Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập tổ chức nhân sự hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 10427 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tæ chøc nh©n sù hµnh chÝnh nhµ n­íc

Cö nh©n hµnh
chÝnh t­¬ng
lai

Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ qu¶n
lý nguån nh©n lùc trong c¬ quan qu¶n lý hµnh
chÝnh nhµ n­íc.

Nghiªn cøu tæ chøc nh©n sù hµnh chÝnh gièng nh­ nghiªn
cøu:
- Cã bao nhiªu con ng­êi ë trong toµ nhµ ®ã;
- Hä ®­îc ®­a vµo toµ nhµ ®ã b»ng c¸ch nµo?
- Hä ®­îc ph©n lo¹i theo nh÷ng tiªu thøc g×?
- Qu¶n lý hä nh­ thÕ nµo?
- Lµm thÕ nµo ®Ó kû luËt hä;
- NhiÒu c©u hái kh¸c cÇn kh¸m ph¸?

I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý nguån nh©n lùc
Kh¸i niÖm nguån nh©n lùc trong tæ chøc nãi chung
Néi dung liªn quan ®Õn qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
trong tæ chøc.

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh:

1) C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nguån nh©n lùc trong c¸c c¬
quan hµnh chÝnh nhµ n­íc.

2) C¸c m« h×nh, trong ®ã m« h×nh chøc nghiÖp vµ m« h×nh viÖc
lµm.

3) B×nh luËn chung vÒ c¸c m« h×nh, trong ®ã nhÊn m¹nh ®Õn hai
m« h×nh.

TÝnh ph¸p lý cña nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh
nhµ n­íc

1). Theo nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ lao ®éng, viÖc lµm, c¸c chÕ ®é
(bé LuËt lao ®éng).

2). Nh÷ng quy ®Þnh b¾t buéc riªng mang tÝnh chÊt ®Æc thï (nghÜa
vô b¾t buéc).

3). Cã nh÷ng ®iÒu ®Æc biÖt c¶ vÒ quyÒn vµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô.

II. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¶n lý nguån nh©n lùc trong tæ
chøc
Ph©n tÝch ®­îc c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ ph¸t
triÓn nguån nh©n lùc trong tæ chøc;
Ph©n biÖt vµ chØ ra sù gièng nhau vµ kh¸c nhau cña c¸c yÕu tè bªn
trong vµ bªn ngoµi.

§Æc tr­ng
C«ng viÖc
M«i tr­êng
bªn ngoµi
Môc ®Ých

Con ng­êi

C«ng nghÖ
M« h×nh
qu¶n lý
M«i tr­
êng bªn
trong

Kh«ng khÝ
tæ chøc

Qu¶n lý
nh©n lùc

III. Nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc
Ph¶i lµm râ ®­îc sù kh¸c nhau vµ gièng nhau gi÷a nguån nh©n
lùc tæ chøc nãi chung vµ nguån nh©n lùc cña c¸c tæ chøc hµnh
chÝnh nhµ n­íc;
C¸c c¸ch ph©n lo¹i nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh
nhµ n­íc.

3. Ph©n lo¹i
Nguån nh©n lùc cña c¸c
c¬ quan nhµ n­íc (nãi
chung)
Nguån nh©n lùc trong hÖ
thèng c¸c cơ quan qu¶n
lý nhµ n­íc
Nguån nh©n lùc trong hÖ
thèng c¸c tæ chøc qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ n­íc
C«ng chøc trong hÖ
thèng c¸c tæ chøc qu¶n
lý hµnh chÝnh nhµ n­íc

C«ng chøc chØ lµ mét “tªn gäi” ®Ó chØ mét
nhãm ng­íi ®Æc biÖt lµm viÖc cho c¸c c¬
quan nhµ n­íc.

Ng­êi lµm/ chç lµm trong hÖ thèng
Ng­êi lµm/ chç lµm trong hÖ thèng
c¸c tæ chøc nhµ n­íc
c¸c tæ chøc nhµ n­íc
Ng­êi lµm // viÖc lµm trong c¸c
Ng­êi lµm viÖc lµm trong c¸c
doanh nghiÖp nhµ n­íc
doanh nghiÖp nhµ n­íc
Lùc l­îng qu©n ®éi

Ng­êi lµm / viÖc lµm trong hÖ thèng c¸c c¬...


 !"
#
$%
!
"
Ôn tập tổ chức nhân sự hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập tổ chức nhân sự hành chính nhà nước - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Ôn tập tổ chức nhân sự hành chính nhà nước 9 10 313