Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi nguyenthithaon1
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TÓM LƯỢC BÀI GIẢNG
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.
I.

-

II.

ĐỒI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. Khái niệm tư tưởng:
Sự phản ánh hiện thực trong ý thức, biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung
quanh.
Một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng
triết học nhất quán; đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc; được hình
thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.
b. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm
toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; từ cách mạng dân tộc
dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác -Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, là kết quả của sự kết tinh tinh hoa dân tộc
và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Phân tích định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh:
Thứ nhất: bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ hai: nguồn gốc lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ ba: nội dung cơ bản nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ tư: giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. Đối tượng nghiên cứu.
Hệ thống các quan điểm lý luận về cách mạng Việt Nam trong dòng chảy của thời đại mới.
Quá trình vận động, hiện thực hóa các quan điểm lý luận trong thực tiễn cách mạng Việt
Nam.
b. Nhiệm vụ nghiên cứu.
Cơ sở (khách quan và chủ quan) hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nội dung, bản chất cách mạng và khoa học trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Vai trò nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hoạt động của tư tưởng Hồ Chí Minh cho cách
mạng Việt Nam.
Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách
mạng của Đảng và Nhà nước ta.
Các giá trị tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng
thế giới của thời đại.
3. Mối quan hệ của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Những nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác-Lênin, là sự vận dụng sáng tạo và phát
triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam, vì vậy c...
TÓM LƯỢC BÀI GIẢNG
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.
I. ĐỒI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.
1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. Khái niệm tư tưởng:
- Sự phản ánh hiện thực trong ý thức, biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung
quanh.
- Một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng
triết học nhất quán; đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc; được hình
thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.
b. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm
toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; từ cách mạng dân tộc
dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác -Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, là kết quả của sự kết tinh tinh hoa dân tộc
và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Phân tích định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh:
Thứ nhất: bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ hai: nguồn gốc lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ ba: nội dung cơ bản nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ tư: giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. Đối tượng nghiên cứu.
Hệ thống các quan điểm lý luận về cách mạng Việt Nam trong dòng chảy của thời đại mới.
Quá trình vận động, hiện thực hóa các quan điểm luận trong thực tiễn ch mạng Việt
Nam.
b. Nhiệm vụ nghiên cứu.
Cơ sở (khách quan và chủ quan) hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nội dung, bản chất cách mạng và khoa học trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Vai trò nền tảng tưởng kim chỉ nam hoạt động của tưởng Hồ Chí Minh cho cách
mạng Việt Nam.
Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách
mạng của Đảng và Nhà nước ta.
Các giá trị tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng
thế giới của thời đại.
3. Mối quan hệ của môn tưởng Hồ Chí Minh với môn học Những nguyên
bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
ởng Hồ Chí Minh thuộc h ng c-Lênin, sự vận dụng sáng tạo phát
triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam, vậy mối quan hệ biện chứng
với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
tưởng Hồ Chí Minh một bộ phận tưởng của Đảng, nhưng với cách bộ phận
nền tảng tưởng kim chỉ nam hành động của Đảng. Nghiên cứu môn tưởng Hồ Chí
Minh trang bị sở thế giới quan phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức về
đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
1. Cơ sở phương pháp luận.
1
ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: nguyenthithaon1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 284