Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi quangdo2994
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường: Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên
Họ và tên: Ngô Thị Thùy
Lớp: ĐTTT-K12B

Đề cương môn pháp luật đại cương
Câu 9: Nguồn gốc và bản chất của pháp luật:
*) Nguồn gốc của pháp luật:
-Tập quán pháp: Quy phạm xã hội trong xã hội công xã nguyên thủy có các đặc điểm sau:
+ Thể hiện ý chí và lợi ích chung của toàn thể các thị tộc, bộ lạc.
+ Quy phạm xã hội là quy tắc xử sự chung của cả cộng đồng, là khuôn mẫu
để điều chỉnh hành vi của mọi người trong xã hội.
+ Được thức hiện trên cơ sở thói quen, trên tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn
nhau giữa con người với con người.
+ Đã tồn tại tính cưỡng chế nhưng tính cưỡng chế đó không phải do bộ máy
riêng biệt thức hiện mà do cả cộng đồng tổ chức ra.
+ Hiệu lực của quy phạm xã hội có phạm vi trong thị tộc, bộ lạc.
-Tiền lệ pháp: Trong xã hội có giai cấp, khi nhà nước mới xuất hiện, việc ban hành luật còn hạn
chế nên cơ quan hành pháp và xét xử đã tự mình phán xét những vụ việc cụ thể làm khuôn mẫu
giải quyết những vụ việc tương tự về sau
-Ban hành văn bản pháp luật: Trong xã hội có rất nhiều các quan hệ mới phát sinh, nhà nước
đã xây dựng và ban hành những quy tắc xử sự mới để điều chỉnh những quan hệ xã hội quan
trọng phát sinh trong việc bảo vệ chế độ tư hữu của giai cấp thống trị
*)Bản chất của pháp luật:
-Tính giai cấp:
+ Pháp luật ra đời trong xã hội có giai cấp, pháp luật điều chỉnh các quan hệgiai cấp, pháp luật
bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị.
+ Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, là công cụ thống trị về mặt
giai cấp, pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trong xã hội có giai cấp thông qua
việc ban hành các văn bản pháp luật.
+ Pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các giai cấp nhằm hướng các quan hệ xã
hội đó phát triển theo một trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị.
+ Bất kỳ kiểu pháp luật nào cũng mang tính giai cấp nhưng mỗi kiểu pháp
luật lại có những cách biểu hiện khác nhau:
 Pháp luật chủ nô công khai quy định tình trạng vô quyền của người nô lệ
và quyền lực vô hạn của chủ nô.
 Pháp luật phong kiến công khai quy định đặc quyền, đặc lợi của địa chủ
phong kiến và sự hà khắc dã man đối với nông dân.
1

Pháp luật tư sản thể hiện ý chí của giai cấp tư sản, cái ý chí mà nội dung là
do những điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp tư sản quyết định.
 Pháp luật XHCN là công cụ trấn áp của đa số đối với thiểu số.
+ Pháp luật là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng xã hội và nó chịu ảnh
hưởng cũng như sự tác động đến bộ phận khác của kiến trúc thượng tầng.
...
Trường: Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên
Họ và tên: Ngô Thị Thùy
Lớp: ĐTTT-K12B
Đề cương môn pháp luật đại cương
Câu 9: Nguồn gốc và bản chất của pháp luật:
*) Nguồn gốc của pháp luật:
-T p quán pháp: Quy phạm xã hội trong xã hội công xã nguyên thủy có các đặc điểm sau:
+ Thể hiện ý chí và lợi ích chung của toàn thể các thị tộc, bộ lạc.
+ Quy phạm xã hội là quy tắc xử sự chung của cả cộng đồng, là khuôn mẫu
để điều chỉnh hành vi của mọi người trong xã hội.
+ Được thức hiện trên cơ sở thói quen, trên tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn
nhau giữa con người với con người.
+ Đã tồn tại tính cưỡng chế nhưng tính cưỡng chế đó không phải do bộ máy
riêng biệt thức hiện mà do cả cộng đồng tổ chức ra.
+ Hiệu lực của quy phạm xã hội có phạm vi trong thị tộc, bộ lạc.
-Ti n l pháp: Trong xã hội có giai cấp, khi nhà nước mới xuất hiện, việc ban hành luật còn hạn
chế nên cơ quan hành pháp và xét xử đã tự mình phán xét những vụ việc cụ thể làm khuôn mẫu
giải quyết những vụ việc tương tự về sau
-Ban hành văn bản pháp luật: Trong xã hội có rất nhiều các quan hệ mới phát sinh, nhà nước
đã xây dựng và ban hành những quy tắc xử sự mới để điều chỉnh những quan hệ xã hội quan
trọng phát sinh trong việc bảo vệ chế độ tư hữu của giai cấp thống trị
*)Bản chất của pháp luật:
-Tính giai c p:
+ Pháp luật ra đời trong hội giai cấp, pháp luật điều chỉnh các quan hệgiai cấp, pháp luật
bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị.
+ Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, là công cụ thống trị về mặt
giai cấp, pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trong xã hội có giai cấp thông qua
việc ban hành các văn bản pháp luật.
+ Pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các giai cấp nhằm hướng các quan hệ xã
hội đó phát triển theo một trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị.
+ Bất kỳ kiểu pháp luật nào cũng mang tính giai cấp nhưng mỗi kiểu pháp
luật lại có những cách biểu hiện khác nhau:
Pháp luật chủ nô công khai quy định tình trạng vô quyền của người nô lệ
và quyền lực vô hạn của chủ nô.
Pháp luật phong kiến công khai quy định đặc quyền, đặc lợi của địa chủ
phong kiến và sự hà khắc dã man đối với nông dân.
1
Ôn tập pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập pháp luật đại cương - Người đăng: quangdo2994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Ôn tập pháp luật đại cương 9 10 348