Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi môn logic học

Được đăng lên bởi An Truong Ngoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Luật đồng nhất:
- Luật này có thể phát biểu: “Tư tưởng khi phản ánh về đối tượng thì phải đồng nhất với chính
nó”.
- Yêu cầu 1: Phải có khái niệm đúng về các đối tượng mà ta đang tư duy về chúng, nghĩa là phải
định hình chính xác vào trong tư duy các dấu hiệu bản chất của các đối tượng mà ta phản ánh,
nhờ đó sẽ tránh được sự lẫn lộn các đối tượng, các khái niệm về đối tượng, tránh được sự đồng
nhất sai lầm.
- Yêu cầu 2: Các sự vật, hiện tượng … giống nhau về bản chất thì không được xem là khác nhau,
ngược lại các sự vật, hiện tượng, tư tưởng … khác nhau về bản chất thì không được đồng nhất
với nhau, nghĩa là sau khi đã định hình chính xác vào tư duy các khái niệm, các hiểu biết về các
đối tượng nào đó thì không vì bất cứ lý do gì, khi các sự vật hiện tượng ấy giống hệt nhau ở các
dấu hiệu bản chất mà ta lại tùy tiện xem chúng là khác nhau và ngược lại.
- Yêu cầu 3: Không được đánh tráo tư tưởng, khái niệm đối tượng tư duy, Nghĩa là một tư tưởng
đã định hình trong tư duy để phản ánh đối tượng ở một phẩm chất xác định nào đó, thì nó phải
phản ánh chính khái niệm ấy, chính đối tượng ấy, ở chính phẩm chất ấy trong suốt quá trình tư
duy chứ không được xuyên tạc sang khái niệm khác, phẩm chất khác, đối tượng khác, cả khi
chúng được dùng bằng những từ ngữ giống hệt nhau.
- Yêu cầu 4: Ý nghĩ, tưởng tái tạo phải đồng nhất với ý nghĩ, tư tưởng ban đầu, nghĩa là, khi giải
thích, khi nhắc lại, khi tái tạo ý nghĩ tư tưởng của mình, hay của người khác thì ý nghĩ, tư tưởng
được giải thích, được tái tạo, được nhắc lại, dẫn lại ấy phải giống với ý nghĩ, tư tưởng ban đầu.
Vi phạm yêu cầu này thường gặp khi: thêm vào, cắt xén, thay đổi vị trí câu, từ; giải thích
văn bản, dịch thuật… mà làm chuyển dịch nội dụng ý nghĩa ban đầu của một tư tưởng nào đó.
- Yêu cầu 5: Ngôn ngữ dùng để cố định, để chuyển đạt một đối tượng, một tư tưởng phải được
lựa chọn tuyệt đối chính xác, nghĩa là phải chọn từ, chọn câu phù họp với đối tượng, với tư tưởng
ấy.
2. Luật mâu thuẫn:
- Luật này có thể được phát biểu: “Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng
trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng.
Hay ngắn gọn hơn: Một tư tưởng không thể đồng thời mang hai giá trị logic tái ngược nhau.
Ký hiệu: ~ (A^ ~A). Đọc là: không thể có chuyện tư tưởng “A” và tư tưởng “không A” đồng thời
đúng.
- Yêu cầu 1: Không được có mâu thuẫn logic trực tiếp trong tư duy, nghĩa là không được khẳng
định một điều gì đó rồi lại phủ định ngay điều vừa khẳng định ấy.
- Yêu...
1. Luật đồng nhất:
- Luật này thể phát biểu: tưởng khi phản ánh về đối tượng thì phải đồng nhất với chính
nó”.
- Yêu cầu 1: Phải có khái niệm đúng về c đối tượng mà ta đang tư duy về chúng, nghĩa là phải
định hình chính xác o trong duy các dấu hiệu bản chất của các đối ng ta phản ánh,
nhờ đó sẽ tránh được sự lẫn lộn các đối tượng, các khái niệm v đối tượng, tránh được sự đồng
nhất sai lầm.
