Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tuyển sinh

Được đăng lên bởi yen-loan-nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP
2 3
2
x  mx 2  2  3m 2  1 x   1 với m là tham số thực.
3
3
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m=1,
b) Tìm m để hàm số (1) có hai điểm cực trị x1 và x2 sao cho x1 x2  2  x1  x2   1.
Câu 1. Cho hàm số y 

2x  1
.
x 1
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Tìm k để đường thẳng y = kx + 2k + 1 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B.
Câu 2. Cho hàm số y 

Câu 3. Cho hàm số y   x 4  x 2  6.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường
1
thẳng y  x  1.
6
Câu 4. Cho hàm số y = x4 – (3m + 2)x2 + 3m có đồ thị là (Cm), m là tham số.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 0.
Câu 5. Giải phương trình sin 3 x  cos3 x  sin x  cos x  2 cos 2 x.
Câu 6
sin 2 x  2cos x  sin x  1
 0.
1. Giải phương trình
tan x  3
2
2. Giải phương trình log 2  8  x   log 1

2





1  x  1  x  2  0,  x  ¡  . 

Câu 7. Giải phương trình: sin 2 x  cos 2 x  3sin x  cos x  1  0.
Câu 8. Tính các tích phân:

4

4
e
4x 1
3

J

dx
.
K

2
x


 ln xdx.
0 2 x  1  2
1 
I   x  1  sin 2 x  dx.
x
0

Câu 11. Cho hình hộp đứng ABCD. A' B 'C ' D ' có đáy là hình vuông, tam giác A' AC
'
vuông cân, AC
 a . Tính thể tích của khối tứ diện ABB 'C và khoảng cách từ điểm A đến
'
mặt phẳng  BCD  theo a.
Câu 12. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BA=3a, BC=4a;
ˆ  300. Tính thể
mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết SB  2a 3 và SBC
tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) theo a.
Câu 13. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Các đường
thẳng AC và AD lần lượt có phương trình là x  3 y  0; x  y  4  0 , đường thẳng BD đi qua
 1 
điểm M   ;1 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD.
 3 

1

Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : 2 x  y  2 z  10  0
và điểm I  2,1,3 . Viết phương trình mặt cầu tâm I và cắt (P) theo một đường tròn có bán
kính bằng 4.
Câu 15.
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B(– 4; 1), trọng tâm G(1; 1)
và đường thẳng chứa phân giác trong của góc A có phương trình x  y  1  0. Tìm tọa độ
các đỉnh A và C.
2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3) và đường thẳng
x 1 y z  3
 
. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm A, vuông góc với
 d :
2
1
2
đường thẳng d và cắt trục Ox.
Câu 1...
ÔN TẬP
Câu 1. Cho hàm số
3 2 2
2 2
2 3 1 1
3 3
y x mx m x
với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m=1,
b) Tìm m để hàm số (1) có hai điểm cực trị x
1
và x
2
sao cho
1 2 1 2
2 1.x x x x
Câu 2. Cho hàm số
2 1
.
1
x
y
x
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Tìm k để đường thẳng y = kx + 2k + 1 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B.
Câu 3. Cho hàm số
4 2
6.y x x 
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường
thẳng
1
1.
6
y x
Câu 4. Cho hàm số y = x
4
– (3m + 2)x
2
+ 3m có đồ thị là (C
m
), m là tham số.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 0.
Câu 5. Giải phương trình
sin3 cos3 sin cos 2 cos2 .x x x x x
Câu 6
1. Giải phương trình
sin 2 2cos sin 1
0.
tan 3
x x x
x
2. Giải phương trình
2
2 1
2
log 8 log 1 1 2 0, .x x x x ¡
Câu 7. Giải phương trình:
Câu 8. Tính các tích phân:
4
0
1 sin 2 .I x x dx
4
0
4 1
.
2 1 2
x
J dx
x
1
3
2 ln .
e
K x xdx
x
Câu 11. Cho hình hộp đứng
' ' ' '
.ABCD A B C D
đáy hình vuông, tam giác
'
A AC
vuông cân,
'
AC a
. Tính thể tích của khối tứ diện
'
ABB C
khoảng cách t điểm A đến
mặt phẳng
'
BCD
theo a.
Câu 12. Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông tại B, BA=3a, BC=4a;
mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết
2 3SB a
0
ˆ
30 .SBC
Tính thể
tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) theo a.
Câu 13. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Các đường
thẳng AC và AD lần lượt có phương trình là
3 0; 4 0x y x y
, đường thẳng BD đi qua
điểm
1
;1
3
M
. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD.
1
Ôn tuyển sinh - Trang 2
Ôn tuyển sinh - Người đăng: yen-loan-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ôn tuyển sinh 9 10 784