Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi Xã Hội Học ĐC

Được đăng lên bởi yennhi_295
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3098 lần   |   Lượt tải: 16 lần
ôn thi Xã Hội Học ĐC
Câu 1: Xã hội học là gì? Trình bày đối t-ợng nghiên cứu của xã hội học và mới quan hệ giữa xã hội học với các khoa học xã hội khác?
a. Khái niệm: Về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, XHH “ Sociology” có gốc ghép từ 2 chữ: Societas” +“ logos” có nghĩa là học
thuyết, nghiên cứu. Nh- vậy XHH đ-ợc hiểu là học thuyết về xã hội, nghiên cứu về xã hội.
Về mặt lịch sử, thuật ngữ này xuất hiện lần đầu tiên năm 1938 trong cuốn “ Thực chứng luận” của nhà xã hội học Aguste Comte. Từ đó, năm 1938
đ-ợc lấy làm mốc ra đời của môn xã hội học. A.Comte đ-ợc coi là cha để của XHH.
Nghiên cứu mối quan hệ này XHH chỉ ra đặc điểm tính chất, đk, cơ chế của sự hình thành vận động và biến đổi t-ơng tác giữa con ng-ời và xh.
Hiện có nhiều tr-ờng phái XHH với các quan điểm khác nhau nh-ng các định nghĩa về XHH mà họ tìm ra cũng có nhiều điểm t-ơng đồng:
- XHH là một môn khoa học thuộc các khoa học XH, nghiên cứu các t-ơng tác XH, đặc biệt đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống sự phát triển, cấu
trúc, mối t-ơng quan XH và các hành vi hoạt động của con ng-ời trong các tổ chức, nhóm XH.
- Theo các nhà XHH Xô viết tr-ớc đây thì XHH macxit là khoa học về các quy luật phổ biến và đặc thù của sự vận động và phát triển của các hệ
thống XH xác định; là khoa học về cácc cơ chế hoạt động và các hình thức biểu hiện của quy luật đó trong hoạt động của các cá nhân, tập đoàn XH,
giai cấp, dân tộc.
- Theo định nghĩa của G.V. Osipov: “ Xã hội học là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung và đặc thù của sự phát triển và vận hành
của các hệ thống XH xác định về mặt lịch sử, là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong hoạt động của
các cá nhân, các nhóm XH, các giai cấp và các dân tộc” .
Định nghĩa chung XHH:
XHH là một lĩnh vực khoa học Xh nghiên cứu quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động, biến đổi mối quan hệ, t-ơng tác qua lại giữa con
ng-ời và xã hội.
b. Đối t-ợng nghiên cứu:
XH là một chỉnh thể rộng lớn toàn diện, là khách thể nghiên cứu của nhiều KHXH, trong đó có XHH.Theo đó, đối t-ợng nghiên cứu của XHH là các
quan hệ Xh, t-ơng tác XH đ-ợc biểu hiện thông qua các hành vi Xh giữa ng-ời với ng-ời trong các nhóm, các hệ thống Xh.
Xét trong tiến trình phát triển của XHH, các vấn đề kép : “ con ng-ời – xã hội” ; hành động xã hội – cơ cấu xã hội” ; và “ vi mô - vĩ mô” . là chủ
đề trung tâm trong nghiên cứu XHH.
Quan điểm chính thống đ-ợc thừa nhận về đối t-ợng N/c của XHH:
- Là g...
www.hanhchinhvn.com
«n thi X· Héi Häc §C
C©u 1: X· héi häc lµ g×? Tr×nh bµy ®èi t-îng nghiªn cøu cña x· héi häc vµ míi quan hÖ gi÷a x· héi häc víi c¸c khoa häc x· héi kh¸c?
a. Kh¸i niÖm: mÆt thuËt ng÷, nhiÒu nhµ nghiªn cøu cho r»ng, XHH Sociology gèc ghÐp 2 ch÷: Societas + logos nghÜa häc
thuyÕt, nghiªn cøu. Nh- vËy XHH ®-îc hiÓu lµ häc thuyÕt vÒ x· héi, nghiªn cøu vÒ x· héi.
VÒ mÆt lÞch sö, thuËt ng÷ nµy xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn n¨m 1938 trong cuèn Thùc chøng luËn cña nhµ x· héi häc Aguste Comte. Tõ ®ã, n¨m 1938
®-îc lÊy lµm mèc ra ®êi cña m«n x· héi häc. A.Comte ®-îc coi lµ cha ®Ó cña XHH.
Nghiªn cøu mèi quan hÖ nµy XHH chØ ra ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt, ®k, c¬ chÕ cña sù h×nh thµnh vËn ®éng vµ biÕn ®æi t-¬ng t¸c gi÷a con ng-êi vµ xh.
HiÖn cã nhiÒu tr-êng ph¸i XHH víi c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau nh-ng c¸c ®Þnh nghÜa vÒ XHH mµ hä t×m ra còng cã nhiÒu ®iÓm t-¬ng ®ång:
- XHH lµ mét m«n khoa häc thuéc c¸c khoa häc XH, nghiªn cøu c¸c t-¬ng t¸c XH, ®Æc biÖt ®i s©u nghiªn cøu mét c¸ch hÖ thèng sù ph¸t triÓn, cÊu
tróc, mèi t-¬ng quan XH vµ c¸c hµnh vi ho¹t ®éng cña con ng-êi trong c¸c tæ chøc, nhãm XH.