- Yêu cầu 2: c sự vật, hiện tượng … giống nhau về bản chất thì không được xem là khác nhau,
ngược lại các sự vật, hiện tượng, tưởng khác nhau về bản chất thì không được đồng nhất
với nhau, nghĩa là sau khi đã định hình chính xác vào duy các khái niệm, các hiểu biết về các
đối tượng nào đó thì không bất cứ lý do gì, khi các sự vật hiện tượng ấy giống hệt nhau các
dấu hiệu bản chất mà ta lại tùy tiện xem chúng là khác nhau và ngược lại.
- Yêu cầu 3: Không được đánh tráo tư tưởng, khái niệm đối tượng tư duy, Nghĩa là một tư tưởng
đã định hình trong duy để phản ánh đối tượng một phẩm chất xác định nào đó, thì phải
phản ánh chính khái niệm ấy, chính đối tượng y, chính phẩm chất ấy trong suốt quá trình
duy chứ không được xuyên tạc sang khái niệm khác, phẩm chất khác, đối tượng khác, cả khi
chúng được dùng bằng những từ ngữ giống hệt nhau.
- Yêu cầu 4: Ý nghĩ, tưởng tái tạo phải đồng nhất với ý nghĩ, tư tưởng ban đầu, nghĩa là, khi giải
thích, khi nhắc lại, khi tái tạo ý nghĩởng của mình, hay của người khác thì ý nghĩ, tưởng
được giải thích, được tái tạo, được nhắc lại, dẫn lại ấy phải giống với ý nghĩ, tư tưởng ban đầu.
Vi phạm yêu cầu này thường gặp khi: thêm vào, cắt xén, thay đổi vị trí câu, từ; giải thích
văn bản, dịch thuật… mà làm chuyển dịch nội dụng ý nghĩa ban đầu của một tư tưởng nào đó.
- Yêu cầu 5: Ngôn ngữ dùng để cố định, để chuyển đạt một đối tượng, một tưởng phải được
lựa chọn tuyệt đối chính xác, nghĩa là phải chn từ, chn câu phù họp với đối tượng, với tư tưởng
ấy.
2. Luật mâu thuẫn:
- Luật này thể được phát biểu: Hai tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng
trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng.
Hay ngắn gọn hơn: Một tư tưởng không thể đồng thời mang hai giá trị logic tái ngược nhau.
Ký hiệu: ~ (A^ ~A). Đọc là: không thể có chuyện tư tưởng “A” và tư tưởng “không A” đồng thời
đúng.
- Yêu cầu 1: Không đượcmâu thuẫn logic trực tiếp trong duy, nghĩa không được khẳng
định một điều gì đó rồi lại phủ định ngay điều vừa khẳng định ấy.
- Yêu cầu 2: Không được khẳng định một điều gì đó rồi lại phủ định hệ quả tất yếu của điều vừa
khẳng định ấy.
- Yêu cầu 3: Không được đồng thời khẳng định cho đối tượng hai đặc điểm nào đó trong
thực tế là chúng loại trừ nhau.
3. Luật triệt tam:
- Luật triệt tam có thể được phát biểu: Một tư tưởng phản ánh về một đối tượng xác định thì phải
mang giá trị logic xác định, hoặc đúng, hoặc sai, hoặc có hoặc không chứ không có khả năng thứ
ba nào khác.
Ký hiệu: A v ~ A. Đọc là: Hoặc là “A hoặc không phải là A”.
4. Luật lý do đầy đủ:
- Luật do đầy đủ dựa trên một quy luật rất bản của tự nhiên quy luật nhân quả: Mọi sự
vật hiện tượng đềunguyên nhân của nó. Trong cùng một điều kiện, cùng một nguyên nhân
sẽ đưa đến cùng một kết quả.
1
ôn thi môn logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi môn logic học - Người đăng: An Truong Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ôn thi môn logic học 9 10 461