Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi học kì địa lí lớp 6

Được đăng lên bởi Con Vịt Bầu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Website :  - Email : ngocnam1972@gmail.com

VŨ NGỌC NAM
-----  -----

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

MÔN ĐỊA LÍ

Năm học 2011 – 2012

Kính Mời Quý vị vào :
Website : 
Để tham khảo Đề cương ÔN TẬP ĐỊA LÝ 6,7, 8,9 học kỳ II
0

Website :  - Email : ngocnam1972@gmail.com
GÓP Ý xin gửi tới : Email : ngocnam1972@gmail.com

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TẬP MOÂN ÑÒA LÍ 6

1

Website :  - Email : ngocnam1972@gmail.com
«n tËp ®Þa lý 6 häc k× II
C©u 1:a,Kho¸ng s¶n lµ g×?Khi nµo gäi lµ má kho¸ng s¶n?
b,H·y tr×nh bµy sù ph©n lo¹i kho¸ng s¶n theo c«ng dông.
c,Qóa tr×nh h×nh thµnh má néi sinh vµ má ngo¹i sinh kh¸c nhau nh thÕ naß?
TL: a,Kho¸ng s¶n lµ nh÷ng kho¸ng vËt vµ ®¸ cã Ých,®îc con ngêi khai th¸c vµ sö dông vµo
môc ®Ých kinh tÕ.
-Má kho¸ng s¶n lµ n¬i t¹p trung mät sè lîng lín kho¸ng s¶n cã kh¶ n¨ng khai th¸c ®îc,VD:má s¾t,má ®ång...
b,Dùa vµo c«ng dông cã thÓ chia kho¸ng s¶n lµm 3 nhãm:
-Nhãm kho¸ng s¶n lîng(than ®¸,than bïn,dÇu má,khÝ ®èt...):cung cÊp nhiªn liÖu cho c«ng
nghiÖp n¨ng lîng vµ mét sè ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c,cungcÊp nguyªn liÖu cho ngµnh
c«ng nghiÖp ho¸ chÊt...
-Nhãm kho¸ng s¶n kim lo¹i:gåm kim lo¹i ®en(s¾t,man gan,titan,cr«m...)vµ kim lo¹i
mµu(®ång,ch×,kÏm...)nhãm nµy cung cÊp nguyªn liÖu cho ngµnh luyÖn kim ®en vµ
luyÖn kim mµu,s¶n xuÊt ra gang,thÐp,®ång,ch×...
-Nhãm phi kim lo¹i(muèi má,apatit,th¹ch anh,kim c¬ng,®¸ v«i...):cung cÊp nguyªn liÖu ®Ó
s¶n xuÊt ph©n bãn,gèm,sø,thuû tinh,vËt liÖu x©y dùng...
c,Gièng nhau:
C¸c má kho¸ng s¶n néi sinh hay ngo¹i sinh ®Òu mÊt thêi gian hµng v¹n,hµng triÖu n¨m míi
h×nh thµnh ®îc.
Kh¸c nhau:C¸c má néi sinh lµ nh÷ng má ®îc h×nh thµnh do néi lùc,qu¸ tr×nh m¨cma,cßn
c¸c má ngo¹i sinh l¹i ®îc h×nh thµnh do c¸c qu¸ tr×nh ngo¹i lùc nh phong ho¸,tÝch
tô...
----------------------------------------------------------------------C©u 2:a,Líp vá khÝ ®îc chia thµnh mÊy tÇng?Nªu vÞ trÝ,®Æc ®iÓmcña c¸c tÇng?Nªu vai trß cña
líp vá khÝ?
b,Dùa vµo ®©u cã sù ph©n ra:c¸c khèi khÝ nãng,l¹nh vµ c¸c khèi khÝ ®¹i d¬ng,lôc ®Þa?
Khi nµo khèi khÝ bÞ biÕn tÝnh?
c,KhÝ quyÓn lµ g×?Nªu c¸c thµnh phÇn cña kh«ng khÝ vµ vai trß cña tõng lo¹i?
TL:a,Líp vá khÝ ®îc chia lµm 3 tÇng:
-TÇng ®èi lu lµ tÇng gi¸p víi mÆt ®Êt,víi ®é dµy tõ 0-16 km,chiÕm 90% kh«ng khÝ cña khÝ
quyÓn,kh«ng khÝ di chuyÓn theo chiÒu th¼ng ®øng,nhiÖt ®é gi¶m dÇn khi lªn cao,lµ
n¬i sinh ra c¸c hiÖn tîng khÝ tîng nh m©y,ma,sÊm chíp...
-TÇng b×nh lu c¸ch mÆt ®Êt 80 km,kh«ng khÝ lo·ng,kh« vµ chu...
Website : http://violet.vn/ ngocnam1972/ - Email : ngocnam1972@gmail.com
VŨ NGỌC NAM
----- -----
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
MÔN ĐỊA LÍ
Năm học 2011 – 2012
Kính Mời Quý vị vào :
Website : http://violet.vn/ngocnam1972/
Để tham khảo Đề cương ÔN TẬP ĐỊA LÝ 6,7, 8,9 học kỳ II
0
ôn thi học kì địa lí lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi học kì địa lí lớp 6 - Người đăng: Con Vịt Bầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ôn thi học kì địa lí lớp 6 9 10 547