Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tư tư tưởng cuối kì

Được đăng lên bởi 81201367-hcmut-edu-vn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Vấn đề 1: Khái niệm tư tưởng HCM, ý nghĩa việc học tập nghiên cứu tư
tưởng HCM đối với sinh viên (tự nghiên cứu)
Vấn đề 2: Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh trải qua 5 giai đoạn :
1. Thời kỳ 1890-1911: giai đoạn hình thành chủ nghĩa yêu nước và chí hướng cách mạng
của Hồ Chí Minh .
Đây là giai đoạn Hồ Chí Minh tiếp nhận truyền thống yêu nước, nhân nghĩa của dân
tộc, hấp thụ vốn văn hóa Quốc học, Hán học, bước đầu tiếp xúc với văn hóa phương Tây
. Chứng kiến cuộc sống điêu đứng, cơ cực của nhân dân, tinh thần đấu tranh bất khuất
của cha anh, hình thành nên hoài bão cứu nước của mình .
→ quê hương, gia đình, truyền thống dân tộc là những nhân tố trực tiếp ảnh hưởng
đến sự hình thành nhân cách Hồ Chí Minh .
2. Thời kỳ 1911-1920: tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc .
Giai đoạn bôn ba tìm đường cứu nước cho dân tộc Hồ Chí Minh đã :
• Tìm hiểu cách mạng Mỹ, cách mạng Pháp, khảo sát cuộc sống của nhân
dân các dân tộc bị áp bức ở thuộc địa và nhân dân lao động ở chính quốc .
• Cuối năm 1917 chịu ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga .
• Gửi yêu sách đòi quyền tự do dân chủ cơ bản cho dân tộc Việt Nam ở hội
nghị Verxây 1919 .
• Tháng 7/1920 đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của
Lênin .
• Tháng 12/1920 tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp và tán thành Quốc
tế III .
Từ chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin, đã gắn
phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, tìm ra con đường giải
phóng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam
• Tháng 7/1920 đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của
Lênin .
• Tháng 12/1920 tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp và tán thành Quốc
tế III .
Từ chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin, đã gắn
phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, tìm ra con đường giải
phóng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam
3. Thời kỳ 1921-1930: giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt
Nam. Trong giai đoạn này hoạt động lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc diễn ra
như sau :
- 1921-1923 ở Pháp : hoạt động trong Đảng Cộng sản Pháp, thành lập Hội
liên hiệp các dân tộc thuộc địa của Pháp, ra báo Người cùng khổ (Le
Paria), tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin vào các nước thuộc địa .
- 1923-1924 ở Liên Xô : Hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, tham dự đại
hội V Quốc tế Cộng sản, Quốc tế Thanh niên, Quốc tế Cứu tế đỏ, Quốc t...
ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Vấn đề 1: Khái niệm tư tưởng HCM, ý nghĩa việc học tập nghiên cứu tư
tưởng HCM đối với sinh viên (tự nghiên cứu)
Vấn đề 2: Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh trải qua 5 giai đoạn :
1. Thời kỳ 1890-1911: giai đoạn hình thành chủ nghĩa yêu nước và chí hướng cách mạng
của Hồ Chí Minh .
Đây là giai đoạn Hồ Chí Minh tiếp nhận truyền thống u nước, nhân nghĩa của dân
tộc, hấp thụ vốn văn hóa Quốc học, Hán học, bước đầu tiếp xúc với văn hóa phương y
. Chứng kiến cuộc sống điêu đứng, cực của nhân dân, tinh thần đấu tranh bất khuất
của cha anh, hình thành nên hoài bão cứu nước của mình .
quê hương, gia đình, truyền thống dân tộc những nhân tố trực tiếp ảnh hưởng
đến sự hình thành nhân cách Hồ Chí Minh .
2. Thời kỳ 1911-1920: tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc .
Giai đoạn bôn ba tìm đường cứu nước cho dân tộc Hồ Chí Minh đã :
Tìm hiểu cách mạng Mỹ, ch mạng Pháp, khảo sát cuộc sống của nhân
dân các dân tộc bị áp bức ở thuộc địa và nhân dân lao động ở chính quốc .
Cuối năm 1917 chịu ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga .
Gửi yêu sách đòi quyền tdo dân chủ bản cho dân tộc Việt Nam hội
nghị Verxây 1919 .
Tháng 7/1920 đọc Luận cương về vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa của
Lênin .
Tháng 12/1920 tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp và tán thành Quốc
tế III .
Tchủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin, đã gắn
phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, tìm ra con đường giải
phóng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam
Tháng 7/1920 đọc Luận cương về vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa của
Lênin .
Tháng 12/1920 tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp và tán thành Quốc
tế III .
Tchủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin, đã gắn
phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, tìm ra con đường giải
phóng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam
3. Thời kỳ 1921-1930: giai đoạn hình thành bản tưởng về cách mạng Việt
Nam. Trong giai đoạn này hoạt động lý luận thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc diễn ra
như sau :
- 1921-1923 Pháp : hoạt động trong Đảng Cộng sn Pháp, thành lập Hội
liên hiệp các dân tộc thuộc địa của Pháp, ra báo Người cùng khổ (Le
Paria), tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin vào các nước thuộc địa .
- 1923-1924 Liên : Hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, tham dự đại
hội V Quốc tế Cộng sản, Quốc tế Thanh niên, Quốc tế Cứu tế đỏ, Quốc tế
Ôn tư tư tưởng cuối kì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tư tư tưởng cuối kì - Người đăng: 81201367-hcmut-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ôn tư tư tưởng cuối kì 9 10 972