư tưởng HCM vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong
cuộc sống
2, Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị
Tư tưởng HCM giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên và
toàn dân biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái xấu, nâng cao long tự hào về Người,
Đảng Cộng sản, Tổ quốc VN, tự nguyện “sống , chiến đấu, lao động và học tập theo gương
Bác Hồ vĩ đại“
Trên cơ sở kiến thưc đã học được, sinh viên vận dụng vào cuộc sống, rèn luyện bản than,
hoàn thành tốt chức trách của mình, đóng góp cho sự nghiệp CM theo con đường mà Chủ
tịch HCM đã chọn

Vấn đề 2: Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng HCM.
5 GIAI ĐOẠN:
1. 1890-1911: Hình thành chủ nghĩa yêu nước và chí hướng CM của HCM.
 HCM tiếp nhận truyền thống yêu nước, nhân nghĩa của dân tộc
 Hấp thụ vốn văn hóa Quốc học, Hán học, bước đầu tiếp xúc với văn hóa phương Tây
 Chứng kiến cuộc cơ cực của nhân dân, tinh thần đấu tranh bất khuất của cha anh
 Hình thành hoài bão cứu nước
→ quê hương, gia đình, truyền thống dân tộc là những nhân tố ...
ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM
Vấn đề 1: Khái niệm tư tưởng HCM, ý nghĩa việc học tập nghiên cứu tư tưởng HCM đối với
sinh viên (tự nghiên cứu)
Khái niệm tư tưởng HCM
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ
bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -
Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân
tộc, tiếp thu văn hoá nhân loại
Trong định nghĩa này, Đảng ta đã làm rõ được:
Một là, bản chất cách mạng, khoa học và nội dung của tư tưởng HCM
Hai là, nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng HCM: chủ nghĩa Mác Lenin ; giá trị văn
hóa dân tộc; tinh hoa văn hóa nhân loại
Ba là, giá trị, ý nghĩa, sức sống lâu bền của tư tưởng HCM: là tài sản to lớn của Đảng, và
dân tộc, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp CM của nhân dân ra giành thắng lợi
Ý nghĩa việc học tập tư tưởng HCM đối với sinh viên
1, Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
Tư tưởng HCM soi đường cho Đảng và nhân dân VN trên con đường thực hiện mục tiêu:
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thông qua học tập, nghiên cứu tư tưởng HCM để bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên quan
điểm cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; phê phán những quan
điểm sai trái, bảo vệ chủ ngĩa Mác Lenin, tư tưởng HCM, đường lối, chủ trương chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà Nước. Biết vận dụng tư tưởng HCM vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong
cuộc sống
2, Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị
Tư tưởng HCM giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên và
toàn dân biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái xấu, nâng cao long tự hào về Người,
Đảng Cộng sản, Tổ quốc VN, tự nguyện “sống , chiến đấu, lao động và học tập theo gương
Bác Hồ vĩ đại“
Trên cơ sở kiến thưc đã học được, sinh viên vận dụng vào cuộc sống, rèn luyện bản than,
hoàn thành tốt chức trách của mình, đóng góp cho sự nghiệp CM theo con đường mà Chủ
tịch HCM đã chọn
Ôn tập môn tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn tư tưởng HCM - Người đăng: phamvansinh085
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ôn tập môn tư tưởng HCM 9 10 641