Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại thuế hải quan

Được đăng lên bởi hienmanghien
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SLIDE 1
1.2 Phân loại thế hải quan
Theo nghĩa rộng, các tiêu chí khác nhau sẽ có những loại khác nhau
Tiêu chí 1 <3>: Căn cứ vào mục đích
-Thuế để tạo nguồn thu => Tạo lập nguồn thu cho Nhà nước
-Thuế để bảo hộ=> xây dựng mức thuế bảo hộ để hàng sản xuất trong nước đủ sức
cạnh tranh với hàng hóa nhập khảu.
- Thuế để trừng phạt =>1 nước trả đũa những hành vi phân biệt đối xử đối với hàng
hóa của quốc gia khác
SLIDE 2
Tiêu chí 2 < 2 >: Căn cứ vào phạm vi các tác dụng của thuế
-

Thuế tự quản : Thuế thể hiện tính độc lập của một quốc gia
Thuế theo các cam kết quốc tế: thuế thực hiện theo các cam kết trong các
hiệp định song phương hoặc đa phương đã ký kết

SLIDE 3
Tiêu chí 3 < 4 > :Căn cứ vào cách thức đánh thuế
-

Thuế tuyệt đối: ấn định bằng 1 số tiền nhất ddonhj trên 1 đợn vị hàng hóa XK,
NK
Thuế tương đối: tính theo 1 tỷ lệ phần tram nhất định trên trị giá xuất khảu,
nhập khẩu thực tế của mỗi đơn vị HH XK, NK

SLIDE 4
-

Thuế hỗn hợp: áp dụng hỗn hợp thuế tuyệt đối và thuế theo tỷ lệ phần tram
Thuế theo lượng thay thế : Nộp và tính thuế theo số thuế cao hơn giữa thuế
tính theo % và thuế tính theo 1 số tiền tuyệt đối đối với 1 số mặt hàng
( được quy định đồng thời 2 loại)
VD: Nhật Bản áp dụng phổ biến trong biểu thuế nhập khẩu

SLIDE 5:
TIêu chí 4: < 3 > Căn cứ vào mức độ quan hệ ngoại thương giữa các quốc gia
-

Thuế Thông thường
Thuế ưu đãi
Thuế ưu đãi đặc biệt
Mức thuế suất khác nhau.

SLIDE 6:
Nếu tiếp cận theo nghĩa hẹp
-

Thuế xuất khẩu : Thuế đánh vào hành vi xuất khẩu HH
Thuế nhập khẩu : Thuế đánh vào hành vi nhập khảu hàng hóa.

Văn bản pháp luật:
1. Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu ngày 14/06/2005
2. Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

...
SLIDE 1
1.2 Phân loại thế hải quan
Theo nghĩa rộng, các tiêu chí khác nhau sẽ có những loại khác nhau
Tiêu chí 1 <3>: Căn cứ vào mục đích
-Thuế để tạo nguồn thu => Tạo lập nguồn thu cho Nhà nước
-Thuế để bảo hộ=> xây dựng mức thuế bảo hộ để hàng sản xuất trong nước đủ sức
cạnh tranh với hàng hóa nhập khảu.
- Thuế để trừng phạt =>1 nước trả đũa những hành vi phân biệt đối xử đối với hàng
hóa của quốc gia khác
SLIDE 2
Tiêu chí 2 < 2 >: Căn cứ vào phạm vi các tác dụng của thuế
- Thuế tự quản : Thuế thể hiện tính độc lập của một quốc gia
- Thuế theo các cam kết quốc tế: thuế thực hiện theo các cam kết trong các
hiệp định song phương hoặc đa phương đã ký kết
SLIDE 3
Tiêu chí 3 < 4 > :Căn cứ vào cách thức đánh thuế
- Thuế tuyệt đối: ấn định bằng 1 số tiền nhất ddonhj trên 1 đợn vị hàng hóa XK,
NK
- Thuế tương đối: tính theo 1 tỷ lệ phần tram nhất định trên trị giá xuất khảu,
nhập khẩu thực tế của mỗi đơn vị HH XK, NK
SLIDE 4
- Thuế hỗn hợp: áp dụng hỗn hợp thuế tuyệt đối và thuế theo tỷ lệ phần tram
- Thuế theo lượng thay thế : Nộp và tính thuế theo số thuế cao hơn giữa thuế
tính theo % và thuế tính theo 1 số tiền tuyệt đối đối với 1 số mặt hàng
( được quy định đồng thời 2 loại)
VD: Nhật Bản áp dụng phổ biến trong biểu thuế nhập khẩu
SLIDE 5:
TIêu chí 4: < 3 > Căn cứ vào mức độ quan hệ ngoại thương giữa các quốc gia
- Thuế Thông thường
- Thuế ưu đãi
- Thuế ưu đãi đặc biệt
Mức thuế suất khác nhau.
SLIDE 6:
Nếu tiếp cận theo nghĩa hẹp
- Thuế xuất khẩu : Thuế đánh vào hành vi xuất khẩu HH
- Thuế nhập khẩu : Thuế đánh vào hành vi nhập khảu hàng hóa.
Phân loại thuế hải quan - Trang 2
Phân loại thuế hải quan - Người đăng: hienmanghien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân loại thuế hải quan 9 10 147