Ktl-icon-tai-lieu

Phân công lao động trong gia đình ở xã Kim Long huyện Tam Dương Vĩnh Phúc

Được đăng lên bởi lnghanoi
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1330 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Trong lịch sử phát triển xã hội, loài người đã biết đến chế độ mẫu hệ,
lúc đó quyền lực trong dòng tộc thuộc về người phũ nữ. Xã hội phát triển,
thay đổi, chế độ mẫu hệ dần bị thu hẹp lại và được thay thế bằng chế độ
phụ hệ, từ đó quyền lực thuộc về nam giới. Và trong sự phát triển, chính
nhờ sự mạnh mẽ về thể chất, sự cứng rắn về tinh thần của người đàn ông đã
góp phần củng cố cho địa vị thống trị của họ. Thế những, xã hội dần có
nhiều sự thay đổi, sức mạnh về thể chất không còn chiếm ưu thế tuyệt đối
nữa mà đồng thời xã hội cần những công dân có trí tuệ, có sức mạnh tư
duy, đó là những đặc điểm mà phụ nữ không hề thua kém nam giới.Trong
những năm gần đây trên thế giới, vai trò và vị trí của người phụ nữ được
nâng lên kể. Phụ nữ đã có quyền bình đẳng so với nam giới. Họ được tự do
học hành, được tham gia vào các hoạt động của xã hội theo khả năng của
mình, có được quyền bỏ phiếu, ứng cử...
Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm 2002, hàng
năm nền kinh tế toàn cầu đã bỏ qua khoảng 11 tỉ USD Mỹ từ thu nhập của
phụ nữ do họ làm những công việc gia đình mà không được tính công.
Thực tế, vô hình chung, công việc gia đình được coi như là nhiệm vụ riêng
của người phụ nữ, đó là những “lao động không công”, không được trả
lương và không được xã hội ghi nhận. Sự bất bình đẳng này tồn tại ở mức
độ này hay mức độ khác và không ngoại trừ một quốc gia nào.
Tại Việt Nam, thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế - xã hội chuyển
từ tự cung, tự cấp, kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường sản xuất hàng
hóa nhiều thành phần có sự quản lí của nhà nước, theo hướng xã hội chủ
nghĩa. Điều đó có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến hoạt động kinh tế và đời
sống xã hội nói chung. Nhờ có sự chuyển biến định hướng đúng đắn có tính
1

chiến lược của Đảng và Nhà nước, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng
cao hơn. Cơ chế thị trường đi sâu vào mọi khía cạnh của đời sống, các mối
quan hệ của con người đang có sự thay đổi lớn. Mối quan hệ giữa các thành
viên trong gia đình cũng chịu những sự tác động từ sự thay đổi đó.
Gia đình vốn được coi là hạt nhân cơ bản của xã hội. Nghị quyết hội
nghị Trung ương V đã đặt vấn đề gia đình ở một tầm quan trọng trong sự
nghiệp xây dựng văn hóa và phát triển về mọi mặt của đất nước. Đó là
“Phải giữ gìn và phát huy những những đạo đức tốt đẹp vốn có của gia đình
Việt Nam nhằm tạo ra một lối sống lành mạnh, coi trọng xây dựng gia đình
văn hóa và xây dựng mối quan hệ khăng khít gia đình, nhà trường và xã
hội”. Tron...
 
 

 !"#$%&'($)*+,
-#.&/01(2-#3
45!"#$%($-6+7%8
%19($:%;<($/=->
!/=?-(?=-@+*&/!
$%-#.;1($:A>'#?
*-B/*>&C!8!;1
&#!*D4*A>$-AE-6+
*F/C#G6(-'((8=-4*2
CGA+H4*!"#$IJ(6-6+K@2%&
@2--(1=-LAMF=-
I!2"#$N;+++
L68=-.;O-P?QROSTFUVVU
F$A/N"-AMWWXYZ[\]5^=-
4*&@*>(-IA>28>+
%(>I>(-I2(4G
=-4*!*_-A>>`A>2M
a(A>2^+Z%:IJ#B1b;
#-#;A(A>15"?-+
17c-%?.6$Ad#
5%%:A1!--$AM:
!-$/!%"M8=-6L6=
e-+f$!!Mb(>g61A(
?!+c!%#6 <!8
W
Phân công lao động trong gia đình ở xã Kim Long huyện Tam Dương Vĩnh Phúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân công lao động trong gia đình ở xã Kim Long huyện Tam Dương Vĩnh Phúc - Người đăng: lnghanoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Phân công lao động trong gia đình ở xã Kim Long huyện Tam Dương Vĩnh Phúc 9 10 99