Ktl-icon-tai-lieu

Phần 2 Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Được đăng lên bởi Nguyễn Bá Thọ
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2442 lần   |   Lượt tải: 13 lần
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI
BỘ MÔN NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐỌC GIÁO TRÌNH
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
HỌC PHẦN 1

Người soạn: Lê Văn Hùng
- Tài liệu hướng dẫn đọc Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của CN M-L
(năm 2013);
- Tài liệu không có giá trị chứng nhận bản quyền tác giả;
- Lưu hành nội bộ.

HÀ NỘI, 2013

1

Một số quy định đối với sinh viên
- Sinh viên lên lớp phải có tài liệu học tập.
- Phải tự nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp nghe giảng.
- Hoàn thành bài tập, kiểm tra... theo hướng dẫn của giảng viên.
- Số tiết nghỉ/môn học theo quy định của Nhà trường.
Đánh giá kết quả học tập
- Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 10%: đánh giá chuyên cần, thái độ
học tập, quá trình chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm bài tập, tham gia kiểm
tra... (hệ số 0,1).
- Kiểm tra định kỳ: 30%; hình thức: trắc nghiệm khách quan, hoặc tự
luận, hoặc vấn đáp (hệ số 0,3).
- Thi hết môn: 60%; hình thức: tự luận; sinh viên không được sử dụng
tài liệu khi làm bài thi (hệ số 0,6).
Công thức tính điểm môn học
STT
Nội dung đánh giá
1
Thường xuyên:
- Chuyên cần
- Tham gia học tập trên lớp tích cực, hăng hái phát biểu
- Làm bài tập, tự học ở nhà đầy đủ
- Tham gia kiểm tra giữa kỳ
2
Kiểm tra giữa kỳ:
- Hình thức: Tự luận, hoặc trắc nghiệm khách quan, hoặc
vấn đáp
3
Thi hết môn:
- Hình thức: Tự luận; sinh viên không được sử dụng tài liệu
khi làm bài thi
- Thời gian: 60 phút trở lên
Điểm môn học: k = 0,1(a) + 0,3 (b) + 0,6 (c)

Hệ số
0,1
(a)

Kết quả
10%

0,3
(b)

30%

0,6
(c)

60%

100%
2

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
* Mục đích:
- Trình bày khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin, ba bộ phận lý luận cơ
bản cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin và quá trình hình thành, phát
triển chủ nghĩa Mác – Lênin.
- Trình bày đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập và
nghiên cứu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
* Yêu cầu:
- Nắm được quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác –
Lênin.
- Nắm được đối tượng của môn học (học cái gì?); mục đích của môn học
(học để làm gì?) và những yêu cầu về mặt phương phpá của môn học
(cần phải học như thế nào để đạt được mục đích).
- Ở mức độ nhất định, liên hệ thực tiễn lịch sử để thấy được đòi hỏi tất
yếu của sự vận dụng, bổ sung, phát triển triết học học Mác – Lênin lên
trình độ mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn mới hiện nay.
* Để đạt được những yêu cầu trên, sinh viên cần phải thực hiện các bước
sau:
- Đọc giáo trình Những nguyê...
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI
BỘ MÔN NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐỌC GIÁO TRÌNH
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
HỌC PHẦN 1
Người soạn: Lê Văn Hùng
- Tài liệu hướng dẫn đọc Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của CN M-L
(năm 2013);
- Tài liệu không có giá trị chứng nhận bản quyền tác giả;
- Lưu hành nội bộ.
HÀ NỘI, 2013
1
Phần 2 Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần 2 Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Người đăng: Nguyễn Bá Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phần 2 Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 9 10 521