- Theo c¸c nhµ XHH viÕt tr-íc ®©y th× XHH macxit khoa häc c¸c quy luËt phæ biÕn ®Æc thï cña vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña c¸c
thèng XH x¸c ®Þnh; lµ khoa häc vÒ c¸cc chÕ ho¹t ®éng vµ c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña quy luËt ®ã trong ho¹t ®éng cña c¸c nh©n, tËp ®oµn XH,
giai cÊp, d©n téc.
- Theo ®Þnh nghÜa cña G.V. Osipov: X· héi häc lµ khoa häc vÒ c¸c quy luËt vµ tÝnh quy luËt x· héi chung vµ ®Æc thï cña sù ph¸t triÓn vµ vËn hµnh
cña c¸c hÖ thèng XH x¸c ®Þnh vÒ mÆt lÞch sö, lµ khoa häc vÒ c¸c c¬ chÕ t¸c ®éng vµ c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña c¸c quy luËt ®ã trong ho¹t ®éng cña
c¸c c¸ nh©n, c¸c nhãm XH, c¸c giai cÊp vµ c¸c d©n téc .
Định nghÜa chung XHH:
XHH mét lÜnh vùc khoa häc Xh nghiªn cøu quy luËt, tÝnh quy luËt cña sù h×nh thµnh, vËn ®éng, biÕn ®æi mèi quan hÖ, t-¬ng t¸c qua l¹i gi÷a con
ng-êi vµ x· héi.
b. §èi t-îng nghiªn cøu:
XH lµ mét chØnh thÓ réng lín toµn diÖn, lµ kh¸ch thÓ nghiªn cøu cña nhiÒu KHXH, trong ®ã cã XHH.Theo ®ã, ®èi t-îng nghiªn cøu cña XHH lµ c¸c
quan hÖ Xh, t-¬ng t¸c XH ®-îc biÓu hiÖn th«ng qua c¸c hµnh vi Xh gi÷a ng-êi víi ng-êi trong c¸c nhãm, c¸c hÖ thèng Xh.
XÐt trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña XHH, c¸c vÊn ®Ò kÐp :
con ng-êi
héi
; hµnh ®éng héi
cÊu héi
;
vi m« - vÜ
. chñ
®Ò trung t©m trong nghiªn cøu XHH.
Quan ®iÓm chÝnh thèng ®-îc thõa nhËn vÒ ®èi t-îng N/c cña XHH:
- gi÷a mét bªn con ng-êi víi t- c¸ch c¸c nh©n, c¸c nhãm, c¸c céng ®ång XH víi mét bªn XH víi t- c¸ch c¸c thèng XH, c¸c
thiÕt chÕ Xh vµ c¬ cÊu xh.
Nãi mét c¸ch khaÝ qu¸t, ®èi t-îng nghiªn cøu cña XHH lµ mèi quan hÖ t-¬ng t¸c vÒ hµnh vi XH cña con ng-êi, mèi quan hÖ h÷u , sù ¶nh h-ëng
lÉn nhau gi÷a mét bªn lµ con ng-êi víi t- c¸ch lµ c¸ nh©n, nhãm, céng ®ång ng-êi vµ mét bªn lµ x· héi víi t- c¸ch lµ hÖ thèng XH, c¬ cÊu XH.
c. Mèi quan hÖ gi÷a XHH vµ c¸c KHXH kh¸c.
* Víi TriÕt häc :
TriÕt häc khoa häc nghiªn cøu quy luËt chung nhÊt cña nhiªn, i t- duy. Quan gi÷a XHH triÕt häc mèi quan gi÷a 1 KHXH
cô thÓ víi 1 KH vÒ thÓ giíi quan trong quan hÖ ®ã. TriÕt häc vµ KH triÕt häc M¸c-Lªnin lµ nÒn t¶ng thÕ giíi quan, lµ c¬ së PP luËn cho ng.cøu cña XH
häc, macxit. C¸c nhµ XHH macxit vËn dông chñ nghÜa DVLS vµ phÐp biÖn chøng duy vËt lµm c«ng côluËn s¾c bÐn ®Ó nghien cøu vµ c¶i thiÖn mèi
quan hÖ gi÷a con ng-êi vµ XH.
Ng-îc l¹i qua nghiªn cøu thùc nghiÖm XHH l¹i cung cÊp sè liÖu th«ng tin, b»ng chøng míi, sè liÖu míi mÎ cho kh¸i qu¸t triÕt häc vÒ con ng-êi
XH, lµm cho triÕt häc kh«ng bÞ kh« cøng, l¹c hËu tr-íc nh÷ng biÕn ®æi, quy luËt míi vÒ ®êi sèng XH vËn ®éng kh«ng ngõng.
TriÕt häc vµ XHH lµ hai KH ®éc lËp nh-ng chóng cã tÝnh biÖn chøng, cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau.
ôn thi Xã Hội Học ĐC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi Xã Hội Học ĐC - Người đăng: yennhi_295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ôn thi Xã Hội Học ĐC 9 10 743