Ktl-icon-tai-lieu

Phân tầng xã hội

Được đăng lên bởi Ni Ka Tara
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thực chất cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu về
PTXH ở Việt Nam trong thời gian qua mới chỉ là nghiên cứu
về sự phân hoá giàu nghèo, khoảng cách giữa các nhóm theo
chỉ báo kinh tế, thu nhập, mức sống. Các cuộc điều tra định
lượng dựa trên các chỉ báo này đã được tiến hành để mô tả và
xác định thực trạng và đặc trưng của vấn đề.
Đương nhiên, các cuộc điều tra, nghiên cứu quy mô lớn và
định lượng về sự phân hoá giàu nghèo, tương quan mức sống
giữ các tầng dân cư cần được tiến hành thường xuyên là rất
cần thiết để có cái nhìn tổng thể về xu hướng biến đổi bất
bình đẳng xã hội. Mặt khác, cũng cần có các hướng tiếp cận
mới, với thế mạnh của một số ngành khoa học xã hội để tìm
hiểu sâu hơn động thái của các nhóm, tầng xã hội đáng chú ý
trong giai đoạn hiện nay. Ví dụ, giai tầng, nhóm xã hội nào
đang là động lực của sự phát triển hoặc đang có triển vọng trở
thành một lực lượng như vậy? Đã hình thành một tầng lớp
trung lưu mới của xã hội Việt Nam chưa? Nếu có, thì ai là
những thành viên và xu thế vận động, phát triển của nó như
thế nào?
Bức tranh khái quát về phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện
nay cho thấy, phân tầng xã hội có cả mặt tích cực và mặt tiêu
cực.
Mặt tích cực của phân tầng xã hội là thúc đẩy tính năng động
xã hội trong mỗi cá nhân, mỗi nhóm xã hội, kích thích họ tìm
kiếm và khai thác các cơ hội để làm giàu chính đáng nhằm
nâng cao mức sống; đồng thời cũng tạo ra sự ganh đua về

kinh tế, sự vượt trội hoặc thấp kém về kinh tế ở từng cá nhân,
gia đình và các nhóm xã hội, tạo ra môi trường cạnh tranh
ngày càng quyết liệt nhằm sàng lọc, tuyển chọn những người
có đủ năng lực và phẩm chất cần thiết để trở thành những
thành viên của nhóm xã hội vượt trội về kinh tế - động lực
cho sự phát triển của một ngành, một lĩnh vực, một địa
phương hay cả đất nước.
Mặt tiêu cực của phân tầng xã hội thể hiện một cách bột
phát, cực đoan đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mà xã hội phải
quan tâm đến. Đó là sự phân hóa giàu nghèo, chênh lệch về
mức sống , bất bình đẳng xã hội gia tăng, là sự đảo lộn và
nhiễu loạn các giá trị xã hội, là sự mất lòng tin của người dân
vào chế độ và những người đại diện cho chế độ, dẫn đến
những hành vi tiêu cực, bất mãn, phá hoại, làm cho xã hội
mất ổn định, những động lực chân chính bị triệt tiêu, làm tăng
những yếu tố tiêu cực, rủi ro, cản trở sự phát triển xã hộngày
càng gia tăng. Sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo đôi khi
đến mức tương phản thành hai cực trong xã hội đang trở
thành vấn đề cần phải giải quyết, đó là sự xuất hiện những hộ
gia...
Thực chất cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu về
PTXH ở Việt Nam trong thời gian qua mới chỉ là nghiên cứu
về sự phân hoá giàu nghèo, khoảng cách giữa các nhóm theo
chỉ báo kinh tế, thu nhập, mức sống. Các cuộc điều tra định
lượng dựa trên các chỉ báo này đã được tiến hành để mô tả và
xác định thực trạng và đặc trưng của vấn đề.
Đương nhiên, các cuộc điều tra, nghiên cứu quy mô lớn và
định lượng về sự phân hoá giàu nghèo, tương quan mức sống
giữ các tầng dân cư cần được tiến hành thường xuyên là rất
cần thiết để có cái nhìn tổng thể về xu hướng biến đổi bất
bình đẳng xã hội. Mặt khác, cũng cần có các hướng tiếp cận
mới, với thế mạnh của một số ngành khoa học xã hội để tìm
hiểu sâu hơn động thái của các nhóm, tầng xã hội đáng chú ý
trong giai đoạn hiện nay. Ví dụ, giai tầng, nhóm xã hội nào
đang là động lực của sự phát triển hoặc đang có triển vọng trở
thành một lực lượng như vậy? Đã hình thành một tầng lớp
trung lưu mới của xã hội Việt Nam chưa? Nếu có, thì ai là
những thành viên và xu thế vận động, phát triển của nó như
thế nào?
Bức tranh khái quát về phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện
nay cho thấy, phân tầng xã hội có cả mặt tích cực và mặt tiêu
cực.
Mặt tích cực của phân tầng xã hội là thúc đẩy tính năng động
xã hội trong mỗi cá nhân, mỗi nhóm xã hội, kích thích họ tìm
kiếm và khai thác các cơ hội để làm giàu chính đáng nhằm
nâng cao mức sống; đồng thời cũng tạo ra sự ganh đua về
Phân tầng xã hội - Trang 2
Phân tầng xã hội - Người đăng: Ni Ka Tara
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân tầng xã hội 9 10 730