Ktl-icon-tai-lieu

ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi Minh Hoang
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1732 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng, lí luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những
nguồn góc đó, nguồn gốc nào quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh?
Tại sao?
a. Nguồn gốc tư tưởng, lí luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam:
Lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời đã hình thành nên những giá trị truyền thống hết sức đặc
sắc và cao quí của dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tư tưởng-lí luận xuất phát hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh. Đó là:
+ Truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất.
+ Lòng nhân nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, ý thức cố kết cộng đồng.
+ Ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
+ Trí thông minh, tài sáng tạo, quý trọng hiền tài, khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân
loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc…
Trong những giá trị đó, chủ nghĩa yêu nước truyền thống là tư tưởng, tình cảm cao quý thiêng
liêng nhất,là cội nguồn của trí tuệ sáng tạo và dũng cảm của con người Việt Nam, cũng là chuẩn
mực đạo đức cơ bản của dân tộc.
Chính sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước đã thúc dục Nguyễn Tất Thành quyết chí re đi tìm
đường cứu nước.
Chủ nghĩa yêu nước sẽ biến thành lực lượng vật chất thật sự khi nó ăn sâu vào tiềm thức, vào ý
chí và hành động của mỗi con người. Chính thực tiển đó, Hồ Chí Minh đã đúc kết chân lý: “Dân
ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mổi khi Tổ
quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thánh 1 làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó
lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước” .
- Tinh hoa văn hóa nhân loại:
Kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống của phương Đông với cá thành tựu hiện đại của văn
minh phương Tây, đó chính là nét đặc sắc trong quá trình hình thành nhân cách và văn hóa Hồ
Chí Minh.
+ Đối với văn hóa phương Đông:
Hồ Chí Minh biết chắc lọc lấy những gì tinh túy nhất trong các học thuyết triết học, hoặc trong tư
tưởng của Lảo Tử, Mạc Tử, Quản Tử… Người tiếp thu những mặc tích cực của Nho giáo. Đó là
triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, đó là ước vọng về xã hội bình trị, hòa
mục, hòa đồng, là triết lý nhân sinh, tu tâm dưỡng tính, đề cao văn hóa lễ giáo, tạo ra truyền
thống hiếu học.
Về Phật giáo, Hồ Chí Minh tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu
khổ cứu nạn, thương người như thể thương thân…, là nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị,
chăm lo làm việc thiện, là tinh thần bình đ...
ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng, lí luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những
nguồn góc đó, nguồn gốc nào quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh?
Tại sao?
a. Nguồn gốc tư tưởng, lí luận của tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam:
Lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời đã hình thành nên những giá trị truyền thống hết sức đặc
sắc và cao quí của dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tư tưởng-lí luận xuất phát hình thành tư
tưởng Hồ Chí Minh. Đó là:
+ Truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất.
+ Lòng nhân nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, ý thức cố kết cộng đồng.
+ Ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
+ Trí thông minh, tài sáng tạo, quý trọng hiền tài, khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân
loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc…
Trong những giá trị đó, chủ nghĩa yêu nước truyền thống là tư tưởng, tình cảm cao quý thiêng
liêng nhất,là cội nguồn của trí tuệ sáng tạo và dũng cảm của con người Việt Nam, cũng là chuẩn
mực đạo đức cơ bản của dân tộc.
Chính sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước đã thúc dục Nguyễn Tất Thành quyết chí re đi tìm
đường cứu nước.
Chủ nghĩa yêu nước sẽ biến thành lực lượng vật chất thật sự khi nó ăn sâu vào tiềm thức, vào ý
chí và hành động của mỗi con người. Chính thực tiển đó, Hồ Chí Minh đã đúc kết chân lý: “Dân
ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mổi khi Tổ
quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thánh 1 làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó
lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước” .
- Tinh hoa văn hóa nhân loại:
Kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống của phương Đông với cá thành tựu hiện đại của văn
minh phương Tây, đó chính là nét đặc sắc trong quá trình hình thành nhân cách và văn hóa Hồ
Chí Minh.
+ Đối với văn hóa phương Đông:
Hồ Chí Minh biết chắc lọc lấy những gì tinh túy nhất trong các học thuyết triết học, hoặc trong tư
tưởng của Lảo Tử, Mạc Tử, Quản Tử… Người tiếp thu những mặc tích cực của Nho giáo. Đó là
triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, đó là ước vọng về xã hội bình trị, hòa
mục, hòa đồng, là triết lý nhân sinh, tu tâm dưỡng tính, đề cao văn hóa lễ giáo, tạo ra truyền
thống hiếu học.
Về Phật giáo, Hồ Chí Minh tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu
khổ cứu nạn, thương người như thể thương thân…, là nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị,
chăm lo làm việc thiện, là tinh thần bình đẳng, dân chủ, chống phân biệt đẳng cấp; là việc đề cao
lao động, chống lười biếng; là chủ trương sống không xa lánh với đời mà gắn bó với dân, với
nước, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh của nhân dân chống kẻ thù dân tộc… Đến khi đã trở
thành là người mácxít, Người lại tiếp tục tìm hiểu chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn, vì
thấy trong đó có những điều thích hợp với điều kiện của nước ta.
ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: Minh Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 443