Ktl-icon-tai-lieu

ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi ngocthuan1803
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 28912 lần   |   Lượt tải: 117 lần
Phạm Hồng Thuần

2013

ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
*********************
Mục lục:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng, lí luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những nguồn góc đó,
nguồn gốc nào quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao? (Trang 2)
Câu 2: Nêu các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưỡng Hồ Chí Minh. Trong những giai đoạn đó,
giai đoạn nào của Hồ Chí Minh có ý nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Hãy chứng minh.
( Trang 3)
Câu 3: Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về dân tộc. Để thực hiện luận điểm. Vận dụng
về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc chúng ta phải làm gì? (Trang 5)
Câu 4: Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng minh rằng luận điểm: Cách mãng giải phóng dân tộc cần
được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở “chính
quốc” là 1 sáng tạo lớn của chũ tịch Hồ Chí Minh. (Trang 7)
Câu 5: Trình bày quan điểm về những đặc trưng bản chất, về bước đi, phương châm thực hiện và biện
pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh. Đảng ta đã vận dụng những quan điểm đó vào công
cuộc đổi mới hiện nay như thế nào? (Trang 8)
Câu 6: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân và nền tảng tư tưởng của
Đảng cộng sản Việt Nam. (Trang 11)
Câu 7: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Tronh tình
hình hiện nay, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải chú ý vấn đề gì?
(Trang 13)
Câu 8: Phân tích những cơ sở hình thành tư tưởng của Hồ Chí Minh về dại đoàn kết dân tộc. Ý nghĩa của
luận điểm “đoàn khết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công?”. (Trang 14)
Câu 9: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về 1 nhà nước của dân, do dân, và vì dân? (Trang 15 )
Câu 10: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính
nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước Việt Nam hiện nay? Để xây dựng Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ
của giai đoạn cách mạng hiện nay thwo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải làm gì? (Trang 17 )
Câu 11: Trình bày những chuẩn mực cơ bản của người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những
nguyên tắc xây dựng đạo dức cách mạng? Từ đó liên hệ bản than. (Trang 19 )
Câu 12:Trình bày những nội dung chủ yếu của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh? Ý nghĩa của tư tưởng nhân văn Hồ
Chí Minh trong việc xây dựng con người Việt Nam mới? (Trang 21 )...
Phạm Hồng Thuần 2013
ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
*********************
Mục lục:
1. Câu 1: Pn tích ngun gc tư tưởng, lun ca tư tưởng H Chí Minh. Trong nhng ngun góc đó,
ngun gc nào quan trng nht quyết đnh bn cht tư tưởng H Chí Minh? Ti sao? (Trang 2)
2. Câu 2: Nêu các giai đon hình thành và phát trin ca tư tưỡng H Chí Minh. Trong nhng giai đon đó,
giai đon nào ca H Chí Minh ý nghĩa vch đường đi cho cách mng Vit Nam? Hãy chng minh.
( Trang 3)
3. Câu 3: Trình bày nhng lun đim cơ bn ca H Chí Minh v dân tc. Đ thc hin lun đim. Vn dng
v tư tưởng H Chí Minh v vn đ dân tc và gii phóng dân tc chúng ta phi làm gì? (Trang 5)
4. Câu 4: Bng lun thc tin hãy chng minh rng lun đim: Cách mãng gii phóng dân tc cn
được tiến hành ch đng, sáng to kh năng giành thng li trước cách mng sn “chính
quc” là 1 sáng to ln ca chũ tch H Chí Minh. (Trang 7)
5. Câu 5: Trình bày quan đim v nhng đc trưng bn cht, v bước đi, phương châm thc hin bin
pháp xây dng ch nghĩa hi ca H C Minh. Đng ta đã vn dng nhng quan đim đó vào công
cuc đi mi hin nay như thế nào? (Trang 8)
6. Câu 6: Phân tích quan đim ca H Chí Minh v bn cht giai cp công nhân nn tng tư tưởng ca
Đng cng sn Vit Nam. (Trang 11)
7. Câu 7: Phân tích quan đim ca H Chí Minh v nhng nguyên tc t chc, sinh hot đng. Tronh tình
hình hin nay, đ y dng và chnh đn Đng theo tư tưởng H Chí Minh, chúng ta phi chú ý vn đ gì?
(Trang 13)
8. Câu 8: Phân tích nhng cơ s hình thành tư tưởng ca H Chí Minh v di đoàn kết dân tc. Ý nghĩa ca
lun đim “đoàn khết, đoàn kết, đi đoàn kết; thành công, thành công, đi thành công?”. (Trang 14)
9. Câu 9: Trình bày quan đim ca H Chí Minh v 1 nhà nước ca dân, do dân, và vì dân? (Trang 15 )
10. Câu 10: Trình bày quan đim ca H Chí Minh v s thng nht gia bn cht giai cp công nhân vi tính
nhân dân, tính dân tc ca Nhà nước Vit Nam hin nay? Đ xây dng Nhà nước ngang tm nhim v
ca giai đon cách mng hin nay thwo tư tưởng H Chí Minh, chúng ta phi làm gì? (Trang 17 )
11. Câu 11: Trình bày nhng chun mc cơ bn ca người Vit Nam theo tư tưởng H Chí Minh nhng
nguyên tc xây dng đo dc cách mng? T đó liên h bn than. (Trang 19 )
12. Câu 12:Trình bày những nội dung chủ yếu của tưởng nhân văn Hồ Chí Minh? Ý nghĩa của tưởng nhân văn Hồ
Chí Minh trong việc xây dựng con người Việt Nam mới? (Trang 21 )
13. Câu hỏi 13: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội. ở Việt Nam. Theo
anh (chị ) vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
hiện nay chúng ta phải làm gì? (Trang 22)
14. Câu 14. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ thực tiễn hiện nay?
(Trang 23)
15. Câu 15:tưởng Hồ Chí Minh là gì? Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào đối với sinh viên trong
giai đoạn hiện nay? (Trang 23).
16. Câu 16. Trình bày những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về văn hóa. Ý nghĩa của tư tưng Hồ Chí Minh về văn
hóa trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay?(Trang 24)
17. Câu 17: Ý nghĩa và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh ?(Trang 28)
Lớp: CD12I1 Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trang
1
ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: ngocthuan1803
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 645