Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập triết học

Được đăng lên bởi phanhung12081995
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1910 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN THI TRIẾT HỌC HKII.
Câu 1: Phân biệt sự khác nhau giữa sản xuất tự nhiên và sản xuất hang hóa. Trình
bày điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa.Nêu những ưu, khuyết điểm của sản
xuất hàng hóa.
1.1.

Phân biệt giữa sản xuất tự nhiên và sản xuất hang hóa:
Đặc

Sản xuất tự nhiên.

Sản xuất hàng hóa.

điểm
LLSX

Lực lượng sản xuất ở trình Trình độ của lực lượng sản
độ thấp, sản xuất của con xuất phát triển ở một mức độ
người bị lệ thuộc hết vào tự nhất định, sản xuất bớt lệ
nhiên.

SẢN
PHẨM

thuộc vào tự nhiên.

Số lượng sản phẩm chỉ đủ Số lượng sản phẩm vượt qua
cung ứng cho một nhóm nhu cầu của người sàn xuấtnhỏ cá nhân(sản xuất tự >nảy sinh nhu cầu trao đổi
cung tự cắp).
sản

sản
xuất

phầm,

mua

bán

sản

phẩm.
chính: Ngành sản xuất chính: thủ

NỀN

Ngành

SẢN

săn,bắt,

XUẤT

nghiệp sản xuấtnhỏ, …

hái,lượm,

nông công nghiệp, công nghiệp,
nông nghiệp sản xxuất lớn,

dịch vụ,…
QUY MÔ Quy mô nhỏ, sản xuất thủ Quy mô lớn, sản xuất theo
SẢN

công, manh mún, nhỏ lẻ, ít dây chuyền hiện đại, ứng

XUẤT

hoặc không ứng dụng khoa dụng công nghệ cao…

NHÂN

học kĩ thuật…
Lao động tay chân cao nên Lao động ít do có máy móc

LỰC

nguồn nhân lực cần lớn.

hiện đại hỗ trợ.

Trình độ nhân lực thấp, chủ Trình độ nhân công cao, chủ
yếu dựa vào kinh nghiệm.

yếu qua đào tạo.

MỤC

Chủ yếu sản phẩm dung cho Làm theo lợi nhuận, thỏa mãn

ĐÍCH

tự cung tự cấp, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của

SẢN

nhu cầu hàng ngày của con con người.

XUẤT

người.

Chú ý: Các khái niệm sau:
Sản xuất tự cắp tự túc: Kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra là
nhằm để thỏa mãn trực tiếp nhu cầu cũa người sản xuất.
Sản xuất hàng hóa: Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để
trao đổi hoặc mua bán trên thị trường.
1.2.

Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa:

Sản xuất hàng hóa ra đời khi có đủ hai điều kiện sau đây:
Phân công lao động xã hội: Là sự phân chia lao động xã hội thành các ngành,
nghề khác nhau, điều này tạo ra chuyên môn hóa lao động do đó dẩn đến chuyên
môn hóa sản xuất, Do phân công lao động xã hội nên mổi người sản xuất chỉ tạo
ra một hoặc một vài loại sản phẩm nhất định. Song trong cuộc sống con người lại
cần nhiều loại sản phẩm khác nhau, để thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi họ phải có mối
liên hệ phụ thuộc vào nhau, phải trao đổi sản phẩm cho nhau.Tuy nhiên đây chỉ
mới là điều kiện cần.
Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất:Là sự
tách biệt về sở hữu, do các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất mà khởi
thủy là chế độ tư h...
ÔN THI TRIẾT HỌC HKII.
Câu 1: Phân biệt sự khác nhau giữa sản xuất tự nhiên và sản xuất hang hóa. Trình
bày điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa.Nêu những ưu, khuyết điểm của sản
xuất hàng hóa.
1.1. Phân biệt giữa sản xuất tự nhiên và sản xuất hang hóa:
Đặc
điểm
Sản xuất tự nhiên. Sản xuất hàng hóa.
LLSX Lực lượng sản xuất trình
độ thấp, sản xuất của con
người bị lệ thuộc hết vào tự
nhiên.
Tnh độ của lực lượng sản
xuất phát triển một mức độ
nhất định, sản xuất bớt lệ
thuộc vào tự nhiên.
SẢN
PHẨM
S ợng sản phẩm chỉ đ
cung ứng cho một nhóm
nhỏ nhân(sản xuất tự
cung tự cắp).
Số lượng sản phẩm vượt qua
nhu cầu của người sàn xuất-
>nảy sinh nhu cầu trao đổi
sản phầm, mua bán sản
phẩm.
NỀN
SẢN
XUẤT
Ngành sản xuất chính:
săn,bắt, hái,lượm, nông
nghiệp sản xuấtnhỏ, …
Ngành sản xuất chính: thủ
công nghiệp, công nghiệp,
nông nghiệp sản xxuất lớn,
dịch vụ,…
QUY
SẢN
XUẤT
Quy nhỏ, sản xuất thủ
công, manh mún, nhỏ lẻ, ít
hoặc không ứng dụng khoa
học kĩ thuật…
Quy mô lớn, sản xuất theo
dây chuyền hiện đại, ứng
dụng công nghệ cao…
NHÂN
LỰC
Lao đng tay chân cao nên
nguồn nhân lực cần lớn.
Trình độ nhân lực thấp, chủ
yếu dựa vào kinh nghiệm.
Lao động ít do máy móc
hiện đại hỗ trợ.
Tnh độ nhân công cao, chủ
yếu qua đào tạo.
Ôn tập triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập triết học - Người đăng: phanhung12081995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Ôn tập triết học 9 10 498