Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi học sinh giỏi địa

Được đăng lên bởi Đinh Nữ Diễn Chi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4220 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công thức tính góc nhập xạ, số giờ chiếu sáng, ngày dài
24 giờ.
DẠNG BÀI TẬP TÍNH GÓC NHẬP XẠ, SỐ GIỜ CHIẾU SÁNG, NGÀY DÀI 24 GIỜ.
•Công thức tính góc nhập xạ :
* Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với Xích Đạo (ngày 21/3 và 23/9)
+ phi là một vĩ độ của một điểm nằm bất kỳ thuộc cả hai bán cầu
H = 900 – φ (vĩ độ cần tính)
*Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với chí tuyến Bắc (ngày 22/6)
-Trường hợp vĩ độ cần tính nằm từ XĐ về CT Bắc :
H = 900 – 23027’ + φ (vĩ độ cần tính)
-Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ngoài CT Bắc (từ CTB về cực Bắc) :
h = 900 – φ (vĩ độ cần tính) + 23027’
-Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ở Bán cầu Nam :
h = 900 – 23027’ – φ (vĩ độ cần tính)
*Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với chí tuyến Nam (ngày 22/12)
-Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ở Bán cầu Bắc :
h = 900 – 23027’ – φ (vĩ độ cần tính)
-Trường hợp vĩ độ cần tính nằm từ XĐ đến CT N :
h = 900 – 23027’ + φ (vĩ độ cần tính)
-Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ngoài CT Nam :
h = 900 – φ (vĩ độ cần tính) + 23027’
•Công thức tính giờ chiếu sáng :
-CT tính giờ chiếu sáng ở BCB : 1800 – (Arccos x (tgA x tg 23 027’) . 24 : 180)
A vĩ độ cần tính
-CT tính giờ chiếu sáng ở BCN : 1800 – (Arccos x (tgA x tg 23027’) . 24 : )
•Công thức tính ngày dài 24 giờ :
-ở các vĩ độ từ 660 33’B đến 900B:Số ngày dài 24h =(Arccos x cos A : 0.398) x (93 : 45)+
1
-ở các vĩ độ từ 660 33’N đến 900N : Số ngày = (Arccos x cos A : 0.398) x (90 : 45) - 1
A vĩ độ cần tính

Tính ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh tại một vĩ độ bất kì trong vùng nội chí tuyến

* Bán cầu Bắc
Mặt Trời di chuyển biểu kiến từ xích đạo về chí tuyến Bắc mất mất 93
ngày với 23027’(Tương đương 1 407 phút)
Vậy Mặt Trời di chuyển 1 ngày được 1 407 phút : 93 ngày = 15’08” = 908’’
Tính số ngày Mặt Trời di chuyển từ xích đạo đến vĩ độ cần tính(làm tròn
số): Đổi vĩ độ cần tính ra ( ’’) : 908’’ = X (số ngày)
Ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh
+ Lần thứ nhất : Ngày 21/3 + X
+ lần thứ hai:

Ngày 23/9 - X

* Bán cầu Nam
Mặt Trời di chuyển biểu kiến từ xích đạo đến Bán cầu Nam mất 90 ngày
0
với 23 27’(Tương đương 1 407 phút)
Vậy Mặt Trời di chuyển 1 ngày được 1 407 phút : 90 ngày = 938’’
Tính số ngày Mặt Trời di chuyển từ xích đạo đến vĩ độ cần tính(làm tròn
số): Đổi vĩ độ cần tính ra ( ’’) : 938’’ = X (số ngày)
Ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh
+ Lần thứ nhất : Ngày 23/9 + X
+ lần thứ hai:

Ngày 22/6 - X

VD: Ở vĩ độ 200B, 100N có Mặt Trời lên thiên đỉnh mấy lần.Tính các ngày Mặt
Trời lên thiên đỉnh ở 2 vĩ độ trên/
-

Vĩ độ 200B một năm có hai lần Mặt TRời lên thiên đỉnh

+ Số ngày Mặt Trời di chuy...
Công thức tính góc nhập xạ, số giờ chiếu sáng, ngày dài
24 giờ.
DẠNG BÀI TẬP TÍNH GÓC NHẬP XẠ, SỐ GIỜ CHIẾU SÁNG, NGÀY DÀI 24 GIỜ.
•Công thức tính góc nhập xạ :
* Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với Xích Đạo (ngày 21/3 và 23/9)
+ phi là một vĩ độ của một điểm nằm bất kỳ thuộc cả hai bán cầu
H = 90
0
φ (vĩ độ cần tính)
*Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với chí tuyến Bắc (ngày 22/6)
-Trường hợp vĩ độ cần tính nằm từ XĐ về CT Bắc :
H = 90
0
– 23
0
27’ + φ (vĩ độ cần tính)
-Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ngoài CT Bắc (từ CTB về cực Bắc) :
h = 90
0
φ (vĩ độ cần tính) + 23
0
27’
-Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ở Bán cầu Nam :
h = 90
0
– 23
0
27’ – φ (vĩ độ cần tính)
*Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với chí tuyến Nam (ngày 22/12)
-Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ở Bán cầu Bắc :
h = 90
0
– 23
0
27’ – φ (vĩ độ cần tính)
-Trường hợp vĩ độ cần tính nằm từ XĐ đến CT N :
h = 90
0
– 23
0
27’ + φ (vĩ độ cần tính)
-Trường hợp vĩ độ cần tính nằm ngoài CT Nam :
h = 90
0
φ (vĩ độ cần tính) + 23
0
27’
•Công thức tính giờ chiếu sáng :
-CT tính giờ chiếu sáng ở BCB : 180
0
– (Arccos x (tgA x tg 23
0
27’) . 24 : 180)
A vĩ độ cần tính
-CT tính giờ chiếu sáng ở BCN : 180
0
– (Arccos x (tgA x tg 23
0
27’) . 24 : )
•Công thức tính ngày dài 24 giờ :
-ở các vĩ độ từ 66
0
33’B đến 90
0
B:Số ngày dài 24h =(Arccos x cos A : 0.398) x (93 : 45)+
1
-ở các vĩ độ từ 66
0
33’N đến 90
0
N : Số ngày = (Arccos x cos A : 0.398) x (90 : 45) - 1
A vĩ độ cần tính
Tính ngày Mặt Trời lên thiên đỉnh tại một vĩ độ bất kì trong vùng nội chí tuyến
ôn thi học sinh giỏi địa - Trang 2
ôn thi học sinh giỏi địa - Người đăng: Đinh Nữ Diễn Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ôn thi học sinh giỏi địa 9 10 766