Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP TRIẾT

Được đăng lên bởi nguyenthu9628
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP TRIẾT
1.

Khái lược chủ nghĩa M-L
Khái niệm chủ nghĩa M-L
+ Chủ nghĩa M-L là hệ thống các quan điểm và học thuyết khoa học do M
và Ă xây dựng, L bảo vệ và phát triển; được hình thành và phát triển trên cơ sở
tổng kết thực tiễn và kế thừa những giá trị tư tưởng của nhân loại.
+ Được cấu thành từ 3 bộ phận:
-

Triết học M-L
Kinh tế học chính trị M-L
Chủ nghĩa xã hội khoa học

Ba bộ phận trên có đối tượng nghiên cứu cụ thể khác nhau nhưng đều
nằm trong một hệ thống lí luận khoa học thống nhất về:
-

Sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản
Giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột
Giải phóng con người

Để hiểu rõ về từng bộ phận cấu thành chủ nghĩa M-L, các bạn xem giáo
trình trang 10.
Nguồn: giáo trình trang 9-10
2.

Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa M-L
a, Những điều kiện, tiền đề của ra đời chủ nghĩa M
+ Điều kiện kinh tế - xã hội
- Chủ nghĩa M ra đời vào những năm 40 của thế kỉ XIX.
- Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ ở Tây Âu.
- Cuộc cách mạng công nghiệp dẫn đến sự hình thành giai cấp vô sản.
Trong xã hội tư bản nảy sinh nhiều mâu thuẫn sâu sắc. Trong đó có mâu
thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Hàng loạt cuộc đấu tranh
của công nhân chống lại chủ tư bản diễn ra.
Thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản đặt ra yêu cầu khách quan là phải
được soi sáng bằng lí luận khoa học. Chủ nghĩa M ra đời là sự đáp ứng yêu cầu
khách quan đó.

+ Tiền đề lí luận
-

Triết học cổ điển Đức (đặc biệt là triết học của G.V.Ph.Heghen và
Phoiobac)
Kinh tế học chính trị cổ điển Anh (đại biểu lớn A.Xmit và Đ.Ricacdo)
Chủ nghĩa xã hội không tưởng ( nhà tư tưởng tiêu biểu H.Xanh Ximong,
S.Phurie và R.Ooen).

+ Tiền đề khoa học tự nhiên
-

Định luật bảo toàn năng lượng của Lomonoxop
Học thuyết tế bào Clayden
Thuyết tiến hóa của Đacuyn

b, Giai đoạn hình thành và phát triển chủ nghĩa M (1842-1895)
M và Ă đã nghiên cứu tư tưởng của nhân loại trên nhiều lĩnh vực từ thời cổ
đại cho đến xã hội đương thời để từng bước củng cố, bổ sung và hoàn thiện quan
điểm của mình.
c, Giai đoạn L bảo vệ và phát triển chủ nghĩa M
d, Chủ nghĩa M với phong trào cách mạng thế giới
+ Ảnh hưởng lớn lao đến phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
-

3.

3-1871: Công xã Pa-ri thành lập – nhà nước chuyên chính vô sản đầu
tiên của thế giới.
8-1903: Đảng Công nhân dân chủ - xã hội (Bônsêvích) Nga được thành
lập – chính đảng vô sản đầu tiên của giai cấp vô sản.
1917: Cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp vô sản thắng lợi ở Nga.

Đối tượng, mục đích học tập...
ÔN TẬP TRIẾT
1. Khái lược chủ nghĩa M-L
Khái niệm chủ nghĩa M-L
+ Chủ nghĩa M-L là hệ thống các quan điểm và học thuyết khoa học do M
Ă xây dựng, L bảo vệ phát triển; được hình thành phát triển trên cơ sở
tổng kết thực tiễnkế thừa những giá trị tư tưởng của nhân loại.
+ Được cấu thành từ 3 bộ phận:
- Triết học M-L
- Kinh tế học chính trị M-L
- Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ba bộ phận trên có đối tượng nghiên cứu cụ thể khác nhau nhưng đều
nằm trong một hệ thống lí luận khoa học thống nhất về:
- Sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản
- Giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột
- Giải phóng con người
Để hiểu rõ về từng bộ phận cấu thành chủ nghĩa M-L, các bạn xem giáo
trình trang 10.
Nguồn: giáo trình trang 9-10
2. Sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa M-L
a, Những điều kiện, tiền đề của ra đời chủ nghĩa M
+ Điều kiện kinh tế - xã hội
- Chủ nghĩa M ra đời vào những năm 40 của thế kỉ XIX.
- Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ ở Tây Âu.
- Cuộc cách mạng công nghiệp dẫn đến sự hình thành giai cấp vô sản.
Trong hội bản nảy sinh nhiều mâu thuẫn sâu sắc. Trong đó mâu
thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Hàng loạt cuộc đấu tranh
của công nhân chống lại chủ tư bản diễn ra.
Thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản đặt ra yêu cầu khách quan phải
được soi sáng bằng lí luận khoa học. Chủ nghĩa M ra đời là sự đáp ứng yêu cầu
khách quan đó.
ÔN TẬP TRIẾT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP TRIẾT - Người đăng: nguyenthu9628
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ÔN TẬP TRIẾT 9 10 